Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Na  temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 24. veljače 2014.godine, donijelo je
 
 
O D L U K U
o izmjeni Odluke o koeficijentima  za obračun plaća službenika
u Upravnom odjelu Općine Omišalj
 
Članak 1.
 
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/10), članak 2. mijenja se i glasi:
Članak  2.
 
 Koeficijenti za obračun plaće službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj iznose :
 
Redni broj
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski
rang
Koeficijent
1.
pročelnik Upravnog odjela
1.
4,97
2.
voditelj odsjeka
3.
4,20
3.
voditelj Odsjeka za prosvjetu,kulturu, informiranje i sport
7.
3,66
4.
viši stručni suradnik
6.
3,67
5.
viši referent
9.
2,77
6.
referent za računovodstvene poslove
referent - komunalni redar
referent – prometni redar
administrativni referent
11.
2,49
           
             
Članak 2.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA:021-05/14-01/1
URBROJ: 2142-06-14-01-11
Omišalj, 24.veljače 2014. godine
 
 
      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije