Javni natječaj za višeg stručnog suradnika 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), Pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
- viši stručni suradnik 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo u Upravnom odjelu Općine Omišalj
- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca
 
Stručni uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački ili talijanski);
- poznavanje rada na računalu.
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
 
Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
 
Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Omišalj (www.omisalj.hr) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici Općine Omišalj objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova prilikom pisanog testiranja.
 
Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit (preslika svjedodžbe),
- dokaz o radnom stažu (ukupnom radnom iskustvu)- (preslika radne knjižice sa stranicama o osobnim podacima i podacima o mirovinskom stažu ili elektronički zapis tih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u radnoj knjižici i/ili elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslik svjedodžbe, uvjerenja, potvrde, indeksa i sl.)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, s naznakom "Natječaj za višeg stručnog suradnika 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo".
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 

                                                                                                                                 Općina Omišalj 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije