Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća

          REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/15-01/2
URBROJ:2142-06-15-01-1
Omišalj, 23. ožujka 2015. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
17.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
27. ožujka 2015. godine (petak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. Izvješće Mandatnog odbora
2. Davanje mišljenja na pristupanje urbanoj aglomeraciji Rijeka
3. Prijedlog odluke o reviziji Projekta ukupnog razvoja općine Omišalj 2015 - 2020
4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2015. godinu
 
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točku 1. dostavit će se naknadno.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                          Predsjednik
                                                                                           Krešimir Kraljić, v.r.
               
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije