Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj

Z A P I S N I K
 
          s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj, održane dana 17. lipnja 2013. godine u velikoj vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 14,00 sati.
 
Sjednicu otvara i vodi Vera Pajalić, dipl.iur. po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, Predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, do određivanja prvog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Omišalj s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Vrši se prozivka članova Općinskog vijeća.
Nakon prozivke utvrđeno je da sjednici prisustvuje 12 (dvanaest) članova Vijeća, i to: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Krešimir Kraljić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Gordana Ožbolt-Kreso, Vjeran Piršić, Tomo Sparožić i Darko Žuvić.
Izostanak je opravdao član Vijeća Zvonimir Maslać.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Ranko Špigl, zamjenik Općinske načelnice Općine Omišalj,
- Maja Mahulja, pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj, te voditelji odsjeka Nataša Domišljanović, Damir Jakovčić i Dragica Marohnić,
- Valentina Marohnić, Viši stručni suradnik za pravne poslove,
- Marina Matijaš Kreso, novinarka Novog lista,
- Vanda Radetić-Tomić, novinarka Glasnika Općine Omišalj.
 
Intonira se državna himna – lijepa naša domovino.
 
Općinsko vijeće na prijedlog predstojnice Vere Pajalić, bez rasprave, jednoglasno utvrđuje sljedeći:
 
DNEVNI  RED
 
1. Izbor Mandatnog odbora,
2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Vijeće prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Izbor Mandatnog odbora
 
Predstojnica Vera Pajalić utvrđuje da je prije početka konstituirajuće sjednice primila prijedlog za izbor Mandatnog odbora, kojeg je temeljem članka 3. stavka 4. i članka 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj podnijelo 8 članova Vijeća, i to: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Razim Muratović, Krešimir Kraljić, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Nikola Brozić i Nikola Dujmović. Predlažu da se u Mandatni odbor izaberu:
1.  Nikola Brozić, za predsjednika
2.  Darko Žuvić, za člana
3.  Josip Đurđević, za člana
 
Vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
 
U Mandatni odbor biraju se:
 
1. Nikola Brozić, za predsjednika
2. Darko Žuvić, za člana
3. Josip Đurđević, za člana.
 
 
Točka 2.
Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
 
Predsjednik Mandatnog odbora Nikola Brozić podnosi Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Omišalj koji su održani 19. svibnja 2013. godine.
Vijeće jednoglasno donosi sljedeći
 
ZAKLJUČAK
 
Prima se na znanje Izvješće Mandatnog odbora o provedenim izborima za članove  Općinskog vijeća Općine Omišalj koji su održani 19. svibnja 2013. godine, te je time verificiran mandat članovima Općinskog vijeća.
Predstojnica Vera Pajalić izjavljuje da je njezina obveza izvršena, pa poziva prvog izabranog člana Vijeća s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, Tomu Sparožića, da preuzme daljnje vođenje sjednice, temeljem Zakona i Poslovnika.
 Vera Pajalić ostala je nazočna do zaključenja konstituirajuće sjednice.
Tomo Sparožić zahvaljuje se dosadašnjoj predsjedateljici i sukladno članku 6. Poslovnika izgovara tekst prisege.
Potom proziva pojedinačno članove Vijeća koji ustaju i izgovaraju: ”PRISEŽEM” te potpisuju tekst prisege.
 
Prisegnulo je 12 članova Vijeća. (Vijećnik Zvonimir Maslać prisegnut će na sljedećoj sjednici Vijeća na kojoj bude prisutan.)
 
 
Točka 3.
Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja
 
Predsjedatelj utvrđuje da je prije početka konstituirajuće sjednice primio prijedlog za izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja kojeg je podnijelo 8 članova Vijeća, i to: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Razim Muratović, Krešimir Kraljić, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Nikola Brozić i Nikola Dujmović. Predlažu da se u Odbor izaberu:
1. Dunja Mihelec, za predsjednicu
2. Miljenka Justić, za člana
3. Nikola Dujmović, za člana
 
Vijeće  jednoglasno donosi sljedeću
  
O D L U K U
 
U Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja biraju se :
 
1. Dunja Mihelec, za predsjednicu
2. Miljenka Justić, za člana
3. Nikola Dujmović, za člana
 
Točka 4.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
 
Predsjedatelj obrazlaže način i postupak izbora.
Utvrđuje da je prije početka konstituirajuće sjednice primio prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća kojeg je podnijelo 8 članova Vijeća, i to: Dunja Mihelec, Vjeran Piršić, Razim Muratović, Krešimir Kraljić, Miljenka Justić, Darko Žuvić, Nikola Brozić i Nikola Dujmović.
Za predsjednika Vijeća predlažu Krešimira Kraljića.
           
Vijeće jednoglasno donosi sljedeću
 
O D L U K U
 
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj bira se Krešimir Kraljić.
 
Izborom predsjednika Vijeća, tj. konstituiranjem Vijeća prestaje dužnost prvog izabranog člana Općinskog vijeća Općine Omišalj s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Vođenje sjednice preuzima Krešimir Kraljić, novoizabrani predsjednik Vijeća koji zahvaljuje na izboru.
Utvrđuje da su prijedlog za izbor potpredsjednika Vijeća iz reda predstavničke većine dostavili isti članovi Vijeća kao i za izbor predsjednika Vijeća. Predlažu da se za potpredsjednika Vijeća izabere Nikola Brozić.
 
Vijeće jednoglasno  donosi sljedeću
 
O D L U K U
 
Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj bira se Nikola Brozić.
 
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da nije podnesen drugi prijedlog za potpredsjednika Vijeća iz reda predstavničke manjine.
 
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Omišalj u 14,25 sati.
           
 
KLASA:021-05/13-01/5
URBROJ:2142-06-01-13-6
                                                                                                                                                                                                                                                                           
    Zapisnik vodila:                                                                           Predsjednik
Valentina Marohnić, v.r.                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj

                                                                                                        Krešimir Kraljić, v.r.                                                                                                            

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije