Odluka o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 04. studenog 2014. godine, donijelo je
 
ODLUKU
o naknadi za rad predsjedniku i članovima
vijeća mjesnih odbora
 
 
Članak 1.
 
Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora.
 
Članak 2.
 
Predsjedniku vijeća mjesnog odbora pripada naknada u visini od 484,00 kn bruto mjesečno za rad u vijeću mjesnog odbora.
 
Članak 3.
 
Članu vijeća mjesnog odbora pripada naknada u visini od 383,50 kn bruto mjesečno za rad u vijeću mjesnog odbora.
 
Članak 4.
 
Predsjednik odnosno član vijeća mjesnog odbora ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu iz članaka 2. i 3. ove Odluke pod uvjetom da je u tom mjesecu održana barem jedna sjednica vijeća mjesnog odbora i pod uvjetom da je bio nazočan na najmanje jednoj sjednici.
Ukoliko predsjednik odnosno član vijeća mjesnog odbora opravdano ili neopravdano izostane sa sjednice vijeća mjesnog odbora, nema pravo na naknadu za taj mjesec.
Ukoliko je u tekućem mjesecu održano više sjednica vijeća mjesnog odbora, predsjednik odnosno član vijeća mjesnog odbora ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu sukladno stavku 1. ovog članka.
 
Članak 5.
 
Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo i na naknadu prijevoznih troškova u visini cijene autobusne karte.
 
 
Članak 6.
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/05).
  
Članak 7.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA:021-05/14-01/10
URBROJ: 2142-06-14-01-14
Omišalj, 04. studenog 2014. godine
 
                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije