Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 26. veljače 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
- Bojan Bilić, predstavnik izrađivača UPU 9- Sportsko područje Omišalj,
- Danijela Krajina, Ivana Dubovečak i Igor Meixner, predstavnici DLS d.o.o.,
- Zvonimir Tudorović, direktor Hoteli Njivice d.o.o.,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka: Snježana Baždarić i Ana Cetina te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Dolores Pujas-Majurec, Anto Trogrlić i Dina Blažević, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Kornelija Čakarun, za Glasnik Općine Omišalj.
        
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća od 18. prosinca 2014. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što je sa projektom tržnice u Omišlju i kada će se početi sa radovima?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je u tijeku postupak javne nabave za izgradnju tržnice u Omišlju i da je rok za dostavu ponuda 04.03.2015.godine, a da nakon toga slijedi postupak pregleda i ocjene ponuda i donošenje odluke o odabiru.
2. „U vezi događaja koji su se dogodili u zadnja dva dana, jedan u Konzumu, a jedan u Osnovnoj školi u Omišlju, a u kojima je sudjelovala romska populacija koja je radila nerede, da li je što poduzeto po tom pitanju, da li se zna tko su počinitelji i da li se to može nekako riješiti?“
Na pitanje Krešimira Kraljića da pojasni što se točno dogodilo, vijećnik je odgovorio da je u oba slučaja došlo do fizičkog obračuna koji su, prema njegovim saznanjima, izazvali Romi.
Općinska načelnica odgovorila je da su o incidentu u osnovnoj školi obaviještene nadležne službe, da je obavljen razgovor sa ravnateljem i da se čeka sastanak na kojem će prisustvovati: ravnatelj, predstavnici Centra za socijalnu skrb, Općinska načelnica i roditelji. A što se tiče događaja u trgovačkom centru Konzum da je to postupak u nadležnosti Policijske postaje u Krku.
 
Razim Muratović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada se otvara dječji vrtić u Omišlju, znamo li datum, te da li se planiraju nova zapošljavanja?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Ranka Špigla, a koji je odgovorio da se očekuje da će građevinsko – obrtnički radovi na dječjem vrtiću biti gotovi krajem trećeg mjeseca. Postupak javne nabave za opremanje dječjeg vrtića ići će sredinom tjedna. Općinska načelnica nadodala je da što se tiče zapošljavanja nema odgovor na to pitanje, te da sve ovisi o troškovima održavanja vrtića kada se on izdvoji i postane samostalna ustanova te naravno o broju vrtićkih skupina, odnosno povećanju broja vrtićkih skupina.
2. „Da li ima novosti u vezi DINA Petrokemije?“
Općinska načelnica odgovorila je da raspolaže neslužbenim informacijama da su u veljači viša inspektorica zaštite okoliša i viši inspektor zaštite okoliša izvršili nadzor u DINA Petrokemiji d.d. i utvrdili da se u DINI ne odvija proizvodnja te da nema nikakvih aktivnosti koje bi ugrozile okoliš. Ustanovili su da od prethodnog pregleda postrojenja koji je bio u listopadu 2014. godine nije došlo do vidljivih promjena u stanju okoliša. Zadaci koji su tada postavljeni do sada nisu izvršeni jer su svi vezani za izradu dokumenata za koje nije bilo potrebnih sredstava, a koji su vezani za potvrdu od strane vanjskih institucija. Ujedno je napomenula da ima neslužbenu informaciju da je račun DINE deblokiran, te da je dan rok od 40 dana za postupanje po nalogu inspekcije, kao i da prije novog pokretanja proizvodnje neće biti potrebno ishoditi ekološke dozvole. Informirala je vijećnike i o tome da se 24. veljače 2015.g. u DINI aktivirao i alarm jer su taj dan u DINI bili u posjeti predstavnici zainteresiranog investitora i da je jedan od njih nehotice aktivirao alarm pa je bilo potrebno neko vrijeme da bude proveden postupak isključenja alarma.
Vijećnik je ujedno pitao i da li ima kakvih informacija vezanih za zbrinjavanje radnika DINA Petrokemije, na što je Općinska načelnica odgovorila da nema novih informacija te da Općina Omišalj može postupati samo sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i općinskoj Odluci o socijalnoj skrbi, te je napomenula da je Općina Omišalj pristupila i sporazumu o otpisu dugova najugroženijim građanima.
 
Miljenka Justić postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Nadovezala bih se na pitanje u vezi nabave opreme za dječji vrtić. Zanima me tko procjenjuje što treba nabaviti i da li netko vodi računa o djeci s posebnim potrebama i opremi za njih, te koja je mogućnost odvajanja vrtića, ali i škole u Omišlju?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Ranka Špigla, a koji je odgovorio da je popis opreme napravio projektant koji je bio konzultiran od direktorice dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“ u Krku i voditeljice omišaljskog vrtića. One su sugerirale koja oprema je potrebna vrtiću. Općinska načelnica je ujedno nadodala da se radi na tome da se ustanova dječjeg vrtića odvoji.
2. „Znam da je u planu generalno uređenje šetnice Antuna Koste u Njivicama, međutim dok taj postupak uređenja ne bude završen da li je moguće sanirati opasna mjesta, kao što su dijelovi bez ograde odmah iznad stijena, barem privremeno?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Snježanu Baždarić, a koja je odgovorila da je obavljen obilazak cijelih Njivica i da su tom prilikom evidentirane kritične točke. Napomenula je da zakonom nije definirana visina i postavljanje ograde na javnim površinama, ali da je upravo zbog tih kritičnih mjesta koja predstavljaju opasnost potrebno urediti šetnicu. Općinska načelnica nadodala je da nije politika ove vlasti da se stvari rješavaju parcijalno već da se rješavaju sustavno, od početka. U Proračunu će se nastojati naći sredstva da se pokrpaju kritične točke, ali ne na način i uz troškove koji bi doveli u pitanje isplativost cjelokupnog projekta uređenja šetnice.
 
Nikola Brozić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Na čijem zemljištu se nalazi odašiljač T-Com kod igrališta na Pušći, a ako je na općinskom zemljištu zanima me koji iznos godišnje oni plaćaju za navedeni odašiljač?“
Općinska načelnica ovlastila je Maju Mahulja na odgovor, a koja je odgovorila da je odašiljač postavljen na zemljištu Općine Omišalj, te da je zaključen ugovor o pravu služnosti. Iznos koji T-Com plaća iznosi 300,00 kuna. Odašiljač je prvi put postavljen 2000. godine u blizini policijske stanice, a to su bili počeci postavljanja tih antena i tada je zaključen ugovor na 10 godina. Po isteku ugovora Općina Omišalj više s njima nije htjela zaključiti ugovor za navedeno zemljište, a oni se nisu htjeli maknuti sa navedenog zemljišta, te se pokušalo naći kompromisno rješenje. 2010. godine je pronađena ta nova lokacija i utvrđeno da se tamo mogu postaviti antene, te je 2011. godine zaključen ugovor o pravu služnosti pod istim uvjetima, na 10 godina, do 2021. godine.
Nikola Brozić je ujedno dao sugestiju u vezi lokaliteta Fortičina, da bi se navedeno područje moglo iskoristiti u turističke svrhe i kandidirati i za dobivanje sredstava iz fondova. Općinska načelnica se zahvalila na sugestiji te navela da će se ista svakako razmotriti.
         
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Molim da se provjeri sa voditeljem Osnovne škole u Omišlju da li je krajem 1. mjeseca bilo smanjeno grijanje u Osnovnoj školi zbog nedostatka nafte, te da li je istina da se pali samo svaki drugi radijator?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se navodi provjeriti.
2. „Molim da se dostavi spisak cesta koje su devastirane od vode te podaci što je napravljeno po tom pitanju i što se namjerava napraviti (na primjer cesta od Buča prema Pesji).“
Općinska načelnica odgovorila je da će se traženo dostaviti.
 
Nikola Dapčić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Obratilo mi se nekoliko mještana u vezi rezidbe stabala u Njivicama. Na području od rive u do Hotela Miramar je sve u redu, ali od rive prema Hotelu Jadran nije, te bi i to trebalo urediti.“
 Općinska načelnica odgovorila je da je za navedeno pitanje nadležna Pesja Nautika i da bi se njoj trebalo obratiti.
2. „U vezi parkirališta na Krčinama, kada će se urediti navedeno parkiralište?“
Općinska načelnica odgovorila je da je upoznata sa problemom te da će se saniranju pristupiti čim prije.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „S obzirom da se ide u rekonstrukciju ulice kralja Tomislava, zanima me da li se može malo pojasniti, i zbog javnosti, koji će se zahvati napraviti i na kojem dijelu točno?“
Općinska načelnica je odgovorila da će se u vezi ulice kralja Tomislava urediti 400 m ulice, od kućnog broja 84, i to potez od križanja prema Njivicama do prvog skretanja u ulicu Luke Turata. Ono što je važno je da 2.3.2015.g. započinju radovi. Kad radovi počnu bit će zatvoren taj dio ulice, te se neće moći ići direktno od Njivica prema Kijcu.
2. „Do kada će trajati radovi na Ćufu, s obzirom da su se intenzivirali?“
Općinska načelnica ovlastila je Snježanu Baždarić da da odgovor na navedeno pitanje, a koja je odgovorila da će radovi trajati do 6. mjeseca.
 
Dunja Mihelec postavila jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Vezano za sredstva koja smo trebali dobiti od Ministarstva za izgradnju dječjeg vrtića u Omišlju, da li su ta sredstva prenesena i u ovu godinu?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Ministarstvo regionalnog razvoja ponovno prihvatilo prebacivanje sredstava u ovu godinu i da se očekuje sklapanje dodatka ugovoru.
2. „Koliko se ljudi iz Općine Omišalj javilo da bi iskoristili mjere otpisa dugova?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Maju Mahulja, a koja je odgovorila da je ovlaštena osoba iz Upravnog odjela koja će imati uvid u registar dužnika. Nadodala je da je postupak otpisa dugova jednokratna mjera koja traje 4 mjeseca, a provodi se u dvije etape, te da se još nitko nije javio.
 
Nikola Dujmović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U vezi trase iskopa – polaganja kabela za struju od Punte Šilo prema JANAF-u, a koja je ostavljena u jako lošem stanju, zanima me da li se može i kod koga reagirati da se to sanira te dovede u stanje u kojem je bilo? Također, cesta koja ide uz trasu, a koja se koristi kao alternativa za povezivanje Omišlja sa kampom, kao šetnica, ta cesta je isto tako puštena u katastrofalnom stanju, pa molim ako se može nešto poduzeti po tom pitanju.“
Općinska načelnica je odgovorila da će Općina inzistirati da se to sanira.
2. „Što se tiče nerazvrstanih cesta koje sam obišao pred neki dan, i to Veli Vrh, Kapitolski, Selo i Puhovica rub, kad su bile ove velike kiše sve je to razneseno i trebalo bi ih vratiti u prvobitno stanje. To nisu skupi radovi, ali svakako bi bio potreban bar jedan bager i par kamiona jalovine da se to uredi.“
Općinska načelnica pozvala je vijećnika da dođe do Općine i da pomogne riješiti navedeno budući da je najbolje upoznat sa stanjem na terenu.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kad će biti objavljen Plan nabave za 2015. godinu?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Maju Mahulja, a koja je odgovorila da se objava planira u tekućem tjednu. Valentina Marohnić nadodala je da je rok za objavu Plana nabave 60 dana od donošenja Proračuna za 2015.g. i da je dogovoreno sa izrađivačem stranice da će biti postavljen poseban dio samo za javnu nabavu, pa će svi dokumenti vezani uz nabavu biti pregledniji i nalaziti se na jednom mjestu.
2. „Postavljam pitanje Načelnici kao predstavniku Općine Omišalj na Skupštini Ponikve, a na zamolbu grupe građana. Prema provedenom izračunu, cijene komunalija koje plaćaju stanovnici Općine Omišalj su među najskupljima u Hrvatskoj. Da li se što može poduzeti po pitanju smanjenja cijena iz nadležnosti Skupštine Ponikve d.o.o.?“
Općinska načelnica odgovorila je da su komunalije, posebice cijene naknade vodoopskrbe najskuplje u okruženju, međutim ona do danas nema formalnu podršku svih načelnika da bi bilo izglasano smanjenje cijene. Napomenula je da je s većinom načelnika suglasna da je cijena vode i odvodnje te fiksne naknade previsoka, međutim do danas nema većinsku podršku za realizaciju prijedloga smanjenja istih.
 
Na prijedlog Mandatnog odbora u dnevni red uvrštena je sljedeća točka:
„- Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci“
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 – Sportsko područje Omišalj
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije
4. a) Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na         području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
   b) Prijedlog izmjena Plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015.godinu
5.  a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2014.  godini
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu
6.  a) Revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
b) Revizija plana zaštite i spašavanja
c) Revizija plana civilne zaštite
7. Davanje suglasnosti na Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Hoteli Njivice d.o.o.
8. Zahtjev PONGRA GORICA d.o.o. za prihvaćanjem prijedloga otplate preostalog dijela komunalnog doprinosa
9. Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 –
Sportsko područje Omišalj
    
Članovima Vijeća Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno Bojan Bilić, predstavnik izrađivača plana.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Bojan Bilić, Krešimir Kraljić, Nikola Dujmović i Josip Đurđević.
Krešimir Kraljić postavio je pitanje da li je o Prijedlogu odluke raspravljao Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na što je predsjednik Odbora Nikola Dujmović odgovorio potvrdno uz napomenu da je Odbor dao pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 9 – Sportsko područje Omišalj.
 
Točka 2.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Josip Đurđević, Krešimir Kraljić, Maja Mahulja, Miljenka Justić, Mirela Ahmetović, Darko Žuvić, Nikola Dujmović i Razim Muratović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za i 2 glasa protiv donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, te je donijelo sljedeći zaključak:
1. Osobama koje krše navedene odredbe Odluke o komunalnom redu najprije će se izreći upozorenje, a zatim novčane kazne.
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se obavljaju na temelju koncesije
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Miljenka Justić i Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije.
 
 
Točka 4.
a) Prijedlog izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
b) Prijedlog izmjena Plana davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća prijedlozi izmjena planova s obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo:
a) Izmjene srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine i
b) Izmjene Plana davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2015. godinu,
a u koje je uvrstilo novi rok za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj od pet godina, budući da na provedeni Natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj do roka za dostavu 22. siječnja 2015. godine nije pristigla niti jedna ponuda, a zbog čega je postupak poništen.
  
Točka 5.
a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2014.  godini
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Nikola Dapčić, Maja Mahulja i Nikola Dujmović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 8 glasova za i 2 glasa protiv, usvojilo
a) Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj u 2014.  godini, te donijelo
b) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2015. godinu
 
Točka 6.
a) Revizija procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
b) Revizija plana zaštite i spašavanja
c) Revizija plana civilne zaštite
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno Danijela Krajina, predstavnik izrađivača.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Danijela Krajina, Krešimir Kraljić, Igor Meixner, Razim Muratović, Darko Žuvić, Zdravko Radović, Mirela Ahmetović i Miljenka Justić.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo
a) Reviziju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
b) Reviziju plana zaštite i spašavanja
c) Reviziju plana civilne zaštite
 
Točka 7.
Davanje suglasnosti na Plan financijskog i operativnog restrukturiranja
Hoteli Njivice d.o.o.
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović, a dodatno direktor društva Hoteli Njivice d.o.o. Zvonimir Tudorović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Miljenka Justić i Zvonimir Tudorović.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 9 glasova za i 1 glasom protiv donijelo sljedeći zaključak:
1. Daje se suglasnost na Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva Hoteli Njivice d.o.o.
 
Točka 8.
            Zahtjev PONGRA GORICA d.o.o. za prihvaćanjem prijedloga otplate preostalog dijela komunalnog doprinosa
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
 
Vijeće je, bez rasprave, sa 7 glasova za, 1 glasom protiv i 2 suzdržana glasa donijelo sljedeći zaključak:
1. Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva PONGRA GORICA d.o.o. za plaćanjem duga po osnovi Rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa za gradnju građevine trgovačko ugostiteljske namjene u Omišlju, a koji iznosi 411.420,10 kn, od čega se 11.215,13 kn odnosi na kamatu, u dvije rate, i to s dospijećem prve rate do 30. travnja 2015.g., odnosno druge rate do 31. svibnja 2015.g.
2.      U slučaju neplaćanja do navedenog roka, pokrenut će se ovrha.
 
Točka 9.
Izvješće Mandatnog odbora o podnesenoj ostavci
 
Članovima Vijeća Izvješće je usmeno iznio predsjednik Mandatnog odbora Nikola Brozić.
 
Prema izvješću, ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, sukladno zakonu, podnio je Predrag Mihaljević s kandidacijske liste grupe birača nositelja Tome Sparožića.
Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj i Zakonu o lokalnim izborima njega će zamijeniti prvi sljedeći neizabrani kandidat sa liste: Andrej Cetina, koji će dati prisegu na prvoj narednoj sjednici Vijeća na kojoj bude prisutan.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20,53 sati.
 
 
KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2142-06-15-01-2
 
 
Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj
Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije