Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 07. svibnja 2015. godine, donijelo je
 
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
 
 
Članak 1.
 
Utvrđuje se da nekretnina oznake k.č.br. 10268/10 k.o. Omišalj, površine 36 m², ne predstavlja u naravi javno dobro - put.
 
Članak 2.
 
Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro - put, te se temeljem ove Odluke, kao vlasnik na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke upisuje Općina Omišalj.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“
 
 
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2142-06-15-01-13
Omišalj, 07. svibnja 2015. godine
 
                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                              Predsjednik
                                                   Krešimir Kraljić, v.r.
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije