Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 09. travnja 2014.godine, donosi
 
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj
za 2013. godinu
1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2013. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj, održanoj 10. travnja 2013. godine. Plan je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, broj 25 od 12. srpnja 2013. godine.
Uz Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 52/07,14/10 i 19/13), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Omišalj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk“.
 
2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
a) Komunalni otpad
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina te otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz poslovnih prostora, na području Općine Omišalj, obavlja »Ponikve« d.o.o. Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Treskavac.
Uz odlagalište otpada Treskavac locirano je i centralno reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s »Ponikve« d.o.o., preuzimaju taj otpad.
Prikupljeni bio otpad kompostira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje ili dijeli kućanstvima na području otoka Krka - urednim platišama komunalnih usluga. Prema procjeni bio-otpad u kućanstvu predstavlja 40% kućnog otpada. Za sada se na otoku Krku, pa tako i na području Općine Omišalj odvaja samo 19 % bio-otpada.
Prema podacima dobivenim od »Ponikve« d.o.o., na području Općine Omišalj ukupno je postavljeno:
- 990 posuda, postavljenih na ukupno 181 lokacija (sabirnih mjesta) unutar naselja Omišalj i naselja Njivice te
- 1 kontejner (ormar) na tržnici u Omišlju, Njivičina b.b.
- 1 kontejner (ormar) u ulici Put postana b.b.oba za prihvat otpadnog tekstila, odjeće, posteljine, obuće, torbe, dječje igračke i sl.
U Općini Omišalj postavljeni su i dva kontejnera-ormara i to:
- 1 kontejner-ormar za otpadna ulja u ulici Put postana u Njivicama,
- 1 kontejner-ormar za otpadna ulja na Rivi I.Pavla II u Omišlju. Otpad zbrinjava Ecooperativa d.o.o.    iz Kukuljanova.
Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se u kućanstvima, te se na svim navedenim 150 lokaciji prikuplja i odvojeno odlaže u za to predviđene posude (»kontejnere«). Na svakoj lokaciji posude su postavljene u setovima po 5 posuda (po 4 posude za odvojeno prikupljanje, te jedna posuda za ostali otpad), i to:
a) posuda smeđe boje služi za odlaganje bio otpada, zapremine je 360 l  i  1100 l,
b)plavi za papir, karton, tetrapak ambalažu zapremine 360 l  i   1100 l
c)plastika, pet ambalaža, a također i limenke i sitni metal odvajaju se u kontejner žute boje zapremine 360 l,
d) staklena ambalaža odlaže se u posudu sive boje zapremine 140 l,
e) zeleni 1100 litarski kontejner služi za odlaganje ostalog otpada, odnosno otpada koji nismo mogli odložiti u prethodno navedene.
U nastavku dajemo pregled prikupljenog otpada na otoku Krku i u Općini Omišalj po vrstama. »Ponikve« d.o.o. procjenjuju da 16 % ukupnih količina dolazi s područja naše Općine. Precizniji podaci ne postoje budući da se vozila za prijevoz otpada pune u više općina pa tek onda odlaze na pražnjenje na odlagalište Treskavac odnosno na reciklažno dvorište.
Podaci o prikupljenim količinama otpada po vrstama u 2013. godini (prikaz u tonama)
 
VRSTA OTPADA
Otok Krk (količine u tonama)
Omišalj (procjena  16 %)
1
Mješani komunalni otpad
10.468,80
1.675,01
2
Glomazno otpad
586,40
93,82
3
Ambalažno staklo
634,34
101,49
4
Ambalažni metal
25,76
4,12
5
Karton i papir
2.285,58
365,69
6
Ambalažna plastika
659,00
105,44
7
Bio otpad
3.539,50
566,32
8
Zeleni otpad
373,56
59,78
9
Električni i elektronički otpad te EE otpad s POSAM-a
3,28
0,52
10
Otpadno željezo
13,60
2,18
11
Auto gume
10,18
1,63
 
UKUPNO
18.600,00
2.976,00
 
Pokrovni materijal
4.864,22
778,28
12
EE OTPAD-POSAM-I
11,49
1,84
13
OTKUP METALA POSAM
920,00
147,20
14
TEKSTIL
15,00
2,40
 
                                                   
 
 
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Omišalj provodi se zimi 2 puta tjedno za pražnjenje posuda žute, sive, smeđe i plave boje odnosno za odvoz plastike, papira, metala, stakla i bio otpada. Svaki drugi dan prazni se zeleni kontejner.
Tijekom ljetnih mjeseci dinamika pražnjenja posuda je slijedeća, svaki dan prazni se zeleni kontejner sa miješanim otpadom i smeđi sa bio otpadom dok se ostali kontejneri prazne svaki drugi dan ili po pozivu svaki dan.
b) glomazni i opasni otpad iz kućanstava
Sakupljanje i odvoz glomaznog otpada iz kućanstava, a također i opasnog otpada obavlja se na posebnom sabirnom mjestu - POSAM. Lokacija POSAM-a u Općini Omišalj je u ulazu u Omišalj kod benzinske postaje. Također i u 2013. godini građani su mogli jednom u tijeku godine zatražiti dovoz »baje« na svoju okućnicu ili na neku obližnju površinu radi skupljanja i odvoza glomaznog otpada iz kućanstva. Ova se usluga nije naplaćivala kao posebna usluga.
Vrste otpada koji se odlaže na POSAM-u:
- zeleni otpad, pokošena trava, korov, granje,
- stari namještaj, madraci,
- bijela tehnika i metalni otpad,
- automobilske gume,
- karton, papir, novine i sl.,
- plastični otpad, folije i sl.,
- lomljeno staklo,
- elektronski otpad, CD, video i audio kazete, diskete, toneri,
- opasni otpad (boje, lakovi, sprej doze, ostaci kemikalija, herbicidi, insekticidi i sl., istrošene fluorescentne cijevi i štedljive žarulje, istrošeni akumulatori i baterije, stari lijekovi).
U Omišlju i Njivicama uz ljekarne su postavljeni zidni prihvatni ormarići za lijekove, a uz trgovine prihvatni ormarići za istrošene baterije.
Na POSAM-u se također obavlja i usluga preuzimanja ambalaže. Za zaprimljenu ambalažu izdaje se potvrda koja se realizira na svim prodajnim mjestima Trgovine Krk ili Trgovine Kvarner Punat.
c) električni i elektronički otpad (EE otpad)
Od ovlaštenika za skupljanje EE otpada za područje Općine Omišalj dobiven je podatak da je u tijeku 2013. godine bilo 65 poziva za odvoz ove vrste otpada. Ukupno je prikupljeno i zbrinuto 11490 kg EE otpada te od POSAM-a preuzeto dodatnih 1840 kilograma.
EE otpad sa područja Općine Omišalj na poziv sakuplja tvrtka Frigomatic iz Punta.
d) građevinski otpad
Građevinski otpad je problem jer nije riješen status zemljišta na kojem je prema prostornom planu Općine Omišalj predviđeno reciklažno dvorište (sakupljanje i oporaba). To je z.č. 10236/1 pod nazivom Gromašica.
Općina Omišalj je već dulje vrijeme, a posebice od kraja 2009. godine, kada je RH postala vlasnikom z.č. 10236/1 te je isto ušlo u šumsko-gospodarsku osnovu Hrvatskih šuma d.o.o., suočena s problemom nekontroliranog odlaganja građevinskog otpada.
Zbog eskalacije problema, u proteklih pola godine na isto se  upozoravalo čak i putem medija.
Na inicijativu Općine Omišalj održan je zajednički sastanak s Državnim odvjetništvom i Hrvatskim šumama slijedom kojeg je Općina Omišalj pokrenula aktivnosti u cilju gospodarenja i privođenja svrsi navedenog zemljišta.
 Pravne i fizičke osobe koje imaju potrebu odlaganja otpadnog građevinskog materijala upućuje se na odlagališta u druge Općine na otoku Krku.
e) opasni proizvodni otpad te otpad koji sadrži azbest
U tijeku 2013. nastavljene su aktivnosti na zamjeni azbestnih (salonitnih) krovova. Zbrinjavanje azbestnog otpada za područje Primorsko-goranske županije obavljaju ovlašteni koncesiorari koji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imaju potpisane ugovore. Općina Omišalj pružala je pomoć oko upućivanja korisnika-vlasnika azbestnih ploča do ovlaštenih koncesionara. Vlasnici objekata sa azbestnim krovovima inicirali su i osnovali udrugu »Moj otok« u cilju okrupnjavanja nabave i poslova te time smanjili cijenu nabave materijala i rada.
Automobilske gume se odlažu kod vulkanizera koji je dužan preuzeti gume prilikom zamjene.
f) Medicinski otpad
U Općini Omišalj djeluju 5 ambulanti (tri opće i dvije stomatološke). Otpad koji nastaje u ovoj djelatnosti odvozi i zbrinjava tvrtka Ecooperativa d.o.o. iz Kukuljanova te Ponikve d.o.o.
 Ukupno se godišnje zbrine oko 50 kg medicinskog otpada.
Općina Omišalj imala je u 2013. godini sklopljen ugovor sa Veterinarskom ambulantom Crikvenica za skupljanje lešina sa javnih površina. Na poziv Općine ovlašteni djelatnici odvoze leš te ga dalje zbrinjavaju na adekvatan način.
 
3. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA PREMA USVOJENOM PLANU
Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada, popularno nazvan projekt EKO otok Krk. Projekt se uspješno provodio i u 2013. godini uz svjesno sudjelovanje otočana o dugoročnoj i kratkoročnoj koristi od odvojenog skupljanja otpada
Edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprijeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Ovu mjeru provodi »Ponikve« d.o.o., a Općina Omišalj se uključuje na način da sve dostupne materijale objavljuje na svojoj web-stranici te oglasnim pločama. U edukaciju se uključuju i Dječji vrtić i Osnovna škola.
Ostvareni su ciljevi rasta recikliranog i obrađenog komunalnog otpada. Tako je ukupna količina bio otpada u prošloj godini u odnosu na 2012. godinu povećana za gotovo 15 %. Bio-otpad koji se odlaže u kompostanu i gdje u posebnom tehnološkom postupku i dozrijeva, dijeljen je svim kućanstvima (1 vreća po kućanstvu), a ostatak je dat na tržište i prodavan.
 
4. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
4.1. Lokacije iz Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj koje su potpuno ili djelomično sanirane
 
a) star grad „brig“ onečišćena starim namještajem, bjelom tehnikom i sl. djelomično sanirana.
    Sanacija izvršena putem tvrtke „Palma“ u iznosu od 60.000,00 kuna
    u 2014. godini će se sanirati prostor „briga“ ispod ulice Mestačini.
b) Reciklažno dvorište „Gromašica“ u 2013. godini nije više u vlasništvu Općine Omišalj nego u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako je nadzor izostao cjeli prostor je zapunjen nekontroliranim dovozom otpadnog građevinskog materijala. 
c) Sa trase „Janaf-a“ odvezeno 10 m3 miješanog materijala iz iskopa od strane tvrtke „Dinokop“ d.o.o.   tijekom 2013. godine, ali je u međuvremenu ponovo došlo do manjeg odlaganja šute koja će se u 2014. godini ukloniti.
 
4.2. Nove lokacije uočene  krajem 2013. godine koje treba sanirati u 2014. godini
 
a)         Na odlagalištu građevinskog otpada Gromašica (prije spomenutog) odnosno reciklažnog dvorišta nabacano je na stotine tona raznog materijala od građevinskog otpada poput kamenja, šute, stolarije, raznih dasaka, betonskih blokova i dr. iz razloga što se otpad nekontrolirano odlaže i ne reciklira. U listopadu 2013. godine odbačeno je oko 20 m3 kamene vune. Kamena vuna je odvezena i zbrinuta od strane tvrtke „Metis“ d.d. za što je iz Općinskog proračuna plaćeno 3.875,00 kuna.
Ova lokacija zahtjeva hitnu sanaciju, jer subjekti koji obavljaju građevinsku djelatnost imaju potrebu za odlaganjem građevinskog otpada, koji ako ne mogu zbrinuti na legalan način odlažu na raznim divljim deponijama. Isto će u budućnosti dodatno opterećivati općinski proračun. Po rješenju vlasništva ili korisništva zemljište će se predati na upravljanje općinskoj tvrtki Pesja nautika d.o.o. ili će se sakupljanje i recikliranje vršiti putem koncesije kao prijašnjih godina.
b) više lokacija s manjim količinama uz cijelu trasu JANAF-a,
c) lokacija „Bokanj“ desno - 10 m3
d) lokacija „Kirinska“ desno - 8 m3
e) uz cestu prema Rudinama - samo treba poravnati bačeni materijal,
f) na ulazu u naselje Kijac u Njivicama nalazi se deponij gdje se odlaže pretežno materijal od sanitarne sječe koje se uz dežurstvo članova DVD Njivice redovno spaljivao - 5 m3 šute
g) kod deponije Gromašica prije Kapelice lijevo - 6 m3
h) na kraju ulice Gromačine u Njivicama kod lovačkog doma - 5 m3
i) uvala Voz - kod trajektnog pristaništa postavljeni betonski blokovi - vlasništvo lučke uprave.
j) iz naselja Homutno, uz asistenciju i bez naknade, tvrtka Metis d.d. odvezla je 40 m3 otpadnih automobilskih guma.
 Za sanaciju i zbrinjavanje navedenih divljih odlagališta u općinskom proračunu za 2014. godinu osigurano je 15.000,00 kuna, a eventualno potrebna dodatna sredstva tražiti ćemo iz vanjskih izvora.
Kako komunalni redar ne može uočiti u svakom trenutku onečišćenje, a bitno je što prije reagirati, aplikacija i internetska stranica „Zakrpaj to“ te promidžba da svaki prolaznik javi i slika počinitelja putem mobitela je pravi put da se zaustavi nekontrolirano deponiranje građevinskog otpada na javne i privatne površine.
 
5. ZAKLJUČAK
Općina Omišalj ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana se ostvaruju.
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne samouprave i »Ponikve« d.o.o. u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih sredstava u proračunu. Tijekom 2013. godine suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom.
Na području Općine Omišalj postupanje s otpadom uklapa se u cjelovitu sliku postupanja otpadom na nivou svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.
Na otoku Krku pa tako i na području Općine Omišalj provodi se projekt »Eko otok Krk« koji je prvi cjelovit model zbrinjavanja svih vrsta otpada u Hrvatskoj. Po sustavu zbrinjavanja pozitivno odskačemo od prosjeka Primorsko- goranske županije, a znatno od prosjeka u Republici Hrvatskoj. Slogan »Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske« u pozitivnom smislu promovira naš otok, a TZ otoka Krka ima sporazum s »Ponikve« d.o.o. o njegovom korištenju u promidžbene svrhe.
U 2013. godini »Ponikve« d.o.o. težinski je uspjelo izdvojiti 43,7 % korisnih sirovina od ukupno odbačenog otpada s područja Općine Omišalj (2.377,06 t ukupno prikupljeno, od toga 1.038,78 tona selektivno je izdvojeno korisnih sirovina). Podaci su zadovoljavajući kad se usporede sa strateškim dokumentima RH koji težinsko izdvajanje 25 % korisnih sirovina postavljaju kao cilj do 2025. godine.
Razmatrajući gospodarenje otpadom može se zaključiti da je na području Općine Omišalj postavljen dobar sustav zbrinjavanja otpada, tj. omogućeno je građanima da sav proizvedeni otpad mogu zbrinuti na zakonom predviđeni način.
Iz ovog Izvješća vidljivo je da Općina Omišalj u suradnji sa »Ponikve« d.o.o. kontinuirano radi na realizaciji mjera definiranih u Programu gospodarenja otpadom u Općini Omišalj od 2013 do 2021. godine.
U cilju sprečavanja nastajanja »divljih deponija« građevinskog otpada Općina Omišalj će z.č. 10236/1  pod nazivom Gromašica, kad se za to steknu uvjeti, predati na upravljanje općinskoj tvrtki Pesja nautika d.o.o.  ili će se sakupljanje i recikliranje vršiti putem koncesije kao prijašnjih godina.
Kako bi se spriječilo daljnje nepropisno odlaganje otpada u okoliš potrebno je provoditi sljedeće:
- postaviti kamere zbog kontrole i kažnjavanje prekršitelja te redovno praćenje terena od strane komunalnog redara, kako bi se na vrijeme uočila eventualna nova odlagališta,
-označavanje zabrane odlaganja otpada na svim saniranim područjima,
-uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta na području općine a iz sredstava Proračuna,
-inspekcijski nadzor od strane inspektora zaštite okoliša,
-učestala edukacija pravnih i fizičkih osoba o ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom, prednostima recikliranja i ponovne uporabe,
-redovito informiranje o lokacijama za odlaganje pojedinih vrsta otpada,
-osigurati zbrinjavanje građevinskog otpada u cilju sprečavanja nastanka »divljih« deponija te smanjivanja njegove količine.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2013. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA: 021-05/14-01/5
URBROJ: 2142-06-14-01-23
Omišalj, 09. travnja 2014.godine
               
                                                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                             Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije