JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENE NAPRAVE

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENE NAPRAVE

Klasa:­­­­­­­ ­­­­­­363-01/14-01/63                                                                               
Ur.broj: 2142-06-14-01-1
U Omišlju, 13. lipanj  2014.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina idrugih nekretnina u vlasnitšvu Općine Omišalj za postavljanje privjremenih objekta, reklamnih i oglasnih predmeta(“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj17/10,19/10,11/11,15/12 i 55/12) i članka 46. Pravilnika o lokacijama I uvjetima za postavljanje  i oblikovanje privremenih objekata I predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br.57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice  od 13. lipnja 2014. godine, Općina Omišalj donosi
 
 
                     JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP
                         JAVNE POVRŠINE U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ
                           ZA POSTAVLJANJE  PRIVREMENE  NAPRAVE
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremene naprave  na sljedećoj lokaciji:
 
Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Šetalište Antuna Koste u Njivicama 
( mikrolokacija- u blizini Vile “Rosuje” ispod objekta L.Turata br. 10.) za postavu kioska do 12,00 m2 
       - kiosk za ugostiteljstvo
       - razdoblje na koje se daje u zakup: od 01. srpnja 2014. do 30. rujna  2014. godine        - početna cijena zakupa iznosi 7.500,00 kn
 
 Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
 -ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog s Općinom Omišalj,
- je već bio utvrđen  najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog rok,
- ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi
 
UVJETI NATJEČAJA:
-Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova
-Početna cijena zakupnine plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 01.kolovoza 2014.godine.
- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta
 
-          Troškove opremanja lokacije komunalnom infrastrukturom ( struja,voda i odvodnja) snosi zakupnik , kao i troškove postave kioska
-         Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik.
-         Obaveznu opremu uz kiosk čini koš za otpatke postavljen neposreno uz privremenu napravu.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR 86 2340 0091 8301 0000 9, model  HR 68 , poziv na broj 5738-OIB ponuditelja; sa svrhom uplate:jamčevina za zakup javne površine
 
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren,sve radi povrata jamčevine.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja. ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
Odabrani natjecatelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 27. lipnja 2014. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Otvaranje ponuda održat će se 27. lipnja 2014.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.
 
 
 
 
                                                                                                Općinska načelnica:

                                                                                              mr. sc.Mirela  Ahmetović  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije