Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10 i 31/11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 09. travnja 2014.godine, donijelo je
 
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.godinu
 
Članak 1.
         
Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu kako slijedi:
1. Višak prihoda poslovanja                                                 8,144.204,54  kn
2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine                     1,653.621,02  kn
3. Manjak primitaka od financijske imovine                           540.459,31  kn
 
 
Članak 2.
 
Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 8,144.204,54 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1,653.621,02 kn, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 540.459,31 kn te preneseni manjak iz 2013.god. u iznosu od 4,354.092,58 kn.
Utvrđuje se višak prihoda za 2013.godinu u iznosu od 1,596.031,63 kn.
 
 
Članak 3.
                  
Raspoloživi višak prihoda za 2013.godinu u iznosu od 1,596.031,63 kn sadržava po izvorima financiranja :
-    92.798,98  kn viška općih prihoda i primitaka
- 816.318,53 kn viška sredstava na HBOR-u
-    44.172,65 kn manjka prihoda za posebne namjene
-    17.125,16 kn viška sredstava od spomeničke rente
-  718.853,46 kn viška sredstava od komunalnog doprinosa
-     93.564,82 kn manjka sredstava od komunalne naknade
-       5.000,00 kn viška sredstava od pomoći     
-     83.672,97 kn  neutrošenih sredstava od prodaje stanova
 
 
                                                           Članak 4.
                                                           
Utvrđeni manjak prihoda za posebne namjene u iznosu od 44.172,65 kn i manjak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 93.564,82 kn pokrit će se iz tekućih prihoda u 2014.god.
 
                                                             Članak 5.
           
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.       
 
 
KLASA:  021-05/14-01/5
URBROJ: 2142-06-14-01-4  
Omišalj, 09. travnja 2014.godine               
                                                                      
 
                                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                             Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije