Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih

Na temelju članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/14) i zaključka Općinskog vijeća Općine Omišalj od 30. rujna 2014.godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj raspisuje
 
 
JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove
 Savjeta mladih Općine Omišalj
 
I.
 
   Savjet mladih Općine Omišalj je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Omišalj koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Omišalj, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
 
II.
 
   Savjet mladih Općine Omišalj broji pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
III.
 
     U Savjet mladih Općine Omišalj mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području općine Omišalj koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih (30) godina života.
     Članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Omišalj na vrijeme od tri godine.
IV.
 
     Pravo isticanja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Omišalj i njihove zamjenike imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine Omišalj, kao i neformalne skupine mladih, a koje se moraju sastojati od najmanje 10 mladih.
   Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su osim kandidata za člana Savjeta mladih predložiti i zamjenike za svakog kandidata.
 
V.
 
     Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku, u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj.
     Prijedlog kandidata obvezno sadrži:
     - naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja iz točke IV. ovog poziva,
     - podatke o kandidatima (ime i prezime, datum i godina rođenja i prebivalište)
     - obrazloženje prijedloga.
 
     Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe.
 
VI.
 
     Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:
   - dokument iz kojeg je vidljivo da kandidat ispunjava uvjet iz točke III. ovog poziva (uvjerenje Policijske postaje o prebivalištu odnosno boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci, te presliku osobne iskaznice ili rodnog lista odnosno domovnice kandidata),
   - dokument iz kojeg je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjet iz točke IV. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).
        
VII.
 
     Prijedlozi kandidata dostavljaju se Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj, na adresu Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj, najkasnije do 28.10.2014. godine.
 
VIII.
 
       Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 
 
 KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ: 2142-06-14-01-14
Omišalj, 30. rujna 2014.godine
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Obrazac za prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Općine Omišalj (u dijelu "Natječaji"), a može se podići i u Općini Omišalj, radnim danom u vremenu od 08,30 do 15,30.
Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 051/661-971 i 051/661-970.-
 

 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije