Srednjeročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj,  na sjednici 24. veljače 2014. godine, donijelo je
 
 
SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području općine Omišalj
 za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 
 
Članak 1.
 
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Omišalj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan).
 
 
Članak 2.
 
Općina Omišalj u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira dati sljedeće koncesije:
 
1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje prijevoza pokojnika na području općine Omišalj
- planirani broj koncesija: dvije koncesije (jedna u 2014. i jedna u 2016.godini),
- rok na koji se koncesija planira dati: 2 godine,
- početak koncesije: veljača 2014. godine, veljača 2016.godine
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 3.000,00 kn (bez PDV-a),
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-proč.tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/09 i 52/11).
 
2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj
- planirani broj koncesija: dvije koncesije (jedna u 2014. i jedna u 2016.godini),
- rok na koji se koncesija planira dati: 2 godine,
- početak koncesije: studeni 2014. godine i studeni 2016.godine
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 5.000,00 kn (bez PDV-a),
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-proč.tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/09 i 52/11).
  
Članak 3.
 
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije".
 
KLASA:021-05/14-01/1
URBROJ: 2142-06-14-01-12
Omišalj, 24.veljače 2014. godine
 
 
      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

www.sn.pgz.hr/default.asp 

www.sn.pgz.hr/default.asp 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije