Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA OMIŠALJ
             OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:021-05/14-01/10
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 30. listopada 2014. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
 
S A Z I V A M
14.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
04. studeni 2014. godine (utorak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 1. a) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
b) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godine
d) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.godinu
2. Prijedlog drugih izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2014.godinu
3. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora
b) Prijedlog zaključka o povjeravanju dijela komunalnih poslova Pesja-Nautici d.o.o.
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka
7. Prijedlog odluke o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj
9. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
 
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                     Predsjednik
                                                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
            
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije