Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
               OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:2142-06-14-01-1
Omišalj, 11. prosinca 2014. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
15.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
18. prosinca 2014. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D
 

1. a) Prijedlog proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d) Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
e) Prijedlog programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu
3. Davanje suglasnosti na Financijski plan Centra za kulturu općine Omišalj, u likvidaciji, za 2015. godinu
4.Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Omišalj za 2015. godinu
5. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
6. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenim ostavkama
7.a) Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
 b) Prijedlog plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu
8. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
9. Prijedlog odluke o davanju na povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Omišalj
10. Prijedlog odluke o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točku 6. dnevnog reda biti će dostavljen naknadno.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                              Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
-Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije