Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća

 

             REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                   OPĆINA OMIŠALJ
                  OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2142-06-15-01-1
Omišalj, 20. veljače 2015. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
16.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
26. veljače 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 – Sportsko područje Omišalj
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
4. a) Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na         području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
b) Prijedlog izmjena Plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015.      godinu
5. a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2014.  godini
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu
6. a) Revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
b) Revizija plana zaštite i spašavanja
c) Revizija plana civilne zaštite
7. Davanje suglasnosti na Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Hoteli Njivice d.o.o.
8. Zahtjev PONGRA GORICA d.o.o. za prihvaćanjem prijedloga otplate preostalog dijela komunalnog doprinosa
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točku 6. dostavit će se na cd-u.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                     Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije