Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. rujna 2014. godine, donijelo je
 
 
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
 o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
 
 
Članak 1.
 
U Odluci o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/12) članak 4. mijenja se i glasi:
„Raspolaganjem nekretninama smatra se prodaja, zamjena, zakup zemljišta, osnivanje prava građenja, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, razvrgnuće suvlasničke zajednice i druga stvarna prava u skladu sa zakonom.“
 
 
Članak 2.
 
Iza članka 18. dodaju se novi članci 18.a) i 18. b) koji glase:
 
„Članak 18.a)
 
Nadležno tijelo Općine može donijeti odluku o zakupu zemljišta u svom vlasništvu.
Na postupak zakupa zemljišta na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o javnom natječaju.
Zemljište u svom vlasništvu Općina može dati u zakup:
1. radi uređenja i korištenja zemljišta za pružanje obrtničkih usluga, otvoreni skladišni prostor i slične namjene, po cijeni od 5,00 kn/m² mjesečno,
2. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu, po cijeni od 1,30 kn/m² godišnje.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevina niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja, lokacijsku dozvolu i/li bilo koji drugi akt kojim se odobrava građenje.
 
Članak 18.b)
 
Ugovor o zakupu sklapa se na vrijeme do 5 godina.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se pravo Općine da jednostrano raskine ugovor kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade te zemljište preda u posjed Općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.
            
Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ: 2142-06-14-01-8
Omišalj, 30. rujna 2014. godine
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                                                 Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije