Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA OMIŠALJ
                 OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2142-06-15-01-1
Omišalj, 30. travnja 2015. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
18.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
07. svibnja 2015. godine (četvrtak) u 18.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu
3. Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj -prosinac 2014. godine
4. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2015. godini
5. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
6. Projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima"
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
8. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj
     
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Materijal za točke 1.b), 1.c), 3 i 7 dostavljeni su vam poštom dana 31.3.2015. godine.
Materijal za točku 6. dostavljen vam je putem e-maila dana 30.04.2015.godine.
Materijal za točku 8. dostavit će vam se odmah po donošenju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                             Krešimir Kraljić, v.r.
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. -

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije