NATJEČAJ za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2015. godinu

Na temelju članka 21. i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) i zaključka Općinske načelniceOpćine Omišalj od 1. rujna  2014. godine Općina Omišalj objavljuje

 
 
P  O  Z  I  V
za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj  za  2015. godinu
 
 
I
 
Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, i to u prosvjeti, kulturi, informiranju, sportu i tehničkoj kulturi koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Omišalj u 2015. godini.
 
II
 
Sufinancirat će se programi iz:
  1. područja predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i znanosti:
-         programi poboljšanja uvjeta predškolskog odgoja
-         programi poboljšanja uvjeta osnovnog obrazovanja
-         programi učenja stranih jezika djece predškolske dobi
-         programi dopunskog obrazovanja djece pripadnika nacionalnih    manjina
-         programi poticanja darovitosti i stvaralačke sposobnosti učenika
-         programi društvene zaštite djece i mladeži
-         programi nabave i održavanja opreme za  unapređenje nastavnih  procesa
-         znanstveni programi
  1. područja kulture:
-         programi knjižnične djelatnosti
-         manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Omišalj
-         programi u području likovne djelatnosti
-         programi u glazbenoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti
-         programi njegovanja tradicijske kulture, te kulture nacionalnih  manjina
-         programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara
  1. područja sporta i tehničke kulture:
-         programi i aktivnosti sportskih i klubova i društava tehničke kulture
-         organizacija natjecanja i smotri školskih sportskih klubova
-         „škole“ sportova za djecu i mladež
-         programi nabave i održavanja sportskih objekata i opreme
  1. područja zdravstva i socijalne skrbi:
-         programi humanitarnih udruga
-         programi promicanja zdravlja i zdravstvenog prosvjećivanja
-         programi prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga, pušenja i alkoholizma
-         programi zaštite osoba s invaliditetom
-         programi vaninstitucionalne skrbi o starijim i nemoćnim osobama
-         programi udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
 
III
 
Pravo sudjelovanja na natječaj imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od djelatnosti iz ovog natječaja, ustanove kojima je osnivač Općina Omišalj i ostale ustanove, udruge i organizacije.
 
IV
 
Sve prispjele programe ocijenit će i obraditi nadležna povjerenstva. Prihvaćeni programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Općine Omišalj i bit će uvršteni u odgovarajući program javnih potreba Općine Omišalj za 2015. godinu, koji na prijedlog Općinske načelnice donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj.
 
V
 
Kriteriji za ocjenjivanje projekata i programa su da:
- doprinose rješavanju problema koji su važni za lokalnu zajednicu
- doprinose poboljšanju kvalitete života u lokalnoj zajednici
- imaju utvrđeni cilj i očekivane rezultate
- imaju razrađen proračun i plan aktivnosti za provedbu projekta i programa
- imaju određenu odgovornu osobu za provedbu projekta i programa.
 
VI
 
Prednost pri odabiru imat će projekti i programi koji:
- se provode u partnerstvu ili suradnji s drugim pravnim ili fizičkim osobama
- su inovativni i daju pozitivan primjer za rješavanje zajedničkih problema
- uključuju u rad veći broj volontera
- sadrže realan odnos troškova i očekivanih rezultata
- pored Općine Omišalj imaju osiguran najmanje još jedan izvor financiranja.
 
VII
 
Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:
-         ispunjeni formular pristupnice natječaju ( preuzima se na porti Općine Omišalj, ili na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr )
-         pisani sadržaj programa s obrazloženjem
-         financijski plan programa s podacima o troškovima (opis troškova), izvorima prihoda i očekivanim iznosom sufinanciranja od Općine Omišalj.
Svaki prijavljeni  program treba imati zasebnu pristupnicu i ostalu dokumentaciju.
Udruge građana su dužne priložiti presliku važećeg rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, kao i presliku zapisnika posljednje Skupštine društva.
 
VIII
 
Prijedlozi programa mogu se predati u Općinu Omišalj, Prikešte 13, Omišalj osobno ili poslati poštom na adresu:
 
OPĆINA OMIŠALJ
Upravni odjel
PRIJEDLOG  PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2015. GODINU
Prikešte 13, 51513 Omišalj
 
NATJEČAJ JE OTVOREN DO  03. listopada 2014. GODINE
 
Prijedlozi koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se razmatrati.
O rezultatima Natječaja  pristupnici će po završetku odabira biti obaviješteni pisanim putem.
Sve informacije mogu se dobiti telefonom na broj 661-970.

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije