Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj,  na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je
 
 
PLAN
davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu
 
 
Članak 1.
 
Donosi se Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).
 
Članak 2.
 
Općina Omišalj planira u 2015. godini dati sljedeću koncesiju:
 
1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Omišalj
- planirani broj koncesija: jedna koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: 2 godine,
- početak koncesije: siječanj 2015. godine
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 5.000,00 kn (bez PDV-a),
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-proč.tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/09 i 52/11).
 
Članak 3.
 
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije".
 
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ: 2142-06-14-01-13
Omišalj, 18. prosinca 2014. godine
 
 
                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik
                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

www.sn.pgz.hr/default.asp 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije