Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća

         REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
         OPĆINA OMIŠALJ
         OPĆINSKO VIJEĆE
 
 KLASA:021-05/14-01/6
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 23. svibnja 2014. godine
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
11.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
29. svibnja 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 – Groblje
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice - Sustav odvodnje otpadnih voda
3. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj
4. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2014. godini
5. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
6. Prijedlog sporazuma o prijateljstvu sa Općinom Drenovci
7. Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO i davanje razrješnice likvidatoru
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                            Krešimir Kraljić, v.r.
                                                    
 
-Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije