Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/14), a u svezi s Odlukom o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/14) i  Odluke Općinske načelnice od 12. siječnja 2015. godine,  Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
 
Predmet zakupa su poslovni prostori u vlasništvu Općine Omišalj, i to:
 
1.      Uređeni poslovni prostor na prvom katu zgrade na adresi Put mora 1 u Omišlju, prvi prostor desno
Površina: 14,13 m2
Namjena: obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih usluga
Početna mjesečna zakupnina: 544,00 kn uvećano za PDV
Vrijeme zakupa: četiri godine od dana zaključenja ugovora o zakupu
 
2.      Uređeni poslovni prostor na prvom katu zgrade na adresi Put mora 1 u Omišlju, drugi prostor desno
Površina: 15,87 m2
Namjena: obavljanje javno-bilježničkih poslova
Početna mjesečna zakupnina: 611,00 kn uvećano za PDV
Vrijeme zakupa: do 30. studenog 2016.godine od dana zaključenja ugovora o zakupu
 
3.      Djelomično uređeni poslovni prostor u prizemlju zgrade na adresi Put Dubca 1 u Omišlju
Površina: 23,63 m2
Namjena: atelier (za stvaralački rad umjetnika)
Početna mjesečna zakupnina: 97,50 kn uvećano za PDV
Vrijeme zakupa: četiri godine od dana zaključenja ugovora o zakupu
 
Uvjeti natječaja:
-          Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani članica EU i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama EU, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.
-          Na javnom natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe, za koje je na dan otvaranja ponuda evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Općine, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, kao ni pravna ili fizička osoba koja je u sudskom postupku s Općinom po osnovi korištenja poslovnog prostora.
-          Natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja ugovora o zakupu, kao osiguranje plaćanja dostaviti bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku u visini ugovorene jednogodišnje zakupnine, koja će se naplatiti u slučaju da zakupnik tijekom ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu ili troškove po osnovi korištenja poslovnog prostora najmanje tri mjeseca uzastopno ili četiri mjeseca tijekom trajanja ugovornog odnosa, i/ili u slučaju naplate ugovorne kazne.
-          Ako zakupnik ne preda poslovni prostor Općini slobodan od osoba i stvari u roku od osam dana od otkaza ugovora o zakupu ili prestanka ugovora o zakupu naplatit će se ugovorna kazna u iznosu od dvije mjesečne zakupnine iz sredstava osiguranja plaćanja.
-          Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o zakupu poslovnog prostora i ovjerava se kod javnog bilježnika  na trošak zakupnika.
-          Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana javnog otvaranje ponuda sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Ukoliko ne postupi po navedenom bez opravdanih razloga, smatrat će se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, s tim da gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
-          Poslovni prostori mogu se pogledati uz prethodnu najavu telefonom na broj 051/661-970 svakog radnog dana u vremenu od 09,00 – 14,00 sati za vrijeme trajanja natječaja.
-          Odabrani ponuditelj  uzima poslovni prostor u viđenom stanju.
-          Uvjeti javnog natječaja za obavljanje obrtničke ili samostalne profesionalne djelatnosti odnose se i na osobe koje imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja iz navedenog Zakona, te ukoliko prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
-    Početna ponuđena cijena ne može biti manja od cijene objavljene u natječaju
-          Najpovoljnijim ponuditeljem  smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine,
 
Ponuda  za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
1.      Zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), OIB, naznaka rednog broja poslovnog prostora za kojeg se dostavlja ponuda, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine.
2.      Dokaz o plaćenoj  jamčevini u iznosu od 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine  koja se uplaćuje na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR 86 2340 0091 8301 00009, model HR 68, poziv na broj 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora.
3.      Preslika osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
4.      Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik.
5.      Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koja ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu, ako je ponuditelj fizička osoba koja nije obrtnik.
6.      Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana podnošenja ponude, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu te ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe.
7.      Izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 6. stavka 2. točke 14. Odluke o zakupu poslovnog prostora.
8.      Potvrdu porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana do dana prijave na javni natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
9.      Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj.
 
Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici najkasnije do 30. siječnja 2015. godine do 15,00 sati,  bez obzira na način dostave na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj s naznakom “NE OTVARATI-PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR”
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuđači će biti izvješteni u pisanom obliku.
Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se najkasnije u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dok se jamčevina ponuditelja  čija je ponuda prihvaćena ne vraća i uračunava se u zakupninu.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 30. siječnja 2015. godine u 15,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Sve informacije mogu se dobiti na tel: 051/661-970.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije