Odluka o imenovanju direktora Pesja Nautika d.o.o.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Skupština društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog člana društva Općine Omišalj, Općinske načelnice mr.sc. Mirele Ahmetović, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva Pesja Nautika d.o.o., donosi dana 31. listopada 2014.g. sljedeću
 
O D L U K U
o imenovanju uprave - direktora Društva
PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj
 
 
I.
 
          Za jedinog člana Uprave - direktora Društva PESJA NAUTIKA d.o.o., Kančinar 1,
imenuje se Željko Feretić iz Omišlja, Lokvica 6, OIB: 24584721172.
 
II.
 
          Član Uprave - direktor iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od dvije godine.
                       
III.
 
          Mandat članu Uprave - direktoru počinje teći danom donošenja ove odluke.
 
IV.
 
          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
                                                                                               ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA
                                                                                              mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije