Natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 42/12 i 29/14) i Odluke Općinske načelnice od 17. travnja 2015. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU
U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ
 
 
1. Predmet natječaja je osnivanje prava služnosti na dijelu zemljišta u 1/1 vlasništvu Općine Omišalj oznake kč.br. 85/4 zk.ul.3337 k.o. Omišalj-Njivice površine 28 m2, u površini služnosti 20,29 m2, a u svrhu kolno-pješačkog prolaza i prilaza nekretnini oznake kč.br.85/3 zk.ul.2447 k.o. Omišalj-Njivice.
 
Početna naknada za osnivanje prava služnosti iznosi: 31,40 kn/m2 zauzetog dijela zemljišta, što za ukupno 20,29 m2 iznosi 637,11 kn jednokratno.
 
Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti na neodređeno vrijeme.
 
Jamčevina za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti iznosi 63,70 kn.
 
2. Opći uvjeti:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe registrirane u RH, kao i strane fizičke i pravne osobe uz uvjete utvrđene zakonom, a koje mogu dokazati pravni interes za osnivanje prava služnosti na zemljištu koje je predmet natječaja.
 
3. Posebni uvjeti:
- dokaz o vlasništvu nekretnine oznake kč.br.85/3 zk.ul. 2447 k.o. Omišalj-Njivice.
 
4. Ponuda  za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
- pisanu ponudu s navedenim imenom i prezimenom, OIB-om i adresom ponuditelja fizičke osobe odnosno nazivom, OIB-om i adresom sjedišta ponuditelja pravne osobe,
- ponuđeni iznos naknade u kunama po m2 zemljišta i ukupno ponuđenu naknadu,
- dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili preslika rješenja o registraciji za pravne osobe,
- dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja (dokaz pravnog interesa – vlasnički list),
- dokaz o uplaćenoj  jamčevini u iznosu od 63,70 kn,  koja se uplaćuje na transakcijski račun Općine Omišalj broj:  HR8623400091830100009 model: HR68, 7722-OIB, svrha uplate: jamčevina za osnivanje prava služnosti, te broj žiro-računa ili tekućeg računa ponuditelja za povrat jamčevine,
- potvrdu Upravnog odjela Općine Omišalj o podmirenim obvezama prema Općini Omišalj,
- izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja.
 
5. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda ponuditelja koji prihvaća početnu naknadu za osnovanu služnost te koja je u svemu sukladna uvjetima natječaja.
Rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem iznosi 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru, a ako u navedenom roku odabrani ponuditelj iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.
Odabrani ponuditelji snosit će troškove objave natječaja.
Odabrani ponuditelj obvezan je platiti naknadu za osnivanje prava služnosti i troškove objave natječaja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
Općina Omišalj zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge.
Jamčevina ponuditelja čija ponuda ne bude prihvaćena, vraća se najkasnije u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća i uračunava se u iznos naknade za osnivanje prava služnosti.
 
6. Ponuda s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za osnivanje prava služnosti – ne otvaraj“, najkasnije do 29. travnja 2015. godine do 10,00 sati  bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 29. travnja 2015. godine u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Sve informacije mogu se dobiti radnim danom od 09,00 do 15,00 sati na tel: 051/661-970.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije