Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 08. srpnja 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
-  iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Snježana Baždarić, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Dina Blažević i Dolores Pujas-Majurec, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
       
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća od 29. svibnja 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče bivših ugostiteljskih objekata Učka i Pesja, da li se na vlasnike može utjecati da urede površine oko njih koje su pune smeća i neuredne ili možemo mi nešto poduzeti da se to uredi, pa da im se ispostavi račun?“
    Općinska načelnica odgovorila je da se može uputiti dopis vlasnicima navedenih objekata da postupe sukladno Odluci o komunalnom redu, odnosno da uklone smeće, te ih ujedno upozoriti da ukoliko to ne učine će to biti učinjeno o njihovom trošku.
2. „Vezano uz parkiralište ispred JANAF-a, da li se može utjecati na JANAF da uredi taj parking, da tamo postavi wc i kante za smeće, budući da šoferi koji tamo prenoće ostavljaju iza sebe razno smeće i slično?“
     Općinska načelnica odgovorila je da će se provjeriti navedeno te postupiti sukladno propisima i nadležnosti. Razim Muratović je nadodao, da s obzirom da radi u JANAF-u, da zna da tamo postoji wc u kontejneru. Također na nadzornim kamerama koje su tamo psotavljene, vidljivo je da noću dolaze lisice, mačke i sl. koje pridonose neredu.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada će se na plaži u Kijcu postaviti bovice za kupače jer plivači plivaju daleko, a između njih prolaze plovila koja često puta i glisiraju i samo je pitanje trenutka kada će se nešto dogoditi? Bovica nema i tko je odgovoran da se to do sada već nije postavilo budući da je sezona već odmakla?“
    Općinska načelnica odgovorila je da je za to odgovoran Upravni odjel odnosno komunalni odsjek. Odgovorila je da je o stanju bovica informirana prije tjedan dana te je tada naredila provođenje postupka nabave novih bovica. Informirana je da je pristigla jedna ponuda i da će se bovice postaviti u najkraćem mogućem roku.
2. „Tko kontrolira da li su tuševi na plažama u ispravnom stanju? Konkretno tuš na plaži u Kijcu, iako se naplaćuje putem kovanica, više ne radi nego radi te su kupači dosta nezadovoljni.“
     Općinska načelnica odgovorila je da se tuševi ne postavljaju na plaže bez da su prethodno servisirani, te da su sigurno bili postavljeni u ispravnom stanju. Ukoliko pojedini tuševi ne rade potrebno je izvjestiti Upravni odjel, te će komunalni redar izaći na teren i popraviti tuš.
 
Nikola Dapčić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li Općina Omišalj ima prometnog redara? U Njivicama stupić od pošte prema Placi ne funkcionira pa tamo cijeli dan bude veći broj automobila koji smetaju pješacima. Također unatoč oznaci da se dostava vrši do 11 sati, kamioni onuda prolaze u svako doba, čak i u večernjim satima.“
    Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da Općina Omišalj prema sistematizaciji radnih mjesta ima komunalno-prometnog redara, međutim budući da su ove godine angažirana 2 policajca, prometni redar nije aktiviran.
      Općinska načelnica je nadodala da će biti postavljen hidraulični stupić na navedenom mjestu, a koji će spriječiti da ulazi i izlazi kako tko želi. Problem je što je tvrtka koja će postaviti taj stupić dosta problematična pa se svaki dan urgira i zove da ga čim prije postave. Vjeruje da će u naredna dva dana to biti učinjeno.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Sadašnji v.d. direktor Pesja Nautike Marko Verbić primljen je u Ponikve voda d.o.o. na mjesto Voditelj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kada točno odlazi, odnosno kada će biti raspisan natječaj za direktora Pesja nautike i koji uvjeti će se na tom natječaju točno tražiti?“
       Općinska načelnica odgovorila je da nema saznanja da direktor Pesja Nautike odlazi, a kada bude službenih saznanja o tome će obavijestiti vijećnike. Što se tiče uvjeta natječaja, oni će biti sukladni sistematizaciji radnih mjesta u Pesja Nautici, a jedan od uvjeta je i da direktor mora imati najmanje višu stručnu spremu.
2. „Kada se predviđa točno završetak izgradnje Dječjeg vrtića?“
     Općinska načelnica ovlastila je svog zamjenika Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da bi prema planu izvođača radova Dječji vrtić trebao biti završen do 20.11.2014. godine, te da je realno očekivati da će, dok se opremi i ostalo, biti dovršen do kraja godine.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Imam pitanje vezano za vožnju skuterom po punoj šetnici od Plave terase do Rivice u Njivicama. Da li se može uputiti dopis mjesnom odboru da učini nešto po tom pitanju i da se to zabrani? Također da li je moguće da se uvede red i u vezi ležaljki koje su razasute po plažama?“
       Općinska načelnica odgovorila je da je za vožnju skuterom po šetnici nadležna policija, a kako sad imamo i dva policajca da vjeruje da će se to riješiti. Što se tiče ležaljki tu će se također uvesti red, međutim kako je potrebno mnogo stvari dovesti u red, ne može se učiniti sve odjednom.
        
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Ponavljam pitanje od prošle sjednice vezano za projekt Plava vreća otoka Krka, da li će se i kada Općina Omišalj u to uključiti?“
       Općinska načelnica odgovorila je da se Općina Omišalj u taj projekt uključila i to putem svoje turističke zajednice, sa simboličnim iznosom, isto kao i ostale jedinice lokalne samouprave otoka Krka. Međutim razmišlja se o tome da se taj projekt dodatno obogati za iduću sezonu.
2. „Imam također pitanje koje sam već postavila na nekoliko prošlih sjednica, a odnosi se na katastarsku česticu u ulici Pod orišina i na radove koji su u Proračunu prikazani kao interventni radovi. Bilo je odgovoreno da će se odvjetniku predati svi materijali u vezi tog predmeta, pa me zanima u kojoj je to fazi?“
    Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da će po dobivanju povijesnog izvatka vlasničkog lista za tu katastarsku česticu sve biti dostavljeno odvjetniku.
 
Nikola Brozić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li bi se moglo postaviti rukohvat ili ogradu na putu od tržnice prema prvom parkiralištu? Stariji mještani napomenuli su da je dosta sklizak“
     Općinska načelnica odgovorila je da ukoliko je postavljanje rukohvata planirano da će se to i učiniti, a ukoliko nije, tada se sredstva moraju predvidjeti kao stavka u Proračunu.
2. „Što se tiče trećeg parkirališta, postoji put koji koriste ljudi iz stare jezgre i koji bi trebalo malo urediti. Da li Općina može potaknuti udruge i mještane na akciju za uređenje?“
      Općinska načelnica odgovorila je da će se, što se tiče puta kroz šumu, aktivirati udruge i to najbolje na jesen, kada sezona prođe.
 
Vjeran Piršić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li je Općina Omišalj obavještena o namjeri da se JANAFov terminal pretvori u izvoznu luku odnosno da se tamo pune tankeri? Ranije je bilo rečeno da se u tom slučaju može računati na dvije tone benzena koji je kancerogen i dovodi u opasnost stanovništvo. Ako Općina nije sa time upoznata, može li se to provjeriti?“
       Općinska načelnica odgovorila je da Općina Omišalj do danas o tome nije informirana, te da nema navedenu informaciju.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li vijećnici opozicije imaju isti tretman kao i ostali vijećnici? Konkretno u vezi izlaska vijećnika na govornicu, tko određuje da li će se izaći na govornicu ili ne, i gdje je to propisano?“
      Predsjednik Općinskog vijeća odgovorio je da je njegovo mišljenje da su do sada svi vijećnici imali isti tretman, a da je vijećnikovo subjektivno mišljenje da ga oni nisu imali. Također, što se tiče izlaska na govornicu, to se može podvesti pod održavanje reda na sjednici, a za koji je zadužen predsjednik Općinskog vijeća, sukladno Poslovniku.
2. „Postavio sam pitanje da li ćemo širiti cestu prema Pesji i odgovoreno mi je da ćemo je širiti, međutim to nije bila točna informacija?“
     Općinska načelnica odgovorila je da je tada dala odgovor sukladno informacijama kojima je tada raspolagala.
 
        
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D 
  1. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenim ostavkama
  2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
  3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj
  4. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće Mandatnog odbora o podnesenim ostavkama
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno uz poziv za sjednicu.
Izvješće je podnio predsjednik Mandatnog odbora Nikola Brozić.
 
Utvrdio je da su ostavku na dužnost članova Općinskog vijeća, sukladno zakonu, podnijeli Tomo Sparožić i Gordana Ožbolt-Kreso, s kandidacijske liste grupe birača nositelja Tome Sparožića. Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj i Zakonu o lokalnim izborima, njih će zamijeniti prvi sljedeći neizabrani kandidati sa liste: Predrag Mihaljević i Marija Jakominić, koji će dati prisegu na prvoj narednoj sjednici Vijeća na kojoj budu prisutni.
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, koja je ujedno podnijela sljedeće amandmane:
       - U vezi sa člankom 4. Prijedloga odluke: u članku 6. Odluke, u prvom stavku, alineji 7., riječi: „ugostiteljsko-turističkih i pratećih sadržaja u funkciji rekreacije, dok se izgradnja stambenih i turističkih smještajnih sadržaja isključuje,“ brišu se;
      - Iza članka 7. Prijedloga odluke dodaje se novi članak 8. koji glasi:
„Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2- Njivice.“
      - Dosadašnji članak 8. Prijedloga odluke postaje članak 9.“
 
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić, Krešimir Kraljić i Zdravko Radović.
 
Krešimir Kraljić postavio je pitanje kako to da je došlo do promjene površine obuhvata Plana? U prvoj izmjeni Odluke površina obuhvata Plana iznosi 213,17 ha, a u ovoj 216 ha.
Općinska načelnica je odgovorila da je isto obrazloženje tražila od izrađivača plana i da joj je odgovoreno da su neke površine omaškom ostale izvan obuhvata Plana, pa se to ovom odlukom predlaže ispraviti.
Dunja Mihelec postavila je pitanje u vezi sada divljeg privezišta na plaži Kijac. Da li je u ovoj izmjeni osigurano dovoljno komunalnih vezova za vezanje barki?
Općinska načelnica je odgovorila da je izmjenom članka 6. osnovne Odluke osiguran dovoljan broj komunalnih vezova za privez brodica u Kijcu.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za, 1 glasom protiv i 1 suzdržanim glasom donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 – Njivice.
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama
 na području općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Omišalj
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 18,46 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/8
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
             Zapisnik vodila:                                                         Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                          Krešimir Kraljić, v.r.
 
  
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije