Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 07. svibnja 2015. godine, donijelo je
 
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj
za 2014. godinu
 
1. UVOD
 
Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2013. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj održanoj 10. travnja 2013. godine. Plan je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, broj 25 od 12. srpnja 2013. godine.
Uz Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 52/07, 14/10 i 19/13), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Omišalj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk“.
 
2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA
 
a) Komunalni otpad
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina te otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima, kao i otpada iz poslovnih prostora na području Općine Omišalj, obavlja „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o. Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Treskavac.
Uz odlagalište otpada Treskavac locirano je i centralno reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o., preuzimaju taj otpad.
Prikupljeni bio otpad kompostira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje ili dijeli kućanstvima na području otoka Krka - urednim platišama komunalnih usluga. Prema procjeni bio otpad u kućanstvu predstavlja 40% kućnog otpada.
Prema podacima dobivenim od „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o., na području Općine Omišalj ukupno je postavljeno:
- 990 posuda, postavljenih na ukupno 181 lokaciji (sabirnim mjestima) unutar naselja Omišalj i naselja Njivice te
- jedan kontejner (ormar) na tržnici u Omišlju, Njivičina b.b. i
- jedan kontejner (ormar) u ulici Put postana b.b., oba za prihvat otpadnog tekstila, odjeće, posteljine, obuće, torbe, dječje igračke i sl.

 

U Općini Omišalj postavljena su i dva kontejnera-ormara i to:
- jedan kontejner-ormar za otpadna ulja u ulici Put postana u Njivicama,
- jedan kontejner-ormar za otpadna ulja na Rivi I. Pavla II. u Omišlju. Otpad zbrinjava Ecooperativa d.o.o. iz Kukuljanova.
Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se u kućanstvima te se na svakoj od navedenih 181 lokacija prikuplja i odvojeno odlaže u za to predviđene posude („kontejnere“). Na svakoj lokaciji posude su postavljene u setovima po pet posuda (po četiri posude za odvojeno prikupljanje te jedna posuda za ostali otpad), i to:
a) posuda smeđe boje služi za odlaganje bio otpada, zapremine je 360 l i 1100 l,
b) plavi za papir, karton, tetrapak ambalažu zapremine 360 l i 1100 l
c) plastika, pet ambalaža, a također i limenke i sitni metal odvajaju se u kontejner žute boje zapremine 360 l,
d) staklena ambalaža odlaže se u posudu sive boje zapremine 140 l,
e) zeleni 1100 litarski kontejner služi za odlaganje ostalog otpada, odnosno otpada koji nismo mogli odložiti u prethodno navedene.
U nastavku dajemo pregled prikupljenog otpada na otoku Krku i u Općini Omišalj po vrstama. „Ponikve Eko otok Krk“ d.o.o. procjenjuju da 16 % ukupnih količina dolazi s područja naše Općine. Precizniji podaci ne postoje budući da se vozila za prijevoz otpada pune u više općina pa tek onda odlaze na pražnjenje na odlagalište Treskavac, odnosno u reciklažno dvorište.
Podaci o prikupljenim količinama otpada po vrstama u 2014. godini (prikaz u tonama)
 
VRSTA OTPADA
Otok Krk       (količine u tonama)
Omišalj (procjena 16%)
1
Mješani komunalni otpad
10.569,08
1.691,05
2
Glomazni otpad
663,77
106,20
3
Ambalažno staklo
674,38
107,9
4
Ambalažni metal
25,42
4,07
5
Karton i papir
2.222,75
355,64
6
Ambalažna plastika
756,58
121,05
7
Bio otpad
3.999,28
639,88
8
Zeleni otpad
666,71
106,67
9
Električni i elektronički otpad                 te EE otpad s POSAM-a
27,82
4,45
10
Otpadno željezo
25,07
4,01
11
Auto gume
14,68
2,35
 
UKUPNO
19.645,54
3.143,27
 
Pokrovni materijal
6.025,7
964,11
12
Komina grožđa
92,80
14,85
13
Komina maslina
214,78
34,36
 14
 Jalovina
140,04
22,41
 15
 Otkup metala POSAM Krk
670,00
107,2
16
 Tekstil
15,00
2,4
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Omišalj provodi se zimi dva puta tjedno za pražnjenje posuda žute, sive, smeđe i plave boje, odnosno za odvoz plastike, papira, metala, stakla i bio otpada. Svaki drugi dan prazni se zeleni kontejner.
Tijekom ljetnih mjeseci dinamika pražnjenja posuda je sljedeća: svaki dan prazni se zeleni kontejner s miješanim otpadom i smeđi s bio otpadom, dok se ostali kontejneri prazne svaki drugi dan ili po pozivu svaki dan.
b) Glomazni i opasni otpad iz kućanstava
Sakupljanje i odvoz glomaznog otpada iz kućanstava, a također i opasnog otpada obavlja se na posebnom sabirnom mjestu - POSAM. Lokacija POSAM-a u Općini Omišalj na ulazu je u Omišalj kod benzinske postaje. Također i u 2014. godini građani su mogli jednom u tijeku godine zatražiti dovoz „baje“ na svoju okućnicu ili na neku obližnju površinu radi skupljanja i odvoza glomaznog otpada iz kućanstva. Ova se usluga nije naplaćivala kao posebna usluga.
 
Vrste otpada koji se odlaže na POSAM-u:
- zeleni otpad, pokošena trava, korov, granje,
- stari namještaj, madraci,
- bijela tehnika i metalni otpad,
- automobilske gume,
- karton, papir, novine i sl.,
- plastični otpad, folije i sl.,
- lomljeno staklo,
- elektronski otpad, CD, video i audio kazete, diskete, toneri,
- opasni otpad (boje, lakovi, sprej doze, ostaci kemikalija, herbicidi, insekticidi i sl., istrošene fluorescentne cijevi i štedljive žarulje, istrošeni akumulatori i baterije, stari lijekovi).
 
U Omišlju i Njivicama uz ljekarne su postavljeni zidni prihvatni ormarići za lijekove, a uz trgovine prihvatni ormarići za istrošene baterije.
Na POSAM-u se također obavlja i usluga preuzimanja ambalaže. Za zaprimljenu ambalažu izdaje se potvrda koja se realizira na svim prodajnim mjestima Trgovine Krk ili Trgovine Kvarner Punat.
c) Električni i elektronički otpad (EE otpad)
Tijekom 2014. godine s područja Općine Omišalj odvezeno je 5260 kg EE otpada; iz Njivica 2715 kg, iz Omišlja 2545 kg. Ukupno je pristigla 61 prijava EE otpada, od toga 37 iz Njivica, 24 iz Omišlja.
EE otpad s područja Općine Omišalj na poziv sakuplja tvrtka Frigomatic Eco d.o.o. iz Kukuljanova.
d) Građevinski otpad
Građevinski otpad je problem jer nije riješen status zemljišta na kojem je prema prostornom planu Općine Omišalj predviđeno reciklažno dvorište (sakupljanje i oporaba). To je z.č. 10236/1 pod nazivom Gromašica.
Općina Omišalj je već dulje vrijeme, a posebice od kraja 2009. godine, kad je RH postala vlasnikom z.č. 10236/1 te je isto ušlo u šumsko-gospodarsku osnovu Hrvatskih šuma d.o.o., suočena s problemom nekontroliranog odlaganja građevinskog otpada.
Na inicijativu Općine Omišalj održan je zajednički sastanak s Državnim odvjetništvom i Hrvatskim šumama slijedom kojeg je Općina Omišalj pokrenula niz aktivnosti u cilju gospodarenja i privođenja svrsi navedenog zemljišta. Između ostalog, zatražilo se je od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom da Općini daruje predmetno zemljište u cilju realizacije reciklažnog dvorišta. Međutim da bi se to realiziralo, nužno je ishoditi lokacijsku dozvolu, za koju je opet potrebna projektna dokumentacija. Slijedom toga ugovorena je izrada idejnog projekta.
Pravne i fizičke osobe koje imaju potrebu odlaganja otpadnog građevinskog materijala upućuje se na odlagališta u druge općine na otoku Krku.
e) Opasni proizvodni otpad te otpad koji sadrži azbest
Zbrinjavanje azbestnog otpada za područje Primorsko-goranske županije obavljaju ovlašteni koncesiorari koji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imaju potpisane ugovore. Općina Omišalj pružala je pomoć oko upućivanja korisnika-vlasnika azbestnih ploča do ovlaštenih koncesionara. Automobilske gume odlažu se kod vulkanizera koji je dužan preuzeti gume prilikom zamjene.
f) Medicinski otpad
U Općini Omišalj djeluje pet ambulanti (dvije opće i tri stomatološke). Otpad koji nastaje u ovoj djelatnosti odvozi i zbrinjava tvrtka Ecooperativa d.o.o. iz Kukuljanova te Ponikve Eko otok Krk d.o.o. Ukupno se godišnje zbrine oko 50 kg medicinskog otpada.
Općina Omišalj imala je u 2014. godini sklopljen ugovor s Veterinarskom ambulantom Crikvenica za skupljanje lešina s javnih površina. Na poziv Općine ovlašteni djelatnici odvoze leš te ga dalje zbrinjavaju na adekvatan način.
 
3. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA PREMA USVOJENOM PLANU
 
Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada, popularno nazvan projekt EKO otok Krk. Projekt se uspješno provodio i u 2014. godini uz svjesno sudjelovanje otočana o dugoročnoj i kratkoročnoj koristi od odvojenog skupljanja otpada
Edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprijeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova se mjera provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Mjeru provode »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o., a Općina Omišalj se uključuje na način da dostupne materijale objavi na svojoj web-stranici te oglasnim pločama. U edukaciju se uključuju i Dječji vrtić i Osnovna škola.
Ostvareni su ciljevi rasta recikliranog i obrađenog komunalnog otpada. Tako je ukupna količina bio otpada u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu povećana za gotovo 13%. Bio otpad koji se odlaže u kompostanu i gdje u posebnom tehnološkom postupku i dozrijeva, dijeljen je svim kućanstvima (jedna vreća po kućanstvu), a ostatak je dan na tržište i prodavan.
 
4. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
 
4.1. Lokacije iz Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj koje su potpuno ili djelomično sanirane
 
a) Prostor „briga“ ispod ulice Mestačini.
b) Reciklažno dvorište Gromašica 2014. godine nije bilo u vlasništvu Općine Omišalj nego u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako je nadzor izostao, cijeli je prostor zatrpan nekontroliranim dovozom otpadnoga građevinskog materijala. 
c) Na trasi naftovoda tijekom 2014. došlo je do manjeg odlaganja šute koja je uklonjena.
 
4.2. Lokacije uočene  2014. godine koje treba sanirati u 2015. godini
 
a) Na odlagalištu građevinskog otpada Gromašica, odnosno reciklažnog dvorišta, nabacano je na stotine tona raznog materijala od građevinskog otpada poput kamenja, šute, stolarije, raznih dasaka, betonskih blokova i drugog iz razloga što se otpad nekontrolirano odlaže i ne reciklira,
Ova lokacija zahtijeva hitnu sanaciju jer subjekti koji obavljaju građevinsku djelatnost imaju potrebu za odlaganjem građevinskog otpada koji, ako ga ne mogu zbrinuti na legalan način, odlažu na raznim divljim deponijama. Isto će u budućnosti dodatno opterećivati općinski proračun. Po rješavanju vlasništva ili korisništva zemljišta krenut će se u sanaciju i realizaciju reciklažnog dvorišta sukladno važećem Prostornom planu Općine Omišalj.
b) više lokacija s manjim količinama uz cijelu trasu JANAF-a,
c) lokacija Bokanj desno,
d) lokacija Kirinska desno,
e) uz cestu prema Rudinama,
f) na ulazu u naselje Kijac u Njivicama nalazi se deponij gdje se odlaže pretežno materijal od sanitarne sječe koje se uz dežurstvo članova DVD Njivice redovno spaljivao - 5 m3,
g) kod deponija Gromašica prije Kapelice lijevo,
h) na kraju ulice Gromačine u Njivicama kod lovačkog doma,
i) iz naselja Homutno, uz asistenciju i bez naknade, tvrtka Metis d.d. odvozila je otpadne automobilske gume.
Za sanaciju i zbrinjavanje navedenih divljih odlagališta, posebice za Gromašicu, potrebna  sredstva tražit će se iz vanjskih izvora (Fond za zaštitu okoliša i sl.).
Kako komunalni redar ne može uočiti u svakom trenutku onečišćenje, a bitno je što prije reagirati, aplikacija i internetska stranica „Zakrpaj to“ te promidžba da svaki prolaznik javi i slika počinitelja putem mobitela pravi je put da se zaustavi nekontrolirano deponiranje građevinskog otpada na javne i privatne površine.
 
5. ZAKLJUČAK
 
Općina Omišalj ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana se ostvaruju.
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne samouprave i »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o. u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih sredstava u proračunu. Tijekom 2014. godine suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom.
Na području Općine Omišalj postupanje s otpadom uklapa se u cjelovitu sliku postupanja otpadom na nivou svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.
Na otoku Krku pa tako i na području Općine Omišalj provodi se projekt »Eko otok Krk« koji je prvi cjelovit model zbrinjavanja svih vrsta otpada u Hrvatskoj. Po sustavu zbrinjavanja pozitivno odskačemo od prosjeka Primorsko-goranske županije, a znatno od prosjeka u Republici Hrvatskoj. Slogan »Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske« u pozitivnom smislu promovira naš otok, a TZ otoka Krka ima sporazum s navedenom tvrtkom o njegovu korištenju u promidžbene svrhe.
U 2014. godini »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o. težinski je uspjelo izdvojiti 46,1% korisnih sirovina od ukupno odbačenog otpada s područja Općine Omišalj (3.143,27 t ukupno prikupljeno, od toga 1.449,05 tona selektivno je izdvojeno korisnih sirovina). Podaci su zadovoljavajući kad se usporede sa strateškim dokumentima RH koji težinsko izdvajanje 25% korisnih sirovina postavljaju kao cilj do 2025. godine.
Razmatrajući gospodarenje otpadom može se zaključiti da je na području Općine Omišalj postavljen dobar sustav zbrinjavanja otpada, osim u dijelu koji se odnosi na građevinski otpad i koji predstavlja izuzetno veliki problem. Zbog sporosti administracije, realizacija sanacije divljeg odlagališta građevinskog otpada je otežana, iako su prostorno-planskom dokumentacijom i novom katastarskom izmjerom stvoreni preduvjeti za njegovo ostvarenje
Iz ovog Izvješća vidljivo je da Općina Omišalj u suradnji s »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o. kontinuirano radi na realizaciji mjera definiranih u Programu gospodarenja otpadom u Općini Omišalj od 2013. do 2021. godine.
Kako bi se spriječilo daljnje nepropisno odlaganje otpada u okoliš potrebno je provoditi sljedeće:
- postaviti kamere zbog kontrole i kažnjavanje prekršitelja te redovno praćenje terena od strane komunalnog redara kako bi se na vrijeme uočila eventualna nova odlagališta,
- označavanje zabrane odlaganja otpada na svim saniranim područjima,
- uklanjanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta na području općine, a iz sredstava Proračuna,
- inspekcijski nadzor od strane inspektora zaštite okoliša,
- učestala edukacija pravnih i fizičkih osoba o ciljevima pravilnog gospodarenja otpadom, prednostima recikliranja i ponovne uporabe,
- redovito informiranje o lokacijama za odlaganje pojedinih vrsta otpada,
- osigurati zbrinjavanje građevinskog otpada u cilju sprečavanja nastanka divljih deponija te smanjivanja njegove količine.
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2014. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2142-06-15-01-15
Omišalj, 07. svibnja 2015. godine
 
                                                               OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                         Predsjednik
                             Krešimir Kraljić, v.r.
 
 

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije