Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća CORO

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donosi
 
ODLUKU
o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća
Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana
u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
 
Članak 1.
 
Sukladno Zaključku sa 3. sjednice osnivača ustanove Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji, Punat, Obala 72 (u daljnjem tekstu: Ustanova) prihvaća se zaključno likvidacijsko izvješće po okončanju postupka likvidacije, podneseno po likvidatoru Vesni Pindulić, kao i prijedlog raspodjele ostatka likvidacijske mase.
Završno likvidacijsko izvješće te prijedlog raspodjele ostatka likvidacijske mase čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.
 
Članak 2.
 
Daje se razrješnica likvidatoru Ustanove, Vesni Pindulić iz Matulja, Šmogorska cesta 32.
 
Članak 3.
 
Ovlašćuje se općinska načelnica na potpisivanje Odluke radi prijave upisa brisanja Ustanove iz sudskog registra.
 
Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.
 
KLASA:021-05/14-01/6
URBROJ: 2142-06-14-01-9
Omišalj, 29. svibnja 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                  Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije