Aktiviraj

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj

 
Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju društva PESJA-NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i Odluke Skupštine Pesja nautika d.o.o. od 02. listopada 2014. godine, Skupština Pesja nautika d.o.o. Omišalj, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za imenovanje direktora/direktorice Društva Pesja nautika d.o.o. Omišalj
 
Direktor/ica se imenuje na vrijeme od dvije godine, uz probni rok od 6 mjeseci.
 
1. Za direktora/direktoricu Društva može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- visoka ili viša stručna sprema (VSS ili VŠS) društvenog ili tehničkog smjera,
- 4 godine radnog iskustva,
- znanje najmanje jednog  stranog jezika (engleski, njemački ili talijanski jezik);
- poznavanje rada na računalu;
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.
 
2. Za direktora/direktoricu Društva ne može biti imenovana osoba:
- koja je kažnjena za kazneno djelo propisano odredbom čl.239. st.2. toč.1 Zakona o trgovačkim društvima,
- protiv koje je izrečena mjera sigurnosti propisana odredbom čl.239 st.2 toč.2 Zakona o trgovačkim društvima.
 
Opis poslova:
- zastupa društvo i odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- upravlja radom Društva (planira, organizira, koordinira, prati  i nadzire poslovanje Društva);
- upravlja imovinom Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika;
- brine o urednom i točnom vođenju poslovnih knjiga Društva;
- donosi godišnji financijski plan i izvještaj o radu Društva;
 - brine se da Društvo ostvaruje poslovnu politiku i planirane rezultate poslovanja;
- donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa, obavlja izbor kandidata;
- donosi odluku o prestanku radnog odnosa i raspoređivanju djelatnika na određena radna mjesta;
- brine se o zdravlju, sigurnosti i zaštiti na radu, te stručnom osposobljavanju djelatnika;
- predlaže Skupštini nova rješenja u pravcu poboljšanja i unapređenja rada Društva;
- predlaže Skupštini donošenje općih akata Društva;
- izvršava odluke Skupštine Društva;
- obavlja i druge poslove Direktora utvrđene zakonom.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
3. Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama i na oglasnim pločama Općine Omišalj, na adresu: Pesja Nautika d.o.o., Kančinar 1, 51513 Omišalj s naznakom „Natječaj za imenovanje direktora/direktorice“, do 16. listopada 2014. godine.
Natječaj će biti objavljen i na internetskim stranicama Pesja Nautike.
 
4. Uz prijavu na natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi i struci (diploma kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme i struke) određenih ovim natječajem (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice sa stranicama o osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis tih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu na poslovima visoke ili više stručne spreme (koji zahtijevaju komunikacijske i organizacijske sposobnosti) u trajanju od najmanje četiri godine (potvrda ili druga isprava: ugovor o radu, rješenje i sl.)
- dokaz o znanju stranog jezika (potvrda, preslika indeksa i sl.),
- dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela propisana odredbom čl.239.st.2.toč.1 Zakona o trgovačkim društvima, ne stariji od 6 mjeseci i
- izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. stavka 2. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima.
 
Poželjno je da kandidati/kandidatkinje u kratkom pisanom obliku dostave svoje promišljanje o postojećem stanju i daljnjem razvoju Društva u predstojećem razdoblju.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 

Pesja Nautika d.o.o. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije