Aktiviraj

Odluka o vrijednosti parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora

Na temelju članka 17. stavka 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 14. listopada 2014. godine, donijela je
 
ODLUKU
o vrijednosti parametra A za utvrđivanje
visine početne mjesečne zakupnine po m² poslovnog prostora
 
Članak 1.
 
Određuje se vrijednost parametra A za utvrđivanje visine početne mjesečne zakupnine po m² poslovnog prostora, u iznosu od 5,5 kuna.
 
Članak 2.
 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Općinskog poglavarstva o utvrđivanju vrijednosti parametra A radi izračuna zakupnine za poslovni prostor, od 07.02.2002. godine.
 
Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ:2142-06-14-01-16
Omišalj, 14. listopada 2014.g.
 
                                                                  Načelnica
                                                                      mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.
 

  

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije