Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata

KLASA:­­­­­­ 363-01/15-01/113                              
URBROJ: 2142-06-15-01-2
U Omišlju, 15. srpanj 2015.g.
                                                                                                                                                                                                                               
Na temelju članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12 i 55/12), članka 46. Pravilnika o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10 i 12/11) i zaključka Općinske načelnice od 14. srpnja 2015. godine, Općina Omišalj raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina
u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata
 
 
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata na sljedećim lokacijama:
 
1. Lokacija za davanje u zakup javne površine u ulici Ribarska obala u Njivicama (mikrolokacija- betonirani put iza objekta kbr. 31), do 4,0 m2 za postavu pokretne naprave  za prodaju slika
       - stalak za prodaju slika
       - razdoblje na koje se daje  zakup: od 01. kolovoza  do 15. rujna 2015.godine
       - početna cijena zakupa iznosi 5.935,48 kn
 
II. Lokacije za davanje u zakup javne površine u vlasništvu općine Omišalj za postavu ugostiteljske i/ili terase uz trgovinu za sezonsko razdoblje od 01.kolovoza do 15. rujna 2015. godine na slijedećim lokacijama:
 
Naselje Njivice
Red.
Broj
 
Lokacija
 
Površina u m2
 
  Namjena
  Površine
 
Početna cijena zakupnine
 
1.
Ribarska obala 2
(između objekta na adresi Ribarska obala 2 i oglasne ploče)
15,00
Ugostiteljska
terasa
1.638,75
 
2.
Ribarska obala 28
(ispred objekta na adresi  Ribarska obala 28 i između stupa javne rasvjete i terase Pizzerie Dundo )
  3,00
Terasa za obavljanje
trgovine
  437,46
 
 
 
 
Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmiren dug prema Općini Omišalj po bilo kojoj osnovi.
 
UVJETI NATJEČAJA:
- Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti i koje nemaju nenamirenih dugovanja prema Općini Omišalj s bilo kojeg osnova;
- Lokacija pod točkom II.1. dati će se u zakup pod uvjetom da ponuditelj dostavi suglasnost vlasnika zemljišta ispred kojeg bi se nalazila ugostiteljska terasa.
- Početna cijena zakupnine koja se odnosi na sezonsko razdoblje od 01. kolovoza do 15. rujna 2015. godine plaća se odjednom prilikom potpisa ugovora.
 
- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishodovati sve potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštovati higijensko-tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog zemljišta, kao i uvjete postavljanja i oblikovanja privremenih objekata i predmeta na javnim površinama određenim u Pravilniku o lokacijama i uvjetima za postavljanje i oblikovanje privremenih objekata i predmeta.
 
Na lokacijama na kojima nije osigurana komunalna infrastruktura (struja,voda i odvodnja) troškove  opremanja lokacije snosi zakupnik.
- Troškove potrošnje električne energije i vode snosi zakupnik.
- Obavezna oprema uz postavljene privremene naprave na javnim površinama čini koš za otpatke postavljen neposredno uz privremene naprave.
 
- Općina može otkazati  ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja nekretnine koja je u zakupu odnosno radi privođenja nekretnine namjeni sukladno odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Zakupnik nema pravo tražiti od Općine naknadu štete.
 
Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu s čitko napisanim imenom i prezimenom ponuditelja, adresom prebivališta, te OIB/MBG za fizičku osobu; odnosno tvrtku s adresom sjedišta te OIB/MB za pravnu osobu, s navedenim brojem telefona, naznakom rednog broja za koji se ponuda podnosi i s ponuđenom cijenom izraženom slovima i brojkama
 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu
 
3. Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Omišalj;
 
4. Suglasnost vlasnika zemljišta ispred kojeg bi se nalazila ugostiteljska terasa (odnosi se samo na točku II.1).
 
5. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 10% od početnog iznosa zakupnine koja se uplaćuje uplatom na transakcijski račun Općine Omišalj broj HR86 2340 0091 8301 0000 9, model HR68, poziv na broj: 5738-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup javne površine.
 
6. Naznaku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja te naziv poslovne banke kod koje je račun otvoren, sve radi povrata jamčevine.
 

Jamčevina ponuditelja čija ponuda nije prihvaćena, vraća se ponuditelju najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru, dok se jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se zadržava i uračunava u iznos zakupnine.
 
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u Upravnom odjelu Općine Omišalj.
 
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Omišalj zaključiti ugovor o zakupu javne površine u roku od osam dana od dana primitka odluke o odabiru. U protivnom će se smatrati da je od prijave na natječaj odustao.
 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za zakup javnih površina – ne otvarati”, najkasnije do 27. srpnja 2015. godine do 10,00  sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj.
 
Otvaranje ponuda održat će se 27. srpnja 2015.g. u 10,00 sati u Općini Omišalj, Prikešte 13, Omišalj.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Omišalj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu Općine Omišalj, radnim danom od 9-15 h, na tel: 051/661-970.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije