Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA OMIŠALJ
           OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 25. rujna 2014. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
13.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
30 rujna 2014. godine (utorak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
2.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu
3.  Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
4.   Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
5.   Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 – Kamp Pušća
6.   Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora          
7.   Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima Vijeća mjesnihodbora
8.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
9.    Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
10.  Davanje suglasnosti HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. za:
a) lokaciju izgradnje trafostanice TS 20/0,4kV Peharček 4 u Njivicama
b) osnivanje prava služnosti u korist HEP d.o.o. na području Voz
11.  a) Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
b) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
12.  Pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Omišalj
      
Napomena:
Materijal za točke 1., 2., i 3. dostavljen je članovima Vijeća 15.09.2014.g.
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije