Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je
 
ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 
 
Članak 1.
 
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
 
1. Željko Feretić, za predsjednika,
2. Maja Mahulja, za članicu,
3. Razim Muratović, za člana,
4. Josip Đurđević, za člana,
5. Snježana Baždarić, za članicu.
 
Članak 2.
 
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
 
Članak 3.
 
Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 
Članak 4.
 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.
 
Članak 5.
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 55/12).
 
Članak 6.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ: 2142-06-14-01-16
Omišalj, 18. prosinca 2014. godine
 
                OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                  Predsjednik

                                                                         Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije