JAVNI NATJEČAJ - OIE

 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OMIŠALJ
 
Na temelju članka III. Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KLASA: 310-34/14-06/33, URBROJ: 563-04-01/72-14-2 od 24. travnja 2014. godine i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13):
 
Općina Omišalj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
raspisuje dana 06. veljače 2015. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Omišalj“
 
I.                   Predmet Natječaja
Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u tekstu: sustavi OIE) na području Općine Omišalj (u tekstu: Provoditelj natječaja).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: subvencije) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) i Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).
Postojeća građevina sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13) je svaka ona građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema cit. Zakonu ili posebnom zakonu s njom izjednačena.
Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće:
-       čija je gradnja u tijeku i
-       one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka.
Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:
-      u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju;
-      s najviše dvije stambene jedinice (u tekstu: kućanstva);
-      izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici;
-      građevinske bruto površine do 400 m2.
Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE:
a)      sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
b)      kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
c)      dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.
d)     fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije;
e)      vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije;
 
Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Provoditelja natječaja do najviše dva sustava OIE po kućanstvu.
Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije prihvatljivi trošak.
Prihvatljivi troškovi subvencije kao i minimalni tehnički uvjeti koje je potrebno postići ugradnjom sustava OIE definirani su Pravilnikom za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (Članak 3., u tekstu: Pravilnik).
Fond i Provoditelj natječaja subvencionirat će samo opravdane troškove sustava OIE određene Minimalnim tehničkim uvjetima (u nastavku) koji su nastali NAKON objave Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja (članak 12. Pravilnika), a ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u tijeku postavljanja predmetnih sustava, smatraju se neopravdanim troškom koji snosi fizička osoba.
 
II. Visina, udjel subvencije i broj korisnika subvencije
Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirat će nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Provoditelja natječaja pomoću  Vrijednosnog kupona.
Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja subvencionirat će se u iznosu od 65% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 19.500,00 kn po sustavu, u skladu s Pravilnikom.
Natječajem se planira dodijeliti 33 subvencija. Broj sufinanciranih kućanstava procjenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta. Ukupan broj sufinanciranih kućanstava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.
Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 650.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa najviše 600.000,00 kuna (60%), a Općina Omišalj sa najviše 50.000,00 kuna (5%).
 
III. Obavezna dokumentacija
Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici
2.    za podnositelja prijave: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (predaje se IZVORNIK);
3.    za sve ostale osobe sa prebivalištem na adresi predmetnog kućanstva: presliku osobne iskaznice (predaje se OBOSTRANA PRESLIKA) ili uvjerenje o prebivalištu (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
4.    vlasnički list (gruntovni izvadak) za izgrađenu stambenu zgradu na koju se planira provedba ugradnje sustava OIE (predaje se IZVORNIK, ne stariji od 30 dana);
-   Ukoliko Podnositelj/ica prijave nije vlasnik/ca obiteljske kuće u koju se sustav ugrađuje, mora dostaviti suglasnost svih (su)vlasnika;
-   Ukoliko je Podnositelj/ica prijave vlasnik dijela obiteljske kuće, a ugrađuje sustav OIE na zajedničke dijelove objekta, mora dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika
5.    potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj
6.    dokaz o legalno izgrađenoj stambenoj zgradi na koju se planira ugradnja sustava OIE (predaje se PRESLIKA IZVORNIKA):
 
Kao dokaz legalnosti potrebno je priložiti jedan od ponuđenih dokaza:
·         izvršna dozvola za građenje građevine (građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili rješenje za građenje ili građevna dozvola ili lokacijska dozvola kojom se dozvoljava građenje ili građevna dozvola za jednostavne građevine ili rješenje o uvjetima uređenja prostora ili rješenje kojim se odobrava građenje) ili;
·         rješenje o izvedenom stanju, uporabna dozvola ili rješenje o uporabi s vidljivim datumom izdavanja izvršne dozvole za građenje ili;
·         potvrdu da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine ili;
·         rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade sukladno članku 8. Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12).
 
IV. Opcionalna dokumentacija
U slučaju kada brojevi katastarske čestice (iz dokaza legalnosti izgrađene građevine- točka 5. članka 6.) i zemljišno knjižne čestice (iz vlasničkog lista – točka 4. članka 6.) nisu identični potrebno je dostaviti Uvjerenje područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje istovjetnost traženih katastarskih čestica sa zemljišnom knjižnim česticama (gruntovnim česticama) (IZVORNIK ili PRESLIKA IZVORNIKA).
 
V. Dostavljanje dokumentacije
Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Omišalj“ – Ne otvaraj, ili osobno, u uredovno vrijeme Provoditelja Natječaja.
Prijave će se zaprimati 30 dana od dana objave natječaja (dan objave natječaja je 06. veljače 2015. godine). Nepotpune prijave, prijave koje nisu predmet natječaja kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.
 
VI. Kriterij za odabir prijava                                                                                                   
Provoditelj natječaja će provjeriti točnost prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizičkih osoba.
Postupak i način ocjenjivanja opisan je u članku 9. i članku 10. Pravilnika. Po obradi svih pristiglih prijava donosi se Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava koja se objavljuje na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja te se šalje na adresu svim podnositeljima prijava.
Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene liste, kao preporučenu pošiljku s povratnicom na adresu Provoditelja natječaja (vidi članak VIII), s naznakom: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Omišalj“ - Žalba na neslužbenu bodovnu listu, ili osobno, u uredovno vrijeme Provoditelja Natječaja.
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zaključak), koji će Provoditelj natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama.
Ukupan broj korisnika subvencije može se povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Subvencionirati će oni podnositelji prijava koja ostvare veći broj bodova, a sve sukladno Zaključku.
Nakon objave Zaključka na internetskim stranicama Provoditelja natječaja, korisnik subvencije dužan je u roku od 30 dana dostaviti sljedeću dokumentaciju (nije opravdani trošak) za sklapanje ugovora:
-        Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera.
-        Predračun sa specifikacijom radova i materijala
Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se isključivo u pisanom obliku, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu Provoditelja Natječaja Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj, uz naznaku: Javni natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Omišalj“ - Projektna dokumentacija, ili osobno, u uredovno vrijeme Provoditelja natječaja.
Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama sklopit će se ugovor o korištenju subvencije Fonda i Provoditelja natječaja, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.
Ukoliko korisnik subvencije ne dostavi navedenu dokumentaciju, sukladno Zaključku subvencionirati će se prvi sljedeći prijavitelj koji tada postaje Korisnik subvencije.
 
VII. Ostvarenje ponuda i isplata subvencija
Izvođač radova dužan je osigurati dokaze da je ovlašten za izvođenje predmetnih radova i da je oprema sukladna s tehničkim propisima te dati izjavu o jamstvenom roku za izvedene radove na  minimalno 2 godine i za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje dobavljač opreme.
Provoditelj natječaja dužan je osigurati stručni nadzor izvršenih radova i ugrađene opreme od strane ovlaštenog inženjera prije isplate bespovratnih sredstava fizičkim osobama. Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu fizičke osobe za isplatu sredstava, provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja istih.
Za isplatu subvencije, izvođač radova dužan je dostaviti Provoditelju natječaja Zahtjev za isplatu subvencije koji mora sadržavati:
1.    Račun za nabavu i ugradnju sustava OIE sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik ili ovjerenu presliku);
2.    Vrijednosni kupon cjelovito popunjen i obostrano o vjeren od strane Izvođača radova (izvornik);
3.    Pisanu izjava izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, sadržaja sukladnog članku 14. Pravilnika (izvornik);
4.    Garanciju proizvođača sustava OIE (izdaje proizvođač sustava OIE, ovjerena preslika);
Nakon zaprimanja Zahtjeva za povrat sredstava, u roku od 15 dana, izvršit će se pregled objekta od strane Povjerenstva i nadzornog ovlaštenog inženjera kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu i sukladno dostavljenom glavnom projektu ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera. U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta iz Natječaja, u roku od 15 dana Općina će izvršiti isplatu novčanih sredstva na IBAN Izvođača radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Općine. Nakon zaprimanja sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Fonda, Općina će u roku 15 dana izvršiti isplatu novčanih sredstva na IBAN Izvođača radova u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje od strane Fonda.
 
VIII. Ostale informacije
Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Fondu i Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Fonda i Provoditelja natječaja te u drugim izvještajima.
Sve ostale informacije o projektu Poticanja korištenja OIE u kućanstvima dostupne su u Pravilniku za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim  kućama, te je on sastavni dio ovog Javnog natječaja.
Adresa provoditelja natječaja: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ, internet stranica: www.omisalj.hr.
Informacije:    osobno ili telefonom srijedom od 9,00 do 11,00 sati
Kontakt:         Renato Kirinčić
                        051/661-976
                        renato.kirincic@omisalj.hr    
Ovaj Javni natječaj objavljen je na internet stranici općine Omišalj i na oglasnim pločama.
 
 KLASA: 351-02//14-01/3                                                                                           URBROJ: 2142-06-14-01-28
 U Omišlju, 06. veljače 2015. godine 
 
                                                                                                  Općinska načelnica
                                                                                                   mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije