Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 33/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. studenog 2013. godine, donijelo je
 
 
Program javnih potreba
u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2014. godinu
 
 
Članak 1.
 
Programom javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi osigurava se poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika, pomoć domaćinstvima te udrugama za invalide, humanitarnim i karitativnim ustanovama i udrugama sa sjedištem ili interesnim poljem rada na području općine Omišalj i ustanovama i udrugama koje nemaju sjedište na području općine Omišalj.
 
Članak 2.
 
Općina Omišalj ostvaruje Program iz članka 1. u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 56/08, 33/09 i 6/10) i temeljem zaključaka Općinske načelnice donijetih slijedom prijedloga Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.
 
Članak 3.
 
Radi ostvarivanja Programa iz članka 1. osiguravaju se sredstva kako slijedi:
             
1. ZDRAVSTVO
1.1.    Turistička ambulanta ......................................................................105.000,00 kn
1.2.    Hitna pomoć ......................................................................................18.000,00 kn
1.3.    Specijalistički pregledi.......................................................................20.000,00 kn
1.4.    Thalassotherapia - Opatija .................................................................45.000,00 kn
                                                                                                      UKUPNO: 188.000,00 kn
 
2. SOCIJALNA SKRB
2.1.    „Romi u zajednici“..........................................................................  43.000,00 kn
2.2.    Pomoć obiteljima poginulih branitelja ................................................3.000,00 kn
2.3.    Pomoć obiteljima – dječji vrtić ..........................................................70.000,00 kn
2.4.    Pomoć obiteljima – prijevoz ..............................................................55.000,00 kn
2.5.    Pomoć obiteljima – šk. marende........................................................ 90.000,00 kn
2.6.    Pomoć obiteljima – kupnja namirnica...............................................320.000,00 kn
2.7.    Pomoć obiteljima – ogrjev ..................................................................20.000,00 kn
2.8.    Pomoć obiteljima – školovanje............................................................35.000,00 kn
2.9.    Pomoć za novorođeno dijete..............................................................114.000,00 kn
2.10.Crveni križ ...........................................................................................66.000,00 kn
2.11.Caritas ....................................................................................................2.000,00 kn
2.12.Ostale pomoći socijalne skrbi...............................................................80.000,00 kn
                                                                                                       UKUPNO: 898.000,00 kn
 
3.  ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM
3.1.  KLO „Gromača“..................................................................................... 5.000,00 kn
3.2   Udruga slijepih PGŽ-a ............................................................................2.000,00 kn
3.3   Udruga invalida kvarnerskih otoka..........................................................5.000,00 kn
3.4   Udruga gluhih i nagluhih PGŽ-a .............................................................2.000,00 kn
3.5   Udruga invalida rada Rijeke.....................................................................2.000,00 kn
3.6   Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ-a..........................................2.000,00 kn
  3.7  Ostala zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom.......................10.000,00 kn
  3.7  HVIDRA-Krk .......................................................................................15.000,00 kn
                                                                                                              UKUPNO: 43.000,00 kn
 
 
4.   ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
4.1    KLUB 60+ .............................................................................................40.000,00 kn
4.2    Nastavni zavod za javno zdravstvo ..........................................................4.000,00 kn
                                                                                                    UKUPNO: 44.000,00 kn
 
Članak 4.
 
Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2014.godine.
 
 
KLASA:021-05/13-01/12
URBROJ: 2142-06-13-01-8
Omišalj, 25. studenog 2013. godine
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
         Predsjednik
              Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije