Aktiviraj

Podaci vezani uz Natječaj za višeg stručnog suradnika 1 za proračun i financije

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRORAČUN I FINANCIJE (1 izvršitelj/ica) u Općini Omišalj, uz probni rad od 3 mjeseca
 
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 123 od 22. listopada 2014. godine
Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2014. godine.
 
Opis poslova radnog mjesta:
 
- proučava i stručno obrađuje složenija pitanja i probleme koji zahtijevaju samostalnost u radu, a odnose se na područje proračuna i financija;
- sudjeluje u izradi nacrta općinskog proračuna te izmjena i dopuna proračuna i pratećih akata (sudjeluje u izradi izvješća temeljem važećih zakonskih propisa, sudjeluje u sastavljanju financijskih izvješća o izvršenju proračuna i drugih izvješća iz djelokruga rada Odsjeka, sudjeluje u izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna);
- vodi dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige, knjigu ulaznih računa, vodi analitičko knjigovodstvo dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne nefinancijske imovine i financijske imovine i obveza te obračunava amortizaciju dugotrajne imovine;
- vodi evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija, te vodi brigu o sigurnosti podataka, pohranjivanju i čuvanju sigurnosnih kopija;
- upisuje rješenja u KIS i ugovore po svim tarifama osim komunalne naknade,
- ispostavlja izlazne račune za komunalnu naknadu, zakup poslovnog prostora, zakup javne površine, naknade za koncesije, račune za najam stambenog prostora, otkup stanova i ostalih općinskih prihoda, radi na ispisu uplatnica za komunalnu naknadu;
- knjiži dnevne promjene na izvodima, usklađuje kartice kupaca, izrađuje statistička izvješća iz djelokruga svoga rada, zaključuje poslovne knjige na kraju fiskalne godine i vodi brigu o čuvanju istih sukladno važećim zakonskim propisima;
- sudjeluje u provedbi prijeboja sukladno važećim propisima;
- administrira i ažurira sadržaj web stranice Općine Omišalj iz svog područja rada;
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka, pročelnika, Općinskog načelnika i njegova zamjenika. 
 
Osnovna bruto plaća: 9.822,28 kn
  
Stručni uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački ili talijanski);
- poznavanje rada na računalu.         
 
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu.
 
Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit (preslika svjedodžbe),
- dokaz o radnom stažu (ukupnom radnom iskustvu) (preslika radne knjižice sa stranicama o osobnim podacima i podacima o mirovinskom stažu ili elektronički zapis tih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u radnoj knjižici i/ili elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslik svjedodžbe, uvjerenja, potvrde, indeksa i sl.)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, s naznakom "Natječaj za višeg stručnog suradnika 1 za proračun i financije".
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
           
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.  Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i  intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će da je povukao prijavu na natječaj.
Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, na web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.
Na istoj web stranici i oglasnim pločama objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
 
Područje testiranja: djelokrug rada jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, područje proračuna i financija.
 
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč.tekst)
- Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko - goranske županije"  broj 23/02 i 33/09)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10 i 31/11- ispr.)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 32/11)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14),
- Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13),
- Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13 i 83/14)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 148/13 i 153/13),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 
 KLASA:112-01/14-01/6
URBROJ:2142-06-14-01-1                                  
Omišalj, 22. listopada 2014. godine
 
                   Pročelnica
                      Maja Mahulja, v.r.

                                                                         

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije