Podaci vezani uz Natječaj za višeg stručnog suradnika 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO (1 izvršitelj/ica) u Općini Omišalj, uz probni rad od 3 mjeseca
 
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 146 od 10. prosinca 2014. godine.
Rok za podnošenje prijava je osam dana, do 18. prosinca 2014. godine.
 
Opis poslova radnog mjesta:
- obavlja stručne i upravne poslove iz oblasti prostornog planiranja i komunalnog gospodarstva;
- sudjeluje u izradi urbanističkih i drugih planova i dokumenata prostornog uređenja i sudjeluje u izradi akata iz oblasti prostornog uređenja i komunalnog gospodarstva;
- daje potrebne podatke za izradu programa održavanja komunalne infrastrukture, programa gradnje komunalne infrastrukture i programa gradnje vodnih građevina te sudjeluje u izradi navedenih programa, provodi ih te koordinira s komunalnim poduzećem Ponikve;
- brine o ažuriranju baze podataka geografskog informacijskog sustava (GIS);
- pribavlja potrebnu dokumentaciju za pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obavlja poslove ishođenja lokacijskih i građevnih dozvola te svih prethodnih suglasnosti za potrebe Općine;
- vodi upravni postupak za obračun komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;
- sudjeluje u postupku javnog izlaganja katastarske izmjere i preoblikovanja zemljišne knjige;
- radi sa strankama po predmetima iz svog djelokruga rada;
- redovito prati natječaje za kandidiranje projekata na natječaje za sredstva Europske unije i o raspisivanju istih informira Pročelnika te daje mišljenje i aktivno sudjeluje u izradi prijava projekata Općine Omišalj na natječaje za sredstva Europske unije;
- član je energetskog tima Ponikve d.o.o. za pitanja energetike i telekomunikacija;
- administrira i ažurira web stranicu Općine Omišalj iz područja svog rada;
- tajnik je Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i Pročelnika.
 
Osnovna bruto plaća: 9.822,28 kn
  
Stručni uvjeti:
- magistar ili stručni specijalist tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni stručni ispit
- znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika (engleski, njemački ili talijanski);
- poznavanje rada na računalu.
 
Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.
Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.
Kandidati koji imaju pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu.
 
Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit (preslika svjedodžbe),
- dokaz o radnom stažu (ukupnom radnom iskustvu) (preslika radne knjižice sa stranicama o osobnim podacima i podacima o mirovinskom stažu ili elektronički zapis tih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, koji sadrži vrstu poslova koju je prijavitelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u radnoj knjižici i/ili elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslik svjedodžbe, uvjerenja, potvrde, indeksa i sl.)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 
Sukladno članku 13. Zakona, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
 
Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, s naznakom "Natječaj za višeg stručnog suradnika 1 za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo".
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
           
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.  Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i  intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrati će da je povukao prijavu na natječaj.
Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, na web stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na pisano testiranje.
Na istoj web stranici objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
 
Područje testiranja: djelokrug rada jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, područje prostornog planiranja, komunalnog gospodarstva i građenja.
 
 
Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:
 
-        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
-        Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Općine Omišalj ("Službene novine Primorsko - goranske županije"  broj 23/02 i 33/09)
-        Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
-        Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
-        Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj  21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13)
-        Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03.- proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12)
-        Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
-        Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
-        Zakon o državnoj izmjeri i kastastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07 i 124/10)
-        Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13)
 
 
Omišalj, 10. prosinca 2014. godine
 
                                            Pročelnica
                                            Maja Mahulja, v.r.
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije