Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća

            REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                OPĆINA OMIŠALJ
               OPĆINSKO VIJEĆE
 
KLASA:021-05/15-01/5
URBROJ:2142-06-15-01-1
Omišalj, 03. srpnja 2015. godine
 
 
Na temelju članka 72. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13)
 
S A Z I V A M
 
20.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj za
09. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 19.00 sati u vijećnici Općine Omišalj
 
             Za sjednicu predlažem sljedeći:
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
 
1. a)Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
b) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
c) Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
d)Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
2. Prijedlog prvih izmjena Plana razvojnih programa za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
3. Prijedlog prve izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Omišalj
7. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog i Županijskog suda u Rijeci
8. a) Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
b) Prijedlog odluke o kupnji zemljišta
9. Prijedlozi zaključaka o osnivanju prava služnosti u korist HEP d.o.o.
10.  Zahtjev PONGRA-GORICA d.o.o. za otpis preostalog dijela komunalnog doprinosa
     
Napomena:
Članovima Vijeća dostavlja se zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj na usvajanje.
Molimo vas da eventualni izostanak javite na br. tel. 661-970.
 
                                                                                           Predsjednik
                                                                                      Krešimir Kraljić, v.r.
 
- Temeljem članka 94. stavka 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.-
grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije