Aktiviraj pristupačnost

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Ponikve d.o.o. Krk

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč. tekst) i članka 46. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09 i 14/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 12. srpnja 2013. godine, donijela je
 
ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštinu Ponikve d.o.o. Krk
 
 
I.
 
Imenuje se mr.sc. MIRELA AHMETOVIĆ u Skupštinu Ponikve d.o.o. Krk, kao predstavnik Općine Omišalj.
 
 
II.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA:325-03/13-01/1
URBROJ:2142-06-13-01-2
Omišalj, 12. srpnja 2013. godine
 
                                                                                      Načelnica

                                                                                                 mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije