Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

Klasa:­­­­­­ 363-01/15-01/104                                          

Ur.broj: 2142-06-15-01-67
U Omišlju, 01. lipnja 2015.g.
                                                                                                                                                                                                                                
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 01. lipnja 2015. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
I Kiosci i štandovi
 
1.Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12 m2 u Ulici kralja Tomislava u Njivicama (tzv. “privremena tržnica“)
            - namjena: turistička agencija
            - razdoblje na koje se daje u zakup: dvije godine od dana zaključenja ugovora
            - početna cijena zakupa: 10.000,00 kn godišnje
 
2.Lokacija za davanje u zakup javne površine za postavu kioska površine do 12 m2 u ulici Šetalište Antuna Koste u Njivicama (ispod objekta Luke Turata 4, kč.br.10900, k.o.Omišalj-Njivice)
            - namjena: ugostiteljstvo
            - razdoblje na koje se daje u zakup: od 15. lipnja  do 15. rujna 2015.godine
            - početna cijena zakupa: 7.500,00 kn godišnje
 
3. Lokacija za davanje u zakup javne površine sa kioskom u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- park iznad objekta “ Plava terasa”) površine 12,00 m2
- namjena: prodaja novina, cigareta, igre na sreću i sl.            
- razdoblje  na koje se daje u zakup: od 15. lipnja  do 15. rujna 2015.godine
- početna cijena zakupa: 18.000,00 kn uvećano za PDV
      
4. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4,0 m2 za postavu pokretne naprave  za prodaju slika
       - stalak za prodaju slika
       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 15. lipnja  do 15. rujna 2015.godine
       - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn
      
5. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija – betonirani put iza objekta kbr.31), do 4 m2 za postavu pokretne naprave za prodaju nakita
            - štand/stolić za prodaju nakita od kamena, školjaka i plemenitih metala
            - razdoblje na koje se daje  zakup: od 15. lipnja  do 15. rujna 2015.godine
            - početna cijena zakupa iznosi 12.000,00 kn
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za sezonsko razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine na slijedećim lokacijama :
 
Naselje Njivice
Red.
Broj
 
Lokacija
 
Površina u m2
 
  Namjena
  Površine
 
Početna cijena zakupnine
 
1.
Ribarska obala 13
(ispred restorana Rivica)
66,25
Ugostiteljska
terasa
14.638,60
 
2.
Ribarska obala 15
(ispred Nora konobe Rivica)
38,49
Ugostiteljska
terasa
  8.504,75
 
 
 
3.
Ribarska obala 26
(ispred objekta Da Vinci)
39,15
Ugostiteljska
terasa
  8.650,58
 
4.
Ribarska obala 29
(ispred pizzerie Dundo )
 
29,9
Ugostiteljska
terasa
  6.606,70
 
 
 
 
Naselje Omišalj
 
1.
Riva pape Ivana Pavla II 1 (ispred slastičarnice „Na rivi“)
 
50,20
Ugostiteljska
terasa
 9.243,33
2.
Prikešte 20 (ispred slastičarnice-caffe bar „Caffe“)
12,00
Ugostiteljska terasa
2.209,56
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
-          ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
-          je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
-          koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
-Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
-Početna cijena zakupnine koja se odnosi na sezonsko razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2015. godine plaća se u dva obroka, 50% iznosa prilikom potpisa ugovora, a 50% iznosa do 15.srpnja 2015.godine.
-Cijena godišnjeg zakupa plaćati će se na slijedeći način:
            - za 2015. godinu 50% godišnjeg zakupa odmah po potpisu ugovora, a 50% do 31. listopada
            - za svaku narednu godinu prvi obrok do 30. travnja, a drugi obrok do 31. listopada tekuće godine po ispostavljenom računu.
 
- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
 
Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja,voda i odvodnja) troškove  opremanja lokacije snosi zakupac.
-Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik. Također nije uračunato uređenje zemljišta i priprema za postavu kioska.
-Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
 
- Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
4. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
5. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao.
 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 12. lipnja 2015. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 12. lipnja 2015.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.
 
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije