Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 11. sjednice Vijeća

 Z A P I S N I K

 sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 29. svibnja 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Marijan Kraljić, predsjednik Savjeta mladih Općine Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća od 9. travnja 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče radova u vezi sa kolektorom na području ulice Večja, da li su radovi dovršeni i da li će se prilazi u more koji su postojali na tom dijelu vratiti u prvobitno stanje. Tko će to učiniti?“
Općinska načelnica odgovorila je da su navedeni radovi dovršeni, a da je GP Krk taj koji bi navedeno područje trebao vratiti u prvobitno stanje. To vraćanje se provodi u fazama i Načelnica daje sve potrebne primjedbe u pisanom obliku. Također je zatražila da joj se dostavi dokumentacija o tome kako je to izgledalo u prvobitnom obliku, a kako bi sve bilo vraćeno u stanje u kojem se nalazilo prije radova.
2. „Stanovnici naselja Bjanižov po novom, moraju kositi ispred svoje zgrade. Da li se to odnosi i na zelene površine iza zgrade? A isto pitanje postavljam i za naselje Kijac.“
Općinska načelnica odgovorila je da, ukoliko je riječ o privatnim površinama, tada su vlasnici dužni kositi navedene površine i ispred i iza zgrade. U pripremi je dopis vlasnicima zgrada u navedenim naseljima, a u kojem će ih se uputiti što treba pokositi i što će se desiti ako to ne učine, a u kojem slučaju se primjenjuje Odluka o komunalnom redu. Ukoliko to sami ne učine, to će učiniti Općina o njihovom trošku, međutim tek kad se pokose sve ostale frekventne točke.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Kada će komunalne službe postaviti table da je psima zabranjen pristup na plaže u Njivicama? Plaže su lijepo uređene, poravnat je pjesak, ali su navedene plaže postale igrališta za kućne ljubimce. Molio bih da se te table čim prije postave.“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da je postavljanje tabli u tijeku, te da su već djelomično postavljene. Nataša Domišljanović je dodala da bi naredni vikend sve table trebale biti postavljene.
 
 Nikola Dujmović postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li je moguće pozvati direktora Dina Petrokemije na jedno od narednih vijeća? On je dao određena obećanja koja nisu ispunjena, a također je i mene osobno uvjerio da je stanje u Dini dosta sigurno, pa da se izjasni o situaciji jer su stanovnici već zabrinuti.“
Općinska načelnica odgovorila je da su Dini upućeni dopisi u nekoliko navrata, a u vezi trenutnog financijskog i sigurnosnog stanja, i to naročito s obzirom na kemikalije koje se tamo nalaze. Što se tiče samog funkcioniranja Dine, rečeno je da će se situacija oko Dine riješiti u lipnju. Također je uputila Pročelnicu Upravnog odjela da da informaciju o dopisima, a koja je napomenula da su direktoru upućena tri dopisa od strane Općine Omišalj, a jedan dopis poslan je na znanje i Ministarstvu zaštite okoliša. Zadnji odgovor od strane direktora dobiven je 20. svibnja, i to vrlo štur u smislu da nije došlo do nikakve promjene stanja opasnih tvari u Dini i da je situacija ista kao i kod zadnjeg odgovora, a da što se tiče proizvodnje, očekuju povratak radnika u Dinu tijekom lipnja.
        
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kome je povjereno čišćenje prirodnih plaža odnosno takozvanih divljih plaža, i kojom dinamikom će se one čistiti?“
Općinska načelnica odgovorila je da su pojedine prirodne plaže čišćene dobrovoljnim radom pojedinih udruga, a koje je Općina Omišalj potaknula na djelovanje u vezi sa čišćenjem. Ovlastila je Natašu Domišljanović na odgovor, a koja je odgovorila da se prirodne plaže čiste od 15.7. do 1.9., i to u pravilu jedanput tjedno.
2. „Da li je preko Turističke zajednice otoka Krka, pa i preko Ponikvi koje su u našem vlasništvu, Općina Omišalj uključena u akciju koja se zove „Plava vreća otoka Krka“, a u vezi sa čišćenjem divljih plaža?“
Općinska načelnica odgovorila je da nema informaciju o tom projektu, ali da će se podrobnije informirati o navedenom.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano uz dječji park kod trgovine Manja, da li je moguće da se postavi javni wc na tom području, za majke koje dolaze s djecom na igralište, jer se postojećim sanitarnim čvorom ne mogu služiti, budući da vlasnik napominje da je to samo za njegove kupce?“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da što se dječjeg igrališta tiče tamo nema javnog kemijskog wc-a, ali da zakupac trgovine mješovitom robom o svom trošku postavlja javni wc, pa samim time može odrediti i tko će ga koristiti. Ujedno je napomenula da niti na ostalim igralištima na području općine Omišalj ne postoje javni wc-i. Općinska načelnica se nadovezala s napomenom da troškovi postave navedenog wc-a nisu predviđeni u Proračunu Općine Omišalj, te da bi ih u tom slučaju trebalo predvidjeti u izmjenama Proračuna, a što bi značilo smanjenje sredstava na nekoj drugoj poziciji, te se postavlja pitanje prioriteta.
2. „Vezano za davanje u zakup javnih površina za koje je raspisan natječaj, da li je bilo zainteresiranih, te da li će se za one površine za koje se nitko nije javio raspisati novi natječaj?
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da je raspisan novi natječaj koji je objavljen i na web stranicama za sva mjesta koja su ostala nepopunjena.  A što se tiče koncesijskih odobrenja, da ona idu putem zahtjeva na Vijeće za koncesijska odobrenja, koje onda o tome odlučuje.
 
 Miljenka Justić postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Stanovnici Njivica se žale na zatvaranje pristupa šetnici kroz kamp u Njivicama, a za koje je dano obrazloženje da je to učinjeno zbog krađa koje su se učestalo počele javljati u kampu. Da li se može nešto učiniti po tom pitanju, tj. urgirati kod nadležnih da se to riješi na neki drugi način, putem zaštitara ili slično?“
Općinska načelnica odgovorila je da je vijećnica bila prisutna na sastanku sa direktorom Hotela Njivice gdje se postavilo pitanje zbog čega se zatvara pristup, te da se ni načelnica, a ni prisutni vijećnici nisu složili s tim da je to najbolji način za prevenciju krađe. Međutim, napomenula je da nema pravne osnove da zatraži da se taj pristup omogući, moguće je jedino uputiti molbu ili tražiti neke alternativne puteve, međutim druge mogućnosti nema.
        
Vjeran Piršić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Kakva je situacija sa predmetom koji se tiče zamjene zemljišta između Općine Omišalj i trgovačkog društva Kvarner Punat, a u kojem je donesena presuda kojom se ta zamjena djelomično poništava? Stanovnici Rosulja su oštećeni u ovom slučaju, pa ih zanima ishod.“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da je predmet trenutno na rješavanju na Županijskom sudu u Rijeci i da trenutno nema drugih saznanja o njemu.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče Servisno-uslužne zone Pušća, u tijeku je gradnja novog trgovačkog centra, ali što je sa terenima na drugoj strani koji su prodani, a neiskorišteni, da li Općina Omišalj misli nešto poduzeti odnosno na neki način prisiliti investitore da grade na postojećim terenima koji su kupljeni po dosta povoljnim uvjetima?“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da je riječ o zemljištu koje je Općina Omišalj prodala 2004. godine te time izgubila ingerenciju nad njime. Općinska načelnica je nadodala da politička volja za privođenjem tog zemljišta svrsi postoji, i da će djelovati u tom pravcu.
2. „Vezano za košnju u Omišlju i Njivicama, pritužbe su građana da se ona vrši dosta neuredno u zadnje vrijeme?“
Općinska načelnica odgovorila je da je ona u vezi navedenog dobila dvije pritužbe i da je sa građanima obavljen razgovor, nakon kojeg je utvrđeno da su pritužbe bile neargumentirane. Što se tiče same košnje ona je vrlo vjerojatno neuredna iz razloga što je košenje ove godine preuzelo trgovačko društvo Pesja Nautika d.o.o. koje se još uhodava, te se nastoje najprije pokositi najbitnije točke na području općine. Isto tako ne odnosi se odmah ono što je pokošeno kako bi se što prije obavila košnja.
        
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.   Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 – Groblje
2.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 -Projekt Jadran, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice -Sustav odvodnje otpadnih voda
3. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj
4.   Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2014. godini
5.   Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
6.   Prijedlog sporazuma o prijateljstvu sa Općinom Drenovci
7.  Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO i davanje razrješnice likvidatoru
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 – Groblje
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Nataša Domišljanović, Razim Muratović, Miljenka Justić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 – Groblje.
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke
o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren
 na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice - Sustav odvodnje otpadnih voda
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić, Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
 
Dunja Mihelec je napomenula da je na jednoj od prošlih sjednica vijeća postavljeno pitanje da li je moguće da se stanovništvo rastereti obaveze sufinanciranja, pa je odgovoreno negativno, međutim i računi od Ponikve su također nejasni i nerazumljivi i da li je moguće pojašnjenje na način koji bi bio razumljiv i transparentan?
Općinska načelnica je odgovorila da je subvencioniranje naknade za razvoj od strane Općine Omišal, ukinuto jer nije bilo u skladu sa postojećim zakonom i iz tog razloga ne postoji mogućnost da Općina Omišalj subvencionira naknadu za razvoj. A naknada za razvoj je zapravo izvor sredstava iz kojeg se financira izgradnja infrastrukture za Projekt Jadran, te je to nažalost jedini način. Napomenula je da će i dalje nastojati da se na Skupštini Ponikve donese odluka kojom bi se moglo rasteretiti stanovništvo u onoj mjeri u kojoj je to zakonito.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak koji je ostvaren na području Općine Omišalj za realizaciju kapitalnog Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran, Podprojekt Omišalj i Podprojekt Malinska-Njivice - Sustav odvodnje otpadnih voda.
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Omišalj Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. , Krk, Vršanska 14, OIB 04155352667.
 
Točka 4.
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2014. godini
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s odgovarajućim obrazloženjem dostavljeni su na sjednici.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja Vjeran Piršić.
U raspravi su sudjelovali: Josip Đurđević, Dunja Mihelec, Damir Jakovčić i Vjeran Piršić.
             
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo Odluku o dodjeli:
- nagrade za životno djelo Općine Omišalj u 2014.g.: Antonu Grego, dipl.ing. rođ. 8.12.1940.g. u Omišlju, za cjelokupan doprinos razvoju sporta u općini Omišalj, postignute vrhunske rezultate u jedriličarskom sportu, plodonosnom radu s mladim generacijama sportaša i promociji općine Omišalj,
- godišnje nagrade Općine Omišalj:
1. Lovačkom društvu „Šljuka 1924“, za 90 godina aktivnog djelovanja kroz promicanje lovne kinologije, lovnog streljaštva, sudjelovanje u aktivnostima traženja nestalih osoba, održavanje šumskih puteva i staza, te zaštitu okoliša i prirode i
 2. Marijanu Cindriću, r. 04. srpnja 1961. u Slunju, s prebivalištem u Njivicama, Frana Krste Frankopana 15, za doprinos uređenju mjesta Njivice kroz isticanje osobnog pozitivnog primjera hortikulturnog uređenja okućnice obiteljske kuće u Njivicama, kao i dobivene prestižne nagrade za svoj trud.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 
Točka 6.
Prijedlog sporazuma o prijateljstvu sa Općinom Drenovci
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu..
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Krešimir Kraljić, Mirela Ahmetović, Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Nikola Dujmović i Ranko Špigl.
 
Krešimir Kraljić napomenuo je da bi bilo lijepo da se kao jedna prijateljska gesta izdvoje sredstva za pomoć Općini Drenovci, kao najteže pogođenoj u poplavama sa hrvatskog dijela Save.
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj u tu svrhu izdvojila 20.000,00 kuna iz proračunske rezerve, te da se također pomaže na sve druge načine i ne samo Općini Drenovci već i ostalim pogođenim područjima. Pomoć su prikupljale i Karnevalska udruga „Babani“, Armada Kijac iz Njivica, Klub 60+ te ostale udruge. Također je uspjela ishodovati da se, ukoliko to bude potrebno, organizira boravak stanovnicima te Općine u Hotelima Omišalj, dok od Hotela Njivice zbog odsustva direktora nije još dobiven odgovor po tom pitanju.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno prihvatilo prijedlog Sporazuma o prijateljstvu između Općine Omišalj i Općine Drenovci.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO
 i davanje razrješnice likvidatoru
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO i davanje razrješnice likvidatoru.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 19,15 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj

Maja Mahulja, v.r.                                                             Krešimir Kraljić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije