Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 07. svibnja 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 18.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić, Zdravko Radović i Darko Žuvić.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelji odsjeka: Snježana Baždarić i Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Dolores Pujas-Majurec, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća od 27. ožujka 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Darko Žuvić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kakva je situacija sa deponijem građevinskog materijala, budući da smo pred par sjednica dobili informaciju da se to pomalo rješava?“
Općinska načelnica odgovorila je da je 25.3.2015. godine sklopljen ugovor za izradu idejnog projekta koji je preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole, a koja je potrebna da bi nam se zemljište na kojem je Prostornim planom predviđena gradnja reciklažnog dvorišta građevinskog otpada dodijelilo od strane Republike Hrvatske. Rok izvršenja tog ugovora je 30 dana. Do kraja ovog tjedna očekujemo dostavu projektne dokumentacije. Po dostavi te dokumentacije odmah ćemo zatražiti lokacijsku dozvolu, a po njenom dobivanju dostavit ćemo taj dokument DUUDI-u, kako bismo mogli krenuti u izgradnju reciklažnog dvorišta. Očekuje se sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
2. „Na potezu od ulice Večja prema Strani pojavile su se pripremne radnje za gradnju mulića, da li je Upravni odjel s time upoznat i da li se poduzelo nešto po tom pitanju?“
Općinska načelnica odgovorila je da je Općina Omišalj upoznata sa navedenim i da su upućene prijave građevinskoj inspekciji. Znamo tko je to pokrenuo, sastavljeni su zapisnici koji su potpisani i upućeni inspekciji.
 
Dunja Mihelec postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „U kojoj je fazi Kamp Pušća, te da li su istekli svi rokovi da bi se deložacija obavila?“
Općinska načelnica odgovorila je da je 22.4.2015. godine došlo rješenje suda kojim se RH upućuje na pokretanje parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, i to u roku od 15 dana. A istovremeno se, radi toga, zaustavio i postupak deložacije. To upućivanje na pokretanje parnice je nešto što sud uobičajeno radi. 8.5.2015. godine ćemo podnijeti sudu požurnicu da odluči o prijedlogu za odgodu ovrhe, s obzirom da bi do tada trebao isteći rok u kojem RH može pokrenuti parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Do 14.5.2015. godine očekuje se dobivanje obavijesti o podnošenju navedene tužbe od strane RH. Načelnica je uputila i predstavku DORH-u u vezi sa sumnjom u nezakonito postupanje po ovom pitanju, te ima namjeru poslati i požurnicu. Očekuje se da će se postupak deložacije nastaviti, odnosno da će sud na taj način odlučiti, s obzirom da nema nikakvo pravno uporište da bude drugačije. Ono što nju muči je pitanje roka u kojem će to sud učiniti.
Dunja Mihelec je nadopunila pitanje time da li postoji neka praksa ili rokovi do kad bi se to moglo odugovlačiti. Općinska načelnica je odgovorila da očekuje da će se do 14.5.2015. godine odlučiti o tome.
2. „Općini Omišalj dolaze na naplatu neke kamate za zakašnjelo plaćanje, o čemu se tu radi?“
Općinska načelnica odgovorila je da unazad 2 mjeseca dobiva kamate na neplaćene račune, i to od strane Autotransa, računi koji sežu od 2010. godine, zatim od strane Dinocop-a računi koji sežu od 2012. godine, te najnovije od Županijske lučke uprave- kamata za zakašnjelo odnosno neuredno plaćanje za izgradnju lukobrana i koje ukupno iznose 80.000,00 kn, okvirno.
Dunja Mihelec je napomenula da Odbor za proračun i financije ulaže veliki napor ne bi li se naplata općinskih potraživanja poboljšala, pa da je s druge strane nevjerojatno da Općina mora plaćati kamate na nešto što su njeni dugovi. Općinska načelnica je nadodala da danas Općina Omišalj uredno posluje i plaća svoje obveze u zakonskom roku od 30 dana, ako nije drugačije propisano.
 
Josip Đurđević postavio jesljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče spomenika u Parku u Omišlju koji je od kamena, a ofarban je uljanom bojom, da li se to moglo izbjeći na bilo koji način i da li će se poduzeti nešto po tom pitanju, da se vrati u prvobitno stanje?“
Općinska načelnica odgovorila je da dijeli navedeno mišljenje u vezi neprikladnog uređenja spomenika. Općina Omišalj će navedenu pogrešku svakako ispraviti. Dogodilo se to da je Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka predložila da sudjeluje u komunalnim aktivnostima na način da uredi područje spomen parka. Pod tim je Općina podrazumijevala pomoć na način da se miniwashom ispere patina koja je nastala na spomeniku, da se on očisti i eventualno u dijelu gdje je posađeno cvijeće da se obnovi posađeno cvijeće. Sam spomenik je ofarban mimo znanja Općine tj. u vrijeme kad Općina nije znala da se to namjerava učiniti i nije bilo komunalnog redara da nadgleda taj dio. Tako da je ovo dobar povod da se napravi ono što se trebalo napraviti da se taj spomenik obnovi. Isto tako danas  je zatražena ponuda Junior kamena Krk d.o.o. za obnovu tog spomenika, ali i obližnje fontane. Sukladno našim mogućnostima mi ćemo to sufinancirati i zatražiti pomoć Županije.
2. „U vezi sa plažom kod Plave terase, pred tjedan-dva svo kamenje je izravnato. Da li je Općina sa time upoznata i da li je to uopće u ingerenciji Općine Omišalj? Po mom mišljenju to je dobro napravljeno, ali nekima očito ne odgovara.“
Općinska načelnica odgovorila je da Općina Omišalj nije nadležna za navedenu plažu jer je ona predmet ugovora o koncesiji između Primorsko-goranske županije i Hotela Njivice. Prije nego je krenulo uređenje te plaže sukladno ugovoru o koncesiji, Županija je tražila mišljenje Općine Omišalj o tom zahtjevu. Općina je vrlo precizno odredila što očekuje od uređenja te plaže, a sukladno tome se i ogradila odnosno tražila da se poštuje prirodan oblik plaže te prirodni elementi na plaži. Što se tiče razbijanja kamenitih stijena, komunalni redar je izašao na uvid, mi smo o tome usmeno obavijestili županijski odjel, ali mi nismo ti koji mogu reagirati radi sankcioniranja nepoštivanja našeg mišljenja.
 
Nikola Dapčić postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Hoteli Njivice su u predstečajnom postupku, a prema mojem saznanju došao je i novi vlasnik Hotela Njivice. Da li postoje neki kontakti sa njima te kakvi su odnosi Općine Omišalj i Hotela Njivice?“
Općinska načelnica odgovorila je da su odnosi između Općine Omišalj i Hotela Njivice uredni i dobri, koliko mogu biti, s obzirom na dugovanja Hotela Njivice prema Općini Omišalj. Napomenula je da je novog vlasnika upoznala, da je pred nekoliko dana imala sastanak sa njim, ali ništa konkretno nego je to bilo samo upoznavanje.
2.  „Što se tiče plaže kod Plave terase i ja sam urgirao da se prilikom uređenja čim manje uništi, ako je moguće. Na plaži pod Crikvun vela hrusta je stavljena u betonsku kocku i postavljene su daske, vjerojatno za postavljanje stolova, te je ona nestala.“
Općinska načelnica je odgovorila da ako je ta hrusta nestala, nestala je davno prije ovog saziva Vijeća, te da sigurno nije betonirana tijekom ovog saziva. A daske su postavljene kao drvena podloga, u cilju osposobljavanja za ugostiteljsku terasu.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Kad se planira završetak komunalnih radova u ulici Gromačine i Ulici kralja Tomislava, s obzirom da je sezona pred vratima?“
Općinska načelnica odgovorila je da bi radovi u ulici Gromačine trebali završiti do kraja 5. mjeseca, a u ulici kralja Tomislava do 15.6.2015. godine. Također je napomenula da radovi u ulici Gromačine malo kasne, jer da se tijekom izvođenja radova u ulici kralja Tomislava uspjelo ishodovati dodatna sredstva koja se mogu preusmjeriti na radove u ulici Gromačine, i to se iskoristilo. Pri tom su se morali poštovati rokovi nabave i odabrati izvođača, pa se zato malo i kasnilo. Radovi kreću već sutra, odnosno najkasnije u ponedjeljak.
2. „U kojoj smo fazi odnosno kako stojimo sa rokovima donošenja odnosno zaključenja Urbanističkog plana uređenja-2 Njivice? S obzirom da prema starom planu niču ogromni objekti, primjerice u ulici Japlenički put, koji se po meni ne uklapaju u onaj mali prostor.“
Općinska načelnica odgovorila je da je Nikola Dujmović, kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, detaljnije upoznat sa navedenim. Načelnica je obaviještena o tome da je završen prijedlog za javnu raspravu. Nikola Dujmović je napomenuo da se u principu čeka Izrađivača da preda konačni prijedlog i da je Općina sa svoje strane sve odradila.
 
Vjeran Piršić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Što se tiče sazivanja sjednica Vijeća, imam dva prijedloga u vezi određivanja termina sjednica. Prvi je da se vijećnike pita dva tjedna prije predviđene sjednice da li im termin odgovara, a drugi je da se putem kalendara u g-mailu koordiniraju slobodni termini vijećnika, i na taj način odredi datum koji bi svima odgovarao.“
Predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić odgovorio je da je istina da ne postoji jasna shema termina sjednica, ali da u praksi nastoji postići to da se sjednice Vijeća održavaju uvijek prvi četvrtak u mjesecu. Ujedno je napomenuo da članovi vijeća mogu zabilježiti da se sjednice vijeća u pravilu sazivaju prvi četvrtak u mjesecu. S tim da se s obzirom na važnost tema, nekad ti termini pomiču, ako poslovi to zahtijevaju.
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Gdje smo stigli sa sanacijom šteta od oborinskih voda?“
 Općinska načelnica odgovorila je da će se o navedenom očitovati pisanim putem.
2. „Prošle godine postavljeno je pitanje u vezi s okolišem Hotela Učke, to smetlište još uvijek tamo stoji. Svake godine je sve gore. Mi smo poduzeli neke akcije, pa me zanima gdje smo sad u vezi s navedenim.“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Pročelnicu Upravnog odjela. Načelnica je napomenula da ono što zna je da su poduzimane komunalne akcije čišćenja i u suradnji sa ŠRD Zubatac koje je učinilo relativno velik posao po tom pitanju, ali i Udrugom BIG-OM. On je napomenuo da se radi o tome da je Hotel Učka ograđen sa žicom i da tamo nema pristupa, te je rečeno da će se uputiti pismo vlasniku, pa ga zanima gdje se stiglo po tom pitanju i da li će on to očistiti. Pročelnica Upravnog odjela odgovorila je da će se i dalje urgirati putem dopisa prema vlasniku. Načelnica je napomenula da će se u tom pogledu intenzivnije postupati po Odluci o komunalnom redu.
 
Krešimir Kraljić postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Postojao je interes određenih investitora da se napravi ski-lift u Njivicama, a to je koliko znam vezano i uz UPU 2 -Njivice, njegovo donošenje, štićena područja, i zbog toga koliko znam nije realizirano. Kakav je stav UPU 2 -Njivice u pogledu tog prostora na kojem je bio planiran ski-lift, odnosno gdje je postojao interes investitora? Preciznije Kijac, plaža „Popaj“?“
Općinska načelnica ovlastila je na odgovor Nikolu Dujmovića, a koji je odgovorio da što se tiče ski- lifta, svi su bili na prezentaciji o istom. Radi se o tome da se investitori nisu bili definitivno odlučili. U Prostornom planu na području na kojem su oni htjeli graditi je planirana turistička zona i gradnja hotela, a oni su htjeli graditi upravo ispod te građevinske čestice gdje se planirao hotel. Tako da dok se UPU-om ne riješi to područje, ne može se planirati gradnja ski-lifta. Tamo su također otkrivena i značajna staništa.
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
1.    a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
b)  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
2.  Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014. godinu
3.  Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj -prosinac 2014. godine
4.  Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2015. godini
5.  Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
6.  Projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima"
7.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
8.  Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj
     
___ . ___
 
 Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
  
Točka 1.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu
e)  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
 
Članovima Vijeća izvješća za točku 1.b) i 1.c) dostavljena su 31.3.2015. godine, a preostali
dio materijala dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Izvještaj i izvješća je podnijela Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović.
U zajedničkoj raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Zdravko Radović, Maja Mahulja, Krešimir Kraljić i Mirela Ahmetović.
Dunja Mihelec, kao predsjednica Odbora za proračun i financije, napomenula je da je Odbor detaljno i sistematično proučio i obradio izvršenje Proračuna te pri tome nije naišao na nepravilnosti.
Zdravko Radović postavio je pitanje u vezi sa stavkom nerazvrstane ceste. Prema navedenom potrošeno je 378.000,00 kn te s obzirom da se u vezi sa uređenjem bijelih cesta uvijek navodi problem nedostatnih sredstava, njega zanima koliko je od tih sredstava utrošeno na bijele ceste. Načelnica je odgovorila da će mu biti odgovoreno u pisanom obliku.
Krešimir Kraljić napomenuo je da želi pohvaliti Proračun i njegovo izvršenje te konsolidaciju prije svega rashodovne strane. Postavio je pitanje da s obzirom da se prihodovna strana smanjuje, kakve trendove možemo očekivati u budućnosti? I što ako se prihodovna strana smanji. Načelnica je odgovorila da će se u tom slučaju smanjivati i rashodi, a da ono što svakako možemo očekivati je smanjenje poreznih prihoda zbog smanjenja poreza na dohodak. Napomenula je da smo u prva četiri mjeseca uprihodovali 96.661,00 kn manje nego prethodne godine u istom razdoblju. Ubuduće će se nastojati naći još sredstava naročito putem donacija i potpora.
 
Vijeće je nakon rasprave, pojedinačno glasovalo o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu, Prijedlogu odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu i o svakom izvješću.
 
Vijeće je jednoglasno donijelo
 
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu i
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.godinu.
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo:
 
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
c) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu,
e) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014.g.
  
Točka 2.
Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj,
u likvidaciji, za 2014. godinu
 
Članovima Vijeća materijal za točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Općine Omišalj, u likvidaciji, za 2014.godinu.
 
 
Točka 3.
Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj -prosinac 2014. godine
 
Članovima Vijeća Izvješće je dostavljeno 31.3.2015. godine.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović i Mirela Ahmetović
        
Zdravko Radović napomenuo je da bi u Izvješću trebalo navesti i probleme u vezi Kampa.. Općinska načelnica zahvalila je na sugestiji te napomenula da će svakako uvrstiti navedeno.
 
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće Općinske načelnice Općine Omišalj za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine, uz napomenu da se navedeno Izvješće dopuni sukladno navedenom prijedlogu vijećnika Zdravka Radovića.
        
 
Točka 4.
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Općine Omišalj u 2015. godini
 
Članovima Vijeća prijedlozi odluka s odgovarajućim obrazloženjem dostavljeni su uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnio je predsjednik Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju i javna priznanja Vjeran Piršić.
U raspravi su sudjelovali: Dunja Mihelec, Krešimir Kraljić, Nikola Brozić i Vjeran Piršić.
             
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno, donijelo sljedeće odluke:
- Odluku o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Omišalj u 2015. godini: gospodinu Nikoli Fabijaniću,  rođenom u Omišlju 27. kolovoza 1932. godine, za izniman doprinos u promicanju kulture, kulturnog stvaralaštva i njegovanja tradicijske baštine u općini Omišalj;
- Odluku o proglašenju počasnim građaninom Omišlja gospodina Giuseppe Crepaldija, rođenog u Taglio di Po 26. siječnja 1943.godine, za neizmjernu požrtvovnost, upornost i trud u očuvanju prijateljskih odnosa dviju općina, te za iznimnu pomoć stanovnicima općine Omišalj u vrijeme Domovinskog rata.
        
 
Točka 5.
Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
 
 Članovima Vijeća Prijedlog odluke s obrazloženjem dostavljen je uz poziv za sjednicu.
        
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o ukidanju statusa javnog dobra.
 
  
Točka 6.
Projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima"
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je putem elektronske pošte, dana 30.04.2015. godine.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno prihvatilo Projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima"
 
 
Točka 7.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
 
Članovima Vijeća Izvješće o izvršenju dostavljeno je 31.3.2015. godine.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu.
 
Točka 8.
Prijedlog odluke o davanju koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj
 
 Članovima Vijeća materijal za ovu točku, s obrazloženjem, dostavljen je naknadno.
 
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj trgovačkom društvu MLD USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb. Koprivnica, OIB:48278869268, na rok od pet godina, s cijenom ponude u iznosu od 31.015,00 kuna.
        
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 19,00 sati.
 
 
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2142-06-15-01-2
 
     Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                      Općinskog vijeća Općine Omišalj
 Valentina Marohnić, v.r.                                                     Krešimir Kraljić, v.r. 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije