Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj  69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donosi
 
PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015.god.
 
Članak 1.
 
Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine općine Omišalj.
 
Članak 2.
 
Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Omišalj za 2015.god. u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn.
Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po aktivnostima utvrđuje se
kako slijedi: 
 
Red.
broj
Aktivnost
Plan
2015
1.
Spomenička baština - Mirine
86.000
2.
Uređenje prostora za knjižnicu
50.000
 
Ukupno
136.000
 
Članak 3.
 
Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.godine
 
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ: 2142-06-14-01-11
Omišalj, 18. prosinca 2014. godine
 
                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije