Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju PESJA NAUTIKA d.o.o.

Na temelju članka 387. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 153/11-proč.tekst, 111/12 i 68/13)), članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj,  na sjednici 09. travnja 2014. godine, donijelo je
 
Odluku o izmjenama i dopunama
Izjave o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja
PESJA NAUTIKA, Društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.
 
 
Članak 1.
 
Općina Omišalj kao osnivač i jedini član trgovačkog društva PESJA NAUTIKA, Društvo sportskog i nautičkog turizma d.o.o., Omišalj, Kančinar 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040101554, OIB:01188402868 (u daljnjem tekstu: Društvo) ovom Odlukom mijenja postojeću Izjavu o usklađenju organizacije, poslovanja i upravljanja PESJA NAUTIKA, Društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izjava) na način kako slijedi u nastavku ove Odluke.
 
 
Članak 2.
 
U članku 3. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi:
 
„Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:“
 
 
Članak 3.
 
 Članak 4. mijenja se i glasi:
 
„Osim djelatnosti iz prethodnog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanudjelatnost.“
                                                            
Članak 4.
 
Članak 5. mijenja se i glasi:
 
„Temeljni kapital Društva iznosi 328.200,00 kuna
(slovima: tristodvadesetosamtisućadvjestokuna i nulalipa).“
 
 
Članak 5.
 
U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
„U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u Društvu obaviješten registarski sud.“
 
Članak 6.
 
U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:
 
Odluku o pristupanju donosi Skupština.“
 
 
Članak 7.
 
Članak 12. mijenja se i glasi:
 
"Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.“
 
 
Članak 8.
 
Članak 13. mijenja se i glasi:
 
„Skupština ima jednog člana.
Skupštinu imenuje Općinski načelnik Općine Omišalj.“
 
 
Članak 9.
 
Članak 14. mijenja se i glasi:
 
„Skupština odlučuje osobito o:
- dugoročnim ciljevima i misiji Društva,
- dugoročnom planu poslovanja i razvoja Društva, investicijskim planovima te godišnjem planu poslovanja,
- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- imenovanju i opozivu Uprave Društva i Nadzornog odbora,
- cijeni usluga,
- primanju novih članova u Društvo,
- promjenama organizacijskog oblika Društva,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- o svim drugim pitanjima predviđenim zakonom, odnosno ovom Izjavom koja nisu dana u djelokrug Uprave.
Za odluke iz alineje 5., 6., i 8. stavka 1. ovog članka, Skupština će zatražiti suglasnost osnivača Društva. U slučaju da se osnivač Društva ne očituje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za davanjem suglasnosti, smatrat će se da je suglasnost dana.
O preostalim odlukama iz stavka 1. ovog članka, Skupština će izvjestiti osnivača Društva najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja navedenih odluka.“
 
 
Članak 10.
 
 Članak 15. mijenja se i glasi:
 
„Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, ali i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Skupština se saziva bez odgađanja ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.“.
 
Članak 11.
 
Članak 16. mijenja se i glasi:
 
„Skupštini predsjeda predsjednik.
Mandat predsjednika traje četiri godine i mandat nije ograničen.“
 
 
Članak 12.
 
Članak 17. mijenja se i glasi:
 
„Odluke donesene na Skupštini moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.“
 
Članak 13.
 
 Članak 18. mijenja se i glasi:
 
„Uprava Društva sastoji se od jednog člana - direktora.“
 
 
Članak 14.
 
 U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:
 
„Direktora imenuje i opoziva Skupština Društva, a na prijedlog Nadzornog odbora.“
 
 
Članak 15.
 
 Članak 20. mijenja se i glasi:
 
 „Direktor samostalno vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
  Ovlaštenja i nadležnosti direktora Društva jesu:
 - organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva u skladu s ovom Izjavom,
- zastupa Društvo prema trećima pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu,
- odgovoran je za zakonitost rada Društva,
- izvršava odluke Skupštine,
 - predlaže poslovnu politiku Društva,
 - podnosi izvješća o rezultatima rada Društva Nadzornom odboru,
 - sklapa ugovore o zapošljavanju djelatnika,
 - odlučuje o pravima i obvezama djelatnika u skladu sa zakonom,
- izdaje pojedinačne akte iz područja poslovanja društva i iz područja rukovođenja i rada djelatnika društva,
 - obavlja i druge poslove sukladno važećim propisima.
Za zaključenje pravnih poslova koji prelaze iznos od 100.000,00 (slovima: sto tisuća) kuna, direktoru je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.“
 
 
Članak 16.
 
Iza članka 20. dodaje se novi članak 20.a koji glasi:
 
„Članak 20.a
 
Direktor može biti opozvan i prije proteka vremena na koje je imenovan i to napose:
1.      ako Skupština Društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je direktor odgovoran za neostvarivanjer poslovnih rezultata društva,
2.      ako Društvo ne ostvari standarde usluga Društva, a utvrdi se da je direktor za to odgovoran,
3.      ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine Društva.“
 
 
Članak 17.
 
Iza članka 24. dodaje se naslov: „NADZORNI ODBOR“ i članci 24.a, 24.b, 24.c. i 24.d.
 
„NADZORNI ODBOR
 
Članak 24.a
 
Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova.
Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva.
Nadzorni odbor imenuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članovi Nadzornog odbora izabrat će iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran član Uprave Društva, prokurist ni punomoćnik društva.
Članak 24.b
 
Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:
- predlaže odluke od značaja za rad i poslovanje Društva Skupštini kada ocijeni da je to potrebno ili u slučaju kada to Skupština Društva posebno zatraži,
- daje inicijative i predlaže mjere za unaprijeđenje poslovanja i potpunije postizanje ciljeva i misije Društva,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- pregledava i kontrolira materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Društva, poslovne knjige i drugu dokumentaciju, te pregledava i provjerava svaki dio poslovanja Društva,
- predlaže Upravi mjere za poboljšanje poslovanja Društva,
- daje suglasnost direktoru za zaključenje pravnih poslova koji prelaze iznos od 100.000,00 (slovima: sto tisuća) kuna,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru odnosno svom radu direktoru Društva i osnivaču Društva,  najmanje jednom godišnje, a na zahtjev osnivača i češće.
 
 
Članak 24.c
 
Nadzorni odbor radi na sjednicama.
Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora moraju se sazvati najmanje dvaput godišnje.
 
Članak 24.d
 
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.“
 
 
Članak 18.
 
Članak 27. mijenja se i glasi:
 
„O gubitku Društva odluku donosi osnivač Društva.“
 
 
Članak 19.
 
Članak 29. mijenja se i glasi:
 
„Razlozi za prestanak Društva jesu:
1.       odluka člana Društva,
2.       pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom,
3.       provođenje stečajnog postupka
4.       pravomoćna odluka odnosno presuda suda.“
 
 
Članak 20.
 
Iza članka 29. dodaje se novi naslov: „VIII IZMJENA IZJAVE“ i novi članak 29.a koji glasi:
„Članak 29.a
 
Izjava se može izmijeniti samo odlukom osnivača Društva.
Izmjena izjave ima učinak tek po upisu u sudski registar.“
 
Naslov „VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“ mijenja se i glasi: „IX  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE“.
 
Članak 21.
 
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Temeljem odredbi ove izjave imenovat će se Skupština Društva, Uprava i Nadzorni odbor.“
 
Članak 22.
 
Članak 31. briše se.
 
Članak 23.
 
Članak 32. briše se.
           
Članak 24.
 
Članak 33. mijenja se i glasi:
 
Ova Izjava stupa na snagu danom upisa u sudski registar.“
 
 
Članak 25.
 
 Članak 34. briše se.
 
Članak 26.
 
Ostale odredbe Izjave ostaju u cijelosti nepromijenjene i zajedno sa odredbama ove Odluke o izmjenama i dopunama čine jedinstvenu Izjavu..
 
 
Članak 27.
 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od dana upisa u Sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.
 
 
KLASA: 021-05/14-01/5
URBROJ: 2142-06-14-01-19
Omišalj, 09. travnja 2014.godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
Predsjednik

                                                                Krešimir Kraljić, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije