Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Omišalj za 2014. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka . Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 24. veljače 2014. godine donijelo je
 
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Omišalj za 2013. godinu
 
Ove Smjernice donose se radi ostvarivanja prava i obveza u području zaštite i spašavanja utvrđenih Zakonom i drugim propisima. Njima se unapređuje organizacija i razvija sustav zaštite i spašavanja na području općine Omišalj.
U tu svrhu, u Proračunu Općine Omišalj za 2014. godinu osiguravaju se odgovarajuća sredstva za civilnu zaštitu, vatrogastvo, udruge i dr. (sastavni dio ovih Smjernica je izvadak iz Proračuna za 2014. godinu u kojem su navedene pozicije sa sredstvima za ove namjene, koji se ne objavljuje).
 
Smjernice se odnose na sljedeće:
 
I.      STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine rukovodi i koordinira Općinska načelnica, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja.
Stožer će se sastati po potrebi, a najmanje jednom do dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i/ili krajem godine.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje i prema Planu rada Stožera nastaviti će se realizacija, do sada djelomično ostvarenih aktivnosti iz Plana.  
 
II.    POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
 
Općina Omišalj do sada nije imala organiziranih snaga civilne zaštite, ali je tijekom 2013.g. provedena procedura formiranja i smotriranja postrojbe CZ.
Funkcija postrojbe CZ detaljnije je razrađena Planom zaštite i spašavanja, a tijekom 2014.g. planira se obučavanje i osposobljavanje novoformirane postrojbe, u dogovoru sa PUZS Rijeka, kao i nabavka najnužnije opreme za članove postrojbe
 
III.    PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE OMIŠALJ
 
Nakon što je Općinsko vijeće u proteklom periodu usvojilo oba osnovna dokumenta iz ovog područja djelovanja (Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Plan zaštite i spašavanja), te je donijeta Odluka o pravnim osobama koje su neophodne za ZiS na području Općine, stečeni su uvjeti da se u budućem razdoblju dovrši izrada ostalih potrebnih pratećih dokumenata koje definira Plan.
 
IV.    ZAŠTITA OD POŽARA
 
Općina Omišalj, kao i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavati će i tijekom 2014.g. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, koje će tijekom godine donijeti Vlada Republike Hrvatske.
Također, Općina Omišalj će izvršavati i druge aktivnosti u skladu sa usvojenim odnosno ažuriranim dokumentima (Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj, te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija), kojima je uređen sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđeni konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara.
Poseban naglasak i pažnja biti će posvećeni mjerama koje je potrebno provesti uoči i za vrijeme turističke sezone.
 
V.    VATROGASTVO         
 
Općina Omišalj će i u Proračunu za 2014. godinu osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kao i redovne djelatnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Njivice i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka. Kako DVD Njivice okuplja veliki broj mladih, Općina će financirati i pripreme za mlade.
Nastaviti će se i sa preventivnim djelovanjem kroz organizaciju tečajeva, ophodnjom u ljetnoj sezoni i dr.
Za potrebe prelaska Krčkog mosta u slučaju orkanskog vjetra i sličnih nepovoljnih vremenskih prilika, koristit će se specijalno vozilo u vlasništvu Crvenog križa, povjereno DVD-u Njivice. Vozilo će se koristiti za potrebe prijevoza osoba kojima je nužnu zdravstvenu pomoć moguće pružiti isključivo na kopnu (trudnice, stradale osobe, bolesni i sl.).
 
VI.    SKLONIŠTA
 
Prema Procjeni ugroženosti, na području općine Omišalj sklonište osnovne zaštite postoji u naselju Kijac u Njivicama te u krugu DINA Petrokemije d.d.Omišalj. U 2014.g. nužno je utvrditi stanje skloništa, način njihovog upravljanja i korištenja.
 
VII.    INFORMIRANJE I EDUKACIJA STANOVNIKA
 
Stožer zaštite i spašavanja, kontinuirano će surađivati s tvrtkama koje mogu izazvati akcidentne situacije (DINA Petrokemija, JANAF, Zračna luka „Rijeka“ i dr.).
U dogovoru s tim tvrtkama informirati će se Općinsko vijeće i stanovnici općine Omišalj o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih (informiranje lecima, održavanjem predavanja, okruglog stola, vježbi i dr.).
 
VIII.       ORGANI, ORGANIZACIJE I SLUŽBE
 
Lučka kapetanija Rijeka- Ispostava Omišalj
Lučka kapetanija- Ispostava Omišalj će i u 2014. godini obavljati poslove utvrđene Zakonom. U suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka, policijom, vatrogascima, hitnom medicinskom pomoći i dr., intervenirat će u slučaju nesreće na moru, zagađenja i sl.
           
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
Hitna medicinska pomoć
I u narednom razdoblju na području općine Omišalj djelovat će dvije ugovorne ordinacije opće medicine te će nastaviti s pružanjem zdravstvene zaštite u dosadašnjem obliku.
Zaključit će se ugovor s Domom zdravlja o radu turističke ambulante za vrijeme cijele turističke sezone.
Zaključit će se ugovor s Domom zdravlja o obavljanju poslova organiziranja pružanja hitne medicinske pomoći stanovnicima kroz timove hitne medicinske pomoći, što je iznad propisanog standarda.
 
Hrvatski crveni križ
Hrvatski crveni križ je humanitarna organizacija koja djeluje temljem zakona i sukladno svojim zakonskim ovlastima dati će doprinos .u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.
 
Nastavni zavod za javno zdravstvo ili druga ovlaštena organizacija
Zavod za javno zdravstvo nastavit će s nadzorom nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, do isteka ugovora. Također će se nastaviti ispitivanje kvalitete mora na plažama s plavom zastavom na području općine Omišalj.
 
Zimska služba
Poslove zimske službe Općina Omišalj ugovara s raznim izvoditeljima ovisno o tome da li je riječ o kolnoj ili pješačkoj površini. Sukladno ugovorenim uvjetima obavljat će se poslovi zimske službe (dežurstvo te rad na posipanju i čišćenju cesta).
 
Veterinarska služba
Veterinarska služba iz Crikvenice ili druga ovlaštena organizacija će obavljati poslove veterinarsko-higijeničarskog servisa (VHS).
 
Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija
Ovlaštenoj organizaciji povjerit će se poslovi obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) sukladno zaključenom ugovoru.
 
Ostale pravne osobe i obrti
Na području općine Omišalj djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje te se one po potrebi, u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati (GP Mikić, Tehnoval i dr.).
Odnosi sa pravnim osobama neophodnim za ZiS definirati će se u skladu sa propisanim u Planu zaštite i spašavanja.
 
IX.       UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
 
Gorska služba spašavanja – stanica Rijeka
Nastavit će i u 2014. godini obavljati utvrđene poslove zaštite i spašavanja.
 
KLASA:021-05/14-01/1
URBROJ: 2142-06-14-01-14
Omišalj, 24.veljače 2014. godine
 
      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
 
 
 
Prilog:1
 
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVNJA
U 2014. GODINI
 
 
R.br.
OPIS POZICIJE
PLANIRANO ZA 2014.G.
1.
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVNJA, ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
18.500,00 kn
 
 
 
Ukupno:
18.500,00 kn
2.
VATROGASTVO
-JVP
-Vatrogasna zajednica
-DVD
-DVD aktivnosti podmlatka
-Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
 
178.000,00 kn
332.365,00 kn
43.000,00 kn
8.000,00 kn
10.000,00 kn
 
 
Ukupno:
     571.365,00 kn
4.
UDRUGE GRAĐANA
-Gorska služba spašavanja (HGSS)
 
           10.000,00 kn
 
Ukupno:
10.000,00 kn
5.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
-Hrvatski crveni križ
-Turistička ambulanta
-Hitna pomoć
-Zimska služba
-DDD 
-VHS (uključujući i rad udruge „Felix“)
-NZZJZ-nadzor nad provedbom DDD i VHS te analiza mora
-Spasioci na plažama s Plavom zastavom
-Zaštita imovine i osoba tijekom ljetnjih mjeseci
 
 
66.000,00 kn
105.000,00 kn
18.000,00 kn
40.000,00 kn
80.000,00 kn
30.000,00 kn
12.000,00 kn
20.000,00 kn
70.000,00 kn
 
Ukupno:
441.000,00 kn
 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 1.040.865,00 kn

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije