Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Na temelju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. - 2015. („Narodne novine“ broj 88/11) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj 29. svibnja 2014. godine, donijelo je
 
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 
 
Članak 1.
 
U Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/07), u članku 3. stavak 1 mijenja se i glasi:
 
„Povjerenstvo ima predsjednika/cu i dva člana.“
 
 
Članak 2.
 
U članku 5. stavak 2. briše se.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“
 
 
KLASA:021-05/14-01/6
URBROJ: 2142-06-14-01-9
Omišalj, 29. svibnja 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                  Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije