Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 30. rujna 2014.godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
- Zlatko Klobas, predsjednik Mjesnog odbora naselja Njivice,
- Tatjana Rakovac i Kristijan Matašić, iz Urbanističkog studija Rijeka d.o.o.,
- Dinko Petrov i Boris Kauzlarić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Krk predstavnik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja te voditelji odsjeka: Snježana Baždarić, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- viši stručni suradnik za pravne poslove, Valentina Marohnić,
- Dina Blažević, Antun Feretić i Dolores Pujas-Majurec, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća od 08. srpnja 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li smo dobili odgovor od Hrvatskih šuma, kao vlasnika, vezano za deponij građevinskog materijala na Pušći?“
   Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Maju Mahulja, a koja je odgovorila da je riječ o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon obavljenih razgovora sa državnim odvjetništvom i Hrvatskim šumama te u sklopu nove katastarske izmjere uspjelo se, sukladno Prostornom planu, parcelirati zemljište i formirati parcelu potrebnu za izgradnju reciklažnog dvorišta. Međutim i dalje je to zemljište ostalo u vlasništvu Republike Hrvatske, kojim raspolažu Hrvatske šume i koje je u šumskogospodarskoj osnovi. Kontaktiralo se i Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume kako bi se to zemljište izdvojilo iz šumskogospodarske osnove.  U međuvremenu je došlo i do izmjene Zakona o šumama, prema kojem više nije nužno zemljište izdvajati iz šumskogospodarske osnove ako je riječ o građevinskom zemljištu prema Prostornom planu. No budući da su te izmjene novijeg datuma, pokušalo se kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede da se utvrdi da li je potrebno još nešto poduzeti u vezi tog zemljišta, ali još nije dobiven odgovor. Postupak je takav da ukoliko je zemljište izdvojeno iz šumskogospodarske osnove, treba se obratiti Državnoj agenciji za upravljanje državnom imovinom da nam omogući da se to zemljište privede namjeni iz Prostornog plana (bilo putem davanja u vlasništvo ili prava građenja ili sl.). Dakle ide se ka realizaciji planiranog, ali uz jako puno problema i nepoznanica.
2. „Vezano za radove na kanalizaciji uz more, kako napreduju? Da li je GP Krk još aktivan na tim radovima, u vezi sa vraćanjem u prvobitno stanje koje još nije u potpunosti odrađeno?“
       Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu, a koja je odgovorila da što se tiče Projekta Jadran na području općine Omišalj, on obuhvaća dva podprojekta: jedan na području naselja Omišalj, a jedan na području naselja Njivice. Riječ je o velikom projektu, od kojeg je za Omišalj ugovoren 51 milijun kuna. Okončana je kolektorska mreža i crpne stanice u vrijednosti negdje oko 7 milijuna kuna. Što se tiče Omišlja i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda još uvijek Ponikve d.o.o. nema čiste dokumente (nedostaje im građevinska dozvola i neke suglasnosti) da bi se mogao izgraditi taj podmorski ispust i uređaj za pročišćavanje. Ista stvar je i za pročišćavanje za dio u Njivicama. Dodatno pojašnjenje dala je voditeljica komunalnog odsjeka Snježana Baždarić, a koja je napomenula da su Ponikve pri kraju sa prikupljanjem suglasnosti i da očekuju da bi kroz mjesec dana mogla biti ishođena građevinska dozvola za pročišćivaće za obje lokacije.
     Što se tiče sanacije oštećenja odnosno nedostataka nakon povrata u prvobitno stanje, ona je izašla na teren više puta sa komunalnim redarom te upućivala dopis i Ponikvama i GP Krku koji je izvođač radova, da sanira sve ono što nije dovedeno u prvobitno stanje. Početkom 9 mjeseca GP Krk je uputio obavijest da su riješili nedostatke. Ona je sa komunalnim redarom obišla veći dio navedenog područja, naročito dio prema JANAF-u i Fortičini. Veći dio je napravljen, ali gromače su nekvalitetno postavljene. Vijećnik Nikola Dujmović obišao je neke lokacije u Omišlju, poslikao i ukazao na to što još treba popraviti. Gospodin Purić iz GP Krka obećao je idući tjedan obići te ostatke koji nisu riješeni. Na teren sa njom i komunalnim redarom izaći će i Nikola Dujmović da uputi na koji način treba biti vraćeno ono što još nije vraćeno u prvobitno stanje.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li će Dječji vrtić u Njivicama nakon otvaranja vrtića u Omišlju nastaviti normalno sa radom?
    Općinska načelnica odgovorila je da otvaranje Dječjeg vrtića u Omišlju neće biti razlog za zatvaranje Dječjeg vrtića u Njivicama. Rad vrtića u Njivicama u ovisnosti je o usvajanju Proračuna za 2015. godinu. Za oba vrtića se troši oko 160.000 kuna mjesečno, dakle godišnje oko dva milijuna kuna. Neće predložiti zatvaranje vrtića u Njivicama, osim ako se za to ne ispune uvjeti, pri čemu prvenstveno misli na premali broj djece.
2. „Da li Općinska načelnica može dati informaciju u vezi sa zbrinjavanjem kemikalija u DINA Petrokemiji i da li ima informaciju o novim ulagačima i pokretanju proizvodnje u DINI?“
    Općinska načelnica odgovorila je da je taj dan bila na sastanku u Primorsko-goranskoj županiji, sazvanom zbog stanja sigurnosti u DINI. Sastanku su prisustvovali župan Zlatko Komadina, inspektor zaštite od požara gospodin Barak i ona. Razgovarali su o posljednjem nalazu inspekcijskog nadzora zaštite od požara, a koji je dao gospodin Barak. Stanje sigurnosti sukladno zaključku Stožera zaštite i spašavanja koji je održan 10.rujna 2014. godine, je takvo da su kemikalije koje su trenutno zbrinute u postrojenju DINE kao takve tamo najsigurnije i da svaka manipulacija njima odnosno odvoženje ili slično bi bilo opasnije od ostavljanja kemikalija u postrojenju u postojećem stanju. Ali nad tim kemikalijama nedostaje nadzor, odnosno očevidac koji bi eventualno uočio ispuštanje kemikalija i o tome obavijestio one službe koji bi trebale intervenirati. Nažalost Općina Omišalj nema konkretnog zakonskog uporišta da poduzme aktivnosti drugačije od neprestanog nastojanja da se kontaktiraju i pisanim i usmenim putem ministarstva i državne službe u vezi rješavanja navedenog problema. Općina Omišalj je iskoristila jedinu mogućnost koju ima i naručila Plan postupanja u slučaju incidenta sa kemikalijama posebice sa klorom, u postrojenju DINA Petrokemije. Plan je predstavljen na Stožeru zaštite i spašavanja, dan je na primjedbe svim članovima Stožera, primjedbe su skupljene i upućene izrađivaču i očekuje se konačan Prijedlog plana postupanja u slučaju incidenta. Navedeni Plan bi se objavio da postane dostupan svim stanovnicima na području općine Omišalj, uručio svim Vijećnicima i svim nadležnim službama.
Što se tiče ekonomskog djela, posljednja informacija koju je dobila tog dana je da je za 6.10.2014. sazvan Odbor vjerovnika Diokija (u čijem je sada vlasništvu i DINA Petrokemija). Stečajna upraviteljica treba sazvati Skupštinu DINE (a ona je jedini član Skupštine) te donijeti odluku o   denominaciji odnosno određivanju vrijednosti dionica te temeljem te odluke, odluku o novom vlasništvu DINE od strane Zagrebačke banke, HEP-a i DIOKI-ja kao suvlasnika. Kada se to definira stupaju na snagu investitori iz Kazahstana, sa otkupom tih denominiranih udjela. Ono što je sada eventualno problematično je dogovor oko cijene tih udjela, na što svi suvlasnici moraju pristati. Investitori iz Kazahstana 1.10.2014. dolaze u Zagreb potpisati ugovore o namjeri kupnje udjela jer su završili pregovore.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Da li je moguće utjecati na Skupštini Ponikve da se smanje računi koje domaćinstva primaju od Ponikve d.o.o.? Da li Općinska načelnica ima saznanja da je bilo primjedbi i u ostalim Općinama?“
    Općinska načelnica odgovorila je da nema saznanja o reakcijama stanovnika u drugim općinama. Što se tiče same fiksne naknade za cijenu vode, od 48 kuna, ona je najveća u okruženju. Vijećnici su upoznati sa time da je Načelnica reagirala na Skupštini pa čak i sazvala tematsku sjednicu Skupštine Ponikve da bi se raspravilo o opravdanosti visine cijena vode i odvodnje, ali nažalost nije dobila podršku suosnivača u vezi smanjenja fiksne naknade. Međutim neće odustati već će i dalje tražiti smanjenje.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Ponovila bih moje pitanje sa ranijih sjednica Vijeća, u vezi dostave materijala odvjetniku po pitanju čestice u ulici Pod orišina. Da li su svi materijali dostavljeni odvjetniku?“
   Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu na odgovor, a koja je odgovorila da je prema uputi odvjetnika zatraženo od Općinskog suda u Krku dokument koji je odvjetnik naveo da mu je potreban. Dopis je poslan sudu 11.9.2014. ali još nema nikakve povratne informacije, te je dala nalog Milici Alajbeg da provjeri telefonskim putem da li postoji neki razlog zbog kojeg to još nisu dostavili.
2. „Molim odgovor u pisanom obliku. Na početku mandata ovog Vijeća smanjene su naknade za rad i Općinskoj načelnici, i njenom zamjeniku, i predsjedniku Vijeća i potpredsjednicima, kao i svim članovima Vijeća. Zanima me u kojem postotku su smanjene?“
   Općinska načelnica odgovorila je da će odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Ima li saznanja da se u naselju Homutno grade novi stambeni objekti, odnosno nadograđuju postojeći? I postojeći objekti koji su tamo izgrađeni su izgrađeni bespravno, te po kojoj osnovi se tamo uopće gradi?“
    Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je Općina Omišalj pred petnaestak dana dobila prijavu za gradnju temelja odnosno za pripremne radove za kuću od cca 50 m². Komunalni redar je izašao na uviđaj, napravio zapisnik i poslao ga građevinskoj inspekciji koja je nadležna za postupanje u vezi bespravne gradnje. Prije par dana je komunalni redar ponovno išao u naselje Homutno i napravio novi zapisnik gdje je ustanovio još jedno dizanje kata na postojećoj građevini. Taj zapisnik će također biti poslan građevinskoj inspekciji. Po prvom pitanju građevinski inspektor je bio na terenu i zabranio gradnju odnosno zatvorio gradilište. Ljudi koji su to gradili su se opravdavali time da nemaju gdje stanovati, ali im je rečeno je da se Zakon o građenju mora poštivati i da se bez akata takav objekt ne može graditi. Dakle jedina mogućnost je čest odlazak u naselje Homutno i da se prati gradnja objekata.
 
 Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Općina je čistila put prema Mirinama na privatnim parcelama, a nije čistila put prema školi nekoliko mjeseci, trava nije očišćena, a škola je počela. Na putu je također jedan stup, koji se nalazi na javnoj površini i koji je nagnut, i postavlja se pitanje što sa tim stupom? Da li će pasti nekom na auto ili slično?“
   Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu na odgovor, a koja je odgovorila da što se tiče puta prema školi ne zna napamet kakav je Plan čišćenja, ali da će vidjeti kakvo je stanje na terenu i koja je dinamika čišćenja, te šta se može učiniti. Što se tiče stupa, isti zadaje problem zadnja dva mjeseca i komunalni redar je bio na terenu, ali riječ je o stupu od HT-a i uza sva nastojanja i pisana i usmena upozorenja, oni nisu još pristupili rješavanju tog problema. A mi ne možemo poduzimati sanacije na tuđem vlasništvu, naročito s obzirom da je riječ o telekomunikacijskom stupu.
2. „Molim odgovor u pisanoj formi. Zašto se nije sa nekom minimalnom svotom omogućilo ribarima da organiziraju ribarsku feštu za 50. godišnjicu?“
    Općinska načelnica odgovorila je da će odgovor biti dostavljen u pisanom obliku.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Da li bi se moglo na neki način pokušati smanjiti cijenu iskopa groba jer se građani tuže da im je 1500 kn previše?“
  Općinska načelnica odgovorila je da razmatra mogućnost da putem rebalansa ili Proračunom za iduću godinu pokuša iznaći model kojim bi se subvencionirale navedene usluge, kako bi se pomoglo stanovnicima.
2. „Da li cesta od konja prema Lovačkom domu spada u nerazvrstane ceste, a u vezi sa time da Lovačko društvo planira taj put sanirati?“
 Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu, a koja je odgovorila da pretpostavlja da je riječ o nerazvrstanoj cesti, ali da mora provjeriti u Registru nerazvrstanih cesta.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U kojem su stadiju radovi koji prethode širenju Groblja? Kad se može očekivati da će početi građevinski radovi?“
  Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu, a koja je odgovorila da je proveden postupak nabave za izradu glavnog projekta, odabran je izvođač projekta i ugovor za izradu glavnog projekta je pripremljen. Nakon toga doći će do izrade projekta i dobivanja građevinske dozvole. Isto tako paralelno s tim planira se pozvati vlasnike radi dogovora oko otkupa zemljišta odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa.
2. „Radovi koji prethode širenju pristupne ceste za Dječji vrtić u Omišlju, da li će izgradnju vrtića pratiti i adekvatna prometna infrastruktura?“
  Općinska načelnica odgovorila je da dinamiku izgradnje vrtića neće pratiti izgradnja pristupnog puta za vrtić, zbog toga što smo mi projekt vrtića dobili kao gotov projekt samog vrtića, nismo dobili riješenu trasu pristupne ceste. Iz tog razloga samo je nastavljena realizacija projekta izgradnje vrtića, a tek utvrđujemo trasu po kojoj bi išla pristupna cesta za vrtić. Ono što je sigurno je da dio pristupne ceste koji se tiče vrtića, a koji je potreban za prolaz građevine na tehničkom pregledu, je u fazi da je sa vlasnicima zemljišta dogovorena dinamika otkupa, dobivena je procjena sudskog vještaka o vrijednosti zemljišta, i očekujemo brzo okončanje tog dijela postupka.
 
Na prijedlog Općinske načelnice sa dnevnog reda izostavljena je sljedeća točka:
Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima Vijeća mjesnih odbora.
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu
3. Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
4. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
5. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 – Kamp Pušća
6. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora          
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
8. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
9. Davanje suglasnosti HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. za:
a) lokaciju izgradnje trafostanice TS 20/0,4kV Peharček 4 u Njivicama
b) osnivanje prava služnosti u korist HEP d.o.o. na području Voz
10. a) Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
b) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
11. Pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Omišalj
      
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
 
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj dostavljen je 15.09.2014.godine.
Polugodišnji izvještaj podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
 
Dunja Mihelec je u ime Odbora za proračun i financije napomenula da su materijali podrobno proučeni i da je Odbor donio jednoglasan zaključak da je izvršenje u skladu sa očekivanim. Također je napomenula da je najvažnije da su svi rashodi u ravnoteži sa prihodima.
 
Vijeće je nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu.
 
Točka 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu
 
Članovima Vijeća Polugodišnji izvještaj dostavljen je 15.09.2014.godine.
Polugodišnji izvještaj podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu
  
Točka 3.
Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj
za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
 
Članovima Vijeća Izvještaj o radu dostavljen je 15.09.2014.godine.
Izvještaj je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Mirela Ahmetović, Vjeran Piršić, Razim Muratović, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Dunja Mihelec, Ranko Špigl, Krešimir Kraljić i Nikola Dujmović.
 
Zdravko Radović postavio je pitanje zbog čega je prilikom izgradnje pristupne ceste za Konzum izgubljena traka za skretanje na benzinsku pumpu? Smatra da se time naštetilo subjektu sa područja naše Općine.
Općinska načelnica ovlastila je svog zamjenika Ranka Špigla na odgovor, a koji je odgovorio da je investitor u ovom slučaju bila Županijska uprava za ceste koja je i naručila projekt. A s druge strane, malo dalje se nalazi kružni tok koji omogućava skretanje na pumpu. Miljenka Justić je napomenula da je kružni tok niti 50tak metara od tog skretanja i da smatra da je to riješeno na najbolji mogući način.
Zdravko Radović također je napomenuo da nije točno da su kemikalije koje se nalaze u DINA Petrokemiji sigurnije u postrojenju nego da se organizira njihovo odvoženje i zbrinjavanje.
Općinska načelnica odgovorila je da se slaže sa tim, međutim da je problem što osobe koje su nadležne za donošenje odluke o zbrinjavanju navedenih kemikalija smatraju da je sigurnije da one ostanu u postrojenju nego da se odvezu. Općina Omišalj može izdvojiti sredstva za odvoženje kemikalija, međutim ne može stupiti u privatni prostor trgovačkog društva i sama provesti odvoženje bez suglasnosti direktora odnosno nadležnih osoba DINE. S obzirom da je to privatna tvrtka nema drugog načina nego nastojati vršiti pritisak na sve nadležne institucije da se to pitanje riješi.
Općinska načelnica također je napomenula da, što se tiče sastanka u županiji po pitanju DINA Petrokemije, koji je spomenula na početku sjednice prilikom odgovora na vijećnička pitanja, je tražila od inspektora zaštite od požara gospodina Barka odgovor na pitanje kako će postupiti u vezi sa njihovim zapisnikom kojim je inspekcija zaštite od požara utvrdila niz nepravilnosti na postrojenju DINA Petrokemije. Rečeno joj je da će se ovih dana izdati Rješenje čiji sadržaj joj nije mogao biti priopćen prije nego bude dostavljen nadležnoj osobi u DINA Petrokemiji. Ona će pisanim putem od njega zatražiti da se očituje o tome što stoji u tom rješenju.
 
Vijeće je nakon rasprave, s 8 glasova za i 1 glasom protiv usvojilo Izvještaj o radu Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, te je jednoglasno donijelo sljedeći zaključak:
 
1. Općina Omišalj će uputiti dopis Vladi Republike Hrvatske, Kabinetu Ureda predsjednika, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ministarstvu unutarnjih poslova RH i kabinetu ministra Ranka Ostojića i Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost u vezi sa stanjem u DINA Petrokemiji, te će zatražiti da se ili obnove svi atesti u DINA Petrokemiji ili da se navedene institucije izjasne da unatoč atestima koji su istekli, postrojenje DINA Petrokemije nije opasno.
 
2. Zaključak će potpisati Općinsko vijeće i Općinska načelnica.
 
Točka 4.
Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno uz poziv za sjednicu.
 
Prema izvješću, ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, sukladno zakonu, podnijela je Marija Jakominić, s kandidacijske liste grupe birača nositelja Tome Sparožića. Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj i Zakonu o lokalnim izborima nju će zamijeniti prvi sljedeći neizabrani kandidat sa liste: Ivan Otulić, koji će dati prisegu na prvoj narednoj sjednici Vijeća na kojoj bude prisutan.
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 – Kamp Pušća
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno obrazloženje podnijela je Tatjana Rakovac.
U raspravi su sudjelovali: Razim Muratović, Tatjana Rakovac, Dunja Mihelec, Mirela Ahmetović i Vjeran Piršić.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 – Kamp Pušća.
 
Točka 6.
Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora           
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora.
 
Točka 7.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj.
        
Točka 8.
Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Dunja Mihelec.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 
Točka 9.
  Davanje suglasnosti HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. za:
           a) lokaciju izgradnje trafostanice TS 20/0,4kV Peharček 4 u Njivicama
b) osnivanje prava služnosti u korist HEP d.o.o. na području Voz
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu..
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Vjeran Piršić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave,s 8 glasova za i 1 suzdržanim glasomdonijelo sljedeće zaključke:
1. Povodom zahtjeva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Ulica braće Juras 11, za izdavanjem suglasnosti na lokaciju izgradnje buduće trafostanice u ulici Mate Balote u Njivicama, na nekretnini oznake k.č.br.11110/1 k.o. Omišalj-Njivice u vlasništvu Općine Omišalj, daje se suglasnost na predloženu lokaciju izgradnje buduće trafostanice TS 20/0,4 Kv Peharček 4, čija mikrolokacija je uvjetovana Urbanističkim planom uređenja 2- Njivice.
HEP i Općina Omišalj će prije ishođenja akta za građenje urediti međusobne  imovinskopravne odnose, sve sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11).
 
2. Povodom zahtjeva HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V.C. Emina 2, Rijeka, a radi rješavanja imovinskopravnih odnosa u postupku ishođenja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine – 20Kv kabelski priključak TS 20/0,4 Kv VOZ, a koja je potrebna radi osiguranja električne energije za potrebe JANAF-a, daje se suglasnost za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.d. bez naknade, na sljedećim česticama: k.č.87 zk.ul.236 k.o. Omišalj-Njivice i k.č.62, zk.ul. 230 k.o. Omišalj-Njivice, sve sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11).
 
Točka 10.
      a) Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
            b) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu, na cd-u.
Uvodno obrazloženje podnijeli su Dinko Petrov, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Krk i Boris Kauzlarić, predstavnik vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Darko Žuvić i Boris Kauzlarić.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje da li je vatrogasna zajednica PGŽ u ijednom dijelu svog djelokruga rada nadležna i da li može dodatno izvršiti pritisak na mjerodavne institucije za brigu i kontrolu oko jednog tako velikog privrednog subjekta kao što je DINA Petrokemija, a koji je već duže vrijeme, skoro godinu dana, bez kontrole? Da li mogu utjecati i da li su poduzeli neke akcije po tom pitanju?
Boris Kauzlarić je odgovorio da je DINA, kao i JANAF, navedena u procjenama ugroženosti, te su popisane sve kemikalije koje se tamo nalaze. Navodi da postrojenje ne radi i da je kao takvo navedeno u procjeni. Međutim DINA je obvezna izraditi svoju procjenu ugroženosti za svoj djelokrug rada. Također napominje da vatrogasna zajednica PGŽ skrbi o tome. Te je na upit da li može postrojba uputiti dodatne apele na druga nadležna tijela da se taj problem što prije riješi, odgovorio da vatrogasna zajednica PGŽ vodi računa o tome i da se održavaju sastanci po tom pitanju.
Darko Žuvić postavio je pitanje koja bi postrojba intervenirala u slučaju da se na području DINA Petrokemije nešto zapali?
Boris Kauzlarić je odgovorio da je nadređen u tom slučaju zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Krk, koji može izaći na teren, ali da ta postrojenja na svom području moraju imati svoje vatrogasce koji su tamo nadležni.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo:
a) Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
b) Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
 
Točka 11.
Pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća Prijedlog Javnog poziva s obrazloženjem dostavljen  je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Sjednica je zaključena u 20,51 sati.
 
 
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ:2142-06-14-01-2
 
 
           Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                          Općinskog vijeća Općine Omišalj
        Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije