Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta

Na temelju članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/12 i 29/14) i Odluke Općinske načelnice od 12. siječnja 2015. godine, Općina Omišalj raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup zemljišta
 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj i to:
 
  1. Zemljište k.č.1784, zk.ul.2808, k.o.Omišalj, površine 1345 m2, za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Početni iznos zakupa iznosi 1,30 kn/m2 godišnje.
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od dvije godine od dana zaključenja ugovora.
 
  1. Dio zemljišta k.č.4498, zk.ul.1704, k.o.Omišalj-Njivice, površine 194 m2, za pružanje obrtničkih usluga, otvoreni skladišni prostor i slične namjene.
Početni iznos zakupa iznosi 5,00 kn/m2 mjesečno.
Zemljište se daje u zakup na vrijeme od dvije godine od dana zaključenja ugovora.
 
Uvjeti natječaja:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani članica EU i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama EU, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao predmet zakupa i koje nemaju dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova.
 
Ponuda  za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
1.      Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta za fizičku osobu, odnosno tvrtku i sjedište za pravnu osobu, OIB, naznaku rednog broja zemljišta za koji se dostavlja ponuda, djelatnost koja će se obavljati na zakupljenom zemljištu s ponuđenom cijenom po m2, te ukupnom mjesečnom/godišnjom cijenom izraženom brojkom i slovima. Ponuđena zakupnina mora biti najmanje u visini početne mjesečne zakupnine utvrđene ovim natječajem.
2.      Presliku osobne iskaznice ili rješenje o upisu u obrtni registar za fizičku osobu,  odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravnu osobu, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu.
3.      Dokaz o plaćenoj  jamčevini u iznosu od 10% od početnog iznosa godišnje/mjesečne zakupnine  koja se uplaćuje na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR 86 2340 0091 8301 00009, model HR 68, poziv na broj 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup zemljišta.
4.      Broj žiro-računa ili tekućeg računa ponuditelja te naziv poslovne banke za povrat jamčevine.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem  smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.
U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj koji je prvi predao ponudu.
Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u roku od osam dana od primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
Jamčevina ponuditelja čija ponuda ne bude prihvaćena, vraća se najkasnije u roku od osam dana od donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dok se jamčevina ponuditelja  čija je ponuda prihvaćena ne vraća i uračunava se u zakupninu.
Zakupodavac zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, poništiti natječaj u cjelosti ili djelomično ne navodeći razloge, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i obveze podmirenja troškova sudjelovanja ponuditelja na natječaju.
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se najkasnije do 30. siječnja 2015.godine, do 15,00 sati,  bez obzira na način dostave na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj s naznakom „Natječaj za zakup zemljišta - ne otvaraj“.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom na tel: 051/661-970.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije