Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 27. ožujka 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Ivan Otulić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka: Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Dolores Pujas-Majurec i Anto Trogrlić, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
        
Predsjednik Vijeća utvrdio je da član Općinskog vijeća Ivan Otulić po prvi puta prisustvuje sjednici Općinskog vijeća. Sukladno članku 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj, Ivan Otulić je pred predsjednikom Vijeća dao i potpisao svečanu prisegu.          
 
Zdravko Radović je uz traženje ispravka zapisnika sa prethodne sjednice, a u vezi sa formulacijom njegovog vijećničkog pitanja u vezi sa grijanjem u osnovnoj školi u Omišlju, ujedno pitao da li je zatražen odgovor na navedeno pitanje. Općinska načelnica ovlastila je Jelenu Bigović na odgovor, a koja je odgovorila da je kontaktiran voditelj osnovne škole u Omišlju. On je odgovorio da nije stvar u tome da se provodila redukcija već da je za to što se desilo odgovorna jedna osoba koju nije htio imenovati te da će ta osoba biti sankcionirana od strane ravnatelja.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća od 26. veljače 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Ima li novih informacija u vezi DINA Petrokemije, a vezano za najnovija događanja i sastanak u Rijeci?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Skupština Primorsko-goranske županije 26.03.2015.g. donijela zaključak u vezi navedenog i da ga može pročitati, a i dostaviti u pisanom obliku ukoliko je potrebno.
Istaknula je da je direktor DINA Petrokemije dan ranije rekao da će u roku od 24 sata dostaviti zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša da se uklone opasne tvari sa prostora postrojenja. I to je i učinio, te dostavio presliku poslanog dopisa. Na to je predstavnik Ministarstva zaštite okoliša gospodin Buljan rekao da će Ministarstvo postupiti sukladno tom prijedlogu zaključka u roku od 30 dana. Opasne tvari koje se navode su: amonijak u količini od 600 kg, tekući klor u količini od 4000 kg i vinil-klorid monomer u količini od 115 tona.
Darko Žuvić ujedno je pitao da li je nešto konkretno odlučeno u vezi dežurstava u DINI. Općinska načelnica je pročitala sljedeće  zaključke:
1. Prihvaća se informacija o stanju sigurnosti u postrojenjima DINA Petrokemija d.d. u Omišlju, temeljem koje se utvrđuje da postoji realna ugroza za zdravlje i život ljudi zbog prisustva opasnog i otrovnog otpada koji se nalazi van kontrole operatera DINA Petrokemije d.d.
2. Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija od listopada 2011. godine, putem Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije, aktivno uključena u probleme sigurnosnog stanja u DINA Petrokemiji d.d., pri čemu treba uvažiti činjenicu da je DINA Petrokemija d.d. privatna tvrtka te da su za neposredni nadzor i praćenje stanja u postrojenjima nadležna državna tijela odnosno njihove inspekcijske službe.
3. Primorsko-goranska županija procjenjuje da bi u slučaju akcidenta u postrojenjima DINA Petrokemije d.d. mogle nastupiti teške posljedice za stanovništvo, okoliš i materijalna dobra, te će, a sve sukladno članku 15. Statuta Primorsko-goranske županije, financijski poduprijeti aktivnosti na sprječavanju mogućeg akcidenta angažiranjem vatrogasnih postrojbi odnosno uspostavom dežurstava radi obilaska pogona i nadzora nad spremnicima tehničkih plinova i cjevovoda, a sve sukladno Planu operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju kojeg donosi Župan Primorsko-goranske županije.
4. Traži se od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva zdravlja da u roku od 30 dana iskordiniraju aktivnosti i pristupe zbrinjavanju klora koji kao opasni otpad predstavlja prijetnju stanovništvu, okolišu i materijalnim dobrima.
5. Primorsko-goranska županija će putem I. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu osigurati sredstva potrebna za rad mjerne stanice zadužene za monitoring kakvoće zraka u okruženju DINA Petrokemije d.d., a koja sredstva na godišnjoj razini iznose 240.000 kuna, kao i dodatna sredstva Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije koja će proizići iz točke 3. ovog zaključka (angažiranje vatrogasnih postrojbi)
6.  Primorsko-goranska županija traži od vjerovnika DIOKI d.d. da se ponašaju društveno odgovorno te da razriješe predstečajnu nagodbu na način da omoguće nastavak djelatnosti DINA Petrokemije u realnom vremenu.
Zdravko Radović postavio je pitanje da li bi onda vatrogasci u postrojenju dežurali 24 sata, na što je Općinska načelnica odgovorila potvrdno.
Općinska načelnica napomenula je da je temeljna razlika između situacije danas i od prije 6 mjeseci u nalazu inspekcijskog nadzora, jer je sada inspekcija zauzela stajalište da ipak ima promjena u postrojenju u DINA Petrokemiji i da postoji opasnost za ljude i okoliš.
2. „Tko provjerava funkcionalnost hidrantskog voda u staroj jezgri i u čijoj je to ingerenciji?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da nadzor nad hidrantskim vodovima općenito ima Ponikve, a da ako vijećnik želi konkretniji odgovor da se može od njih zatražiti izvješće o stanju hidrantske mreže ili slično. Vijećnik je napomenuo da je pitanje postavio zbog slučaja kada se zapalio dimnjak u starom gradu, a hidrant nije radio.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kada će se dva stupa za zastave koja su postavljena u naselju Bjanižov, kod kućnog broja 11, ukloniti ili sanirati budući da predstavljaju opasnost za vozila i za osobe?“
Općinska načelnica odgovorila je da će se najprije provjeriti na čijoj čestici se stupovi nalaze, te da ako je riječ o općinskom vlasništvu da će se navedeno riješiti.
2. „Kada će se u ulici Bjanižov ocrtati parkirna mjesta i pješački prijelazi, jer je katastarska izmjera za tu ulicu gotova, a vlasnik tih površina je Općina Omišalj?“
Općinska načelnica odgovorila je da je za iscrtavanje parkirnih mjesta i pješačkih prijelaza nadležna Pesja Nautika.
 
 Nikola Dapčić postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U vezi adaptacije župne kuće, ovih dana će početi, a možda su već i počeli, unutarnji radovi. Kako mi se čini da smo u Proračunu osigurali 50.000 kuna, da li se ta sredstva planiraju isplatiti župnom stanu?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da je Općina primila dopis od župnika u kojem stoji da su se na žalost otkrili još neki nepredviđeni problemi za koje je potrebno dodatno financiranje, ali da će se sredstva u iznosu od 50.000 kuna odobrena u Proračunu svakako realizirati.
2. „Mislio sam postaviti pitanje u vezi sa kampom Pušća, a sad vidim da je članak o tome napisan i u Glasniku. Da li nam možete svejedno dati neke informacije?“
Općinska načelnica odgovorila je da je 16.7.2014. godine istekao ugovor o zakupu te je zakupnik do kraja 7. mjeseca bio dužan napustiti kamp, odnosno osloboditi ga od pokretne imovine, ali to nije učinio. Općina Omišalj pokrenula je postupke radi zaštite interesa Općine. Od tog datuma proteklo je 9 mjeseci i ona predviđa da se u ovom kratkom roku kampiralište neće stići otvoriti u razdoblju u kojem smo navikli da bude otvoreno. Napomenula je da je o svemu detaljnije izvješteno u Glasniku Općine Omišalj.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Budući da Informator više ne izlazi, a vrše se opsežni radovi u Njivicama na rekonstrukciji Ulice kralja Tomislava, da li je moguće da Informator izađe makar u manjem opsegu da se informira stanovništvo, jer kruže svakakve priče?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Informator ocijenjen nedovoljno atraktivnim stanovnicima općine Omišalj s obzirom da nije čitan u onom obimu u kojem se smatralo da će biti čitan, a iziskivao je puno vremena za ažuriranje. Iz tog razloga je formiran odnosno aktiviran službeni facebook profil Općinske načelnice na kojem se na dnevnoj bazi ažuriraju apsolutno sve informacije koje su interesantne stanovništvu, a koje se odnose na djelokrug rada Turističke zajednice, Ponikve, Zračne luke, Pesja Nautike, vrtića, Osnovne škole, udruga, sportskih klubova i Upravnog odjela Općine Omišalj. Stanovnici ga koriste za informiranje i pitanja koja ih zanimaju. Također, informacije se objavljuju i na web stranicama, u Novom listu i na oglasnim pločama. Napomenula je da su informacije o svemu što nekoga interesira apsolutno dostupne.
2. „Da li je Općina Omišalj u mogućnosti izdvojiti sredstva za križ postavljen braniteljima u Kijcu, da ga se ofarba? Možda ima neka udruga koja bi to dobrovoljno obavila, ili i sami branitelji.“
Općinska načelnica odgovorila je da je uređenje tog križa bio njen osobni prijedlog. U ponedjeljak na sastanku sa udrugama, a u vezi pokrenutih komunalnih akcija na uljepšavanju mjesta, ona je predložila Udruzi branitelja da se potrude urediti križ, odnosno ofarbati ga, a Općina će financirati materijalne troškove, a sve to prije sezone.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče ključa za pokretni stupić, postavljao sam pitanje već nekoliko sjednica prije. Da li je moguće napraviti reviziju u vezi načina otvaranja stupića, jer nisam zadovoljan sa time da je za otvaranje stupića potrebno nazvati komunalnog redara. Zadnji put je bio problem kad je bio pogreb, jer koncesionar nije mogao dobiti komunalnog redara. I u par navrata sam vidio da prolaze i traktori. Mislim da bi im trebalo omogućiti da sami otvaraju stupić?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da nema dvojbe da će se koncesionaru za pogrebne usluge osigurati korištenje ključa. Također je napomenula da što se tiče prolaska traktora, najvjerojatnije je riječ o poslovima koji se planiraju unaprijed i da se dan prije može nazvati komunalni redar i sa njime dogovoriti. Navedeno je isto tako mogao napraviti i koncesionar.
Krešimir Kraljić je napomenuo i da kolica vrlo često znaju nestati i da bi bila potrebna nova kolica. Načelnica je odgovorila da će se razmotriti prijedlog vijećnika.
2. „Koliko je prošle godine prijavljeno bespravno izgrađenih objekata na kopnu i u moru i koliko ih je prijavljeno građevinskoj inspekciji?“
Općinska načelnica odgovorila je da će podatak biti dostavljen u pisanom obliku.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče održanog sastanka sa predstavnicima udruga, zanima me kakav je bio odaziv i koje su akcije planirane sa tim udrugama u Omišlju i Njivicama, kako bi se mogli uključiti i ljudi koji nisu članovi udruga?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Jelenu Bigović, a koja je odgovorila da se na sastanak odazvalo oko dvadesetak udruga, te je iznijela podatke o udrugama i akcijama. Planirane akcije se tiču čišćenja plaža, podmorja, puteva, uređenja parkova, šetnica, i slično na području općine Omišalj.
2. „Stanovnici Općine Omišalj su svojedobno dobili dopis da su obvezni sudjelovati u financiranju katastarske izmjere? Koliko se od toga uspjelo naplatiti, jesu li podmireni troškovi?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela, a koja je odgovorila da se neprestano radi na naplati. Problem je u tome što u početku nisu svi potpisali ugovore o sufinanciranju i kada je krenulo izlaganje upisivalo se vlasništvo neovisno o tome da li je plaćena naknada ili ne. Da bi se to izbjeglo, Općinsko vijeće izmijenilo je Odluku o sufinanciranju katastarske izmjere te se od tada naplata provodi i temeljem izdanog vlasničkog lista. U slučajevima ne plaćanja, šalju se opomene i pokreće ovršni postupak. Bilježi se značajan pomak u naplati u posljednjih godinu dana. Voditeljica financija je napomenula da je u prva dva mjeseca 2015. godine naplaćeno 70.000 kuna.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Ponovit ću pitanje sa zadnje sjednice, tiče se nadležnosti Općinske načelnice u vezi sa Skupštinom Ponikve i smanjenjem cijena. U odgovoru je stajalo da Načelnica nema formalnu podršku svih načelnika. Molio bih da mi se na pitanje ponovno odgovori, ali u pisanom obliku, sa vremenskim slijedom aktivnosti po tom pitanju i ako se može imenovati tko je to protiv smanjenja cijena?“
 Općinska načelnica odgovorila je da ne može imenovati nikoga jer ta točka o smanjenju cijena nije bila uvrštena u dnevni red unatoč tome što je ona tražila da se uvrsti. Budući da ona nije predsjednica Skupštine nije mogla odlučivati o uvrštavanju u dnevni red. Dostaviti će vijećniku konkretne podatke o prijedlozima upućenim Skupštini Ponikve o smanjenju cijena, u pisanom obliku.
2. „Što se tiče službene facebook stranice, budući da nisam korisnik facebooka molim da mi se malo pojasni koja je to stranica i tko je vodi?“
Općinska načelnica odgovorila je da se službeni profil načelnice vodi pod nazivom „Mirela za Omišalj i Njivice“ te da ga informatički vodi tvrtka „M-DESIGN“ iz Punta, a na pitanja stanovnika odgovara osobno Općinska načelnica. Na stranici su dostupne sve informacije koje se odnose na djelokrug rada Turističke zajednice, Ponikve, Zračne luke, Pesja Nautike, vrtića, Osnovne škole, udruga, sportskih klubova i Upravnog odjela Općine Omišalj. Stanovnici ga koriste za informiranje i pitanja koja ih zanimaju.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.    Izvješće Mandatnog odbora
2.    Davanje mišljenja na pristupanje urbanoj aglomeraciji Rijeka
3.    Prijedlog odluke o reviziji Projekta ukupnog razvoja općine Omišalj 2015 - 2020
4.    Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2015. godinu
___ . ___
 
         Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izvješće Mandatnog odbora
 
Članovima Vijeća izvješće je dostavljeno uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Mandatnog odbora Nikola Brozić.
 
Prema izvješću, ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, sukladno zakonu, podnio je Andrej Cetina s kandidacijske liste grupe birača nositelja Tome Sparožića.
Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj i Zakonu o lokalnim izborima njega će zamijeniti prvi sljedeći neizabrani kandidat sa liste: Denis Rukavina, koji će dati prisegu na prvoj narednoj sjednici Vijeća na kojoj bude prisutan.
        
 
Točka 2.
Davanje mišljenja na pristupanje urbanoj aglomeraciji Rijeka
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Mirela Ahmetović, Krešimir Kraljić, Zdravko Radović, Nikola Brozić, Nikola Dujmović, Nikola Dapčić i Josip Đurđević.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje što bi nam članstvo/pristupanje urbanoj aglomeraciji donijelo, te zašto na popisu nema niti jedne druge jedinice lokalne samouprave sa otoka Krka?
Općinska načelnica odgovorila je da se na našem području nalazi Zračna luka Rijeka, kao i da se predviđa izgradnja lučkog terminala, te da sve to daje mogućnost povlačenja određenog dijela novca iz EU fondova u sastavu aglomeracije. Načelnica je istaknula da vidi potencijalnu opasnost u tome da Općinski proračun bude sudionik projekata u korist Rijeke i Opatije, a nama na štetu. Također je napomenula da još uvijek nije definiran način sufinanciranja te da su materijali nedostatni da se iz njih iščita koje bi za nas bile koristi, a koja šteta.
Krešimir Kraljić napomenuo je da bi to bio logičan korak da Općina Omišalj potpada pod vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu i sl. kao i Rijeka, međutim da to nije slučaj.
Zdravko Radović postavio je pitanje da li ima saznanja da su neke općine odbile pristupanje? Općinska načelnica odgovorila je da jesu, na primjer Općina Kostrena i Općina Jelenje.
Nikola Brozić napomenuo je da Općina Omišalj niti po jednom pokazatelju ne pripada u tu urbanu aglomeraciju.
Nikola Dapčić naveo je da bi raspravu o ovome trebalo odgoditi zbog nedostatka adekvatnih informacija i da bi o navedenom trebalo raspisati referendum. Općinska načelnica napomenula je da treba imati na umu i da referendum iziskuje velika proračunska sredstva.
S odgodom se suglasio i vijećnik Josip Đurđević.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo sljedeću odluku:
1. Ne daje se prethodna suglasnost Općine Omišalj za ulazak u sastav urbane aglomeracije Rijeka, sa sjedištem u Rijeci.
2.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Točka 3.
Prijedlog odluke o reviziji Projekta ukupnog razvoja općine Omišalj 2015 - 2020
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
 
Dunja Mihelec postavila je pitanje koliko je sredstava u Proračunu osigurano za reviziju Projekta te da li je potrebno provoditi natječaj?
Općinska načelnica odgovorila je da je osigurano 70.000 kuna, te da prema Odluci o provedbi postupaka bagatelne nabave nije potrebno ići na natječaj, ali da će se svakako ići na najjeftiniju moguću varijantu.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o reviziji Projekta ukupnog razvoja općine Omišalj 2015 – 2020.
 
Točka 4.
Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2015. godinu
 
Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić i Nikola Dapčić.
 
Nikola Dapčić dao je opasku da mu nije jasno, budući da stalno govorimo o ravnopravnosti žena, tko je donio taj zakon da žene kao članovi Općinskog vijeća imaju pravo na 10% više sredstava. Općinska načelnica zatražila je da navedena opaska uđe u zapisnik.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2015. godinu.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 18,57 sati.
 
 
KLASA:021-05/15-01/2
URBROJ:2142-06-15-01-2
 
          Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                        Općinskog vijeća Općine Omišalj

        Valentina Marohnić, v.r.                                                    Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije