Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
 
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj održane 21. svibnja 2015. godine u vijećnici Općine Omišalj, s početkom u 19.00 sati.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Općinskog vijeća Krešimir Kraljić i utvrđuje da sjednici prisustvuju ovi članovi Vijeća: Nikola Brozić, Nikola Dapčić, Nikola Dujmović, Josip Đurđević, Miljenka Justić, Dunja Mihelec, Razim Muratović, Vjeran Piršić i Zdravko Radović.
Vijećnici Darko Žuvić, Ivan Otulić i Denis Rukavina na sjednicu su došli sa desetak minuta zakašnjenja.
 
Sjednici prisustvuju i:
- mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj,
- Tatjana Rakovac, direktorica Urbanističkog studija Rijeka d.o.o.,
- iz Upravnog odjela: Pročelnica Maja Mahulja i voditelj Odsjeka za proračun i financije Ana Cetina, Jelena Bigović iz Odsjeka za društvene djelatnosti te viši stručni suradnik za pravne poslove Valentina Marohnić,
- Ivica Blažević, predsjednik Mjesnog odbora naselja Omišalj,
- Dolores Pujas-Majurec, Anto Trogrlić i Josip Šepčić, građani, po prethodnoj najavi sukladno Poslovniku,
- Ernest Marinković, novinar Glasnika Općine Omišalj.
 
Vijeće je usvojilo zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća od 07. svibnja 2015. godine.
             
 
VIJEĆNIČKA PITANJA
 
Zdravko Radović postavio je sljedeća vijećnička pitanja:
 
1. „Što se tiče prostora stare Bukalete i kuće Landauf, oba su naše vlasništvo i mislim da su u katastrofalnom stanju. Trebalo bi poduzeti neke akcije da se to očisti. Na kući Landauf je staklo izletilo van, pa postoji opasnost da padne, a ako bude kiša uništit će se unutarnji dio kuće.“
Općinska načelnica odgovorila je da možemo u neki od narednih proračuna ugraditi značajnija sredstva za obnovu spomenutih kuća, jer je riječ o sredstvima koja premašuju osigurana sredstva za radove koja trenutno možemo izdvojiti.
Zdravko Radović napomenuo je da nije mislio da se kuće moraju obnoviti nego očistiti.
2. „Što se tiče čistoće u Omišlju, mislim da je na dobrom nivou, ali postoje ipak ulice za koje mi se čini da nisu taknute mjesecima, kao npr. Klančina, Pod koprivicu i sl. Ne znam da li se taj plan čišćenja provodi, pa bih volio da se to malo ispita. Molim da se to malo ažurira.“
Općinska načelnica je odgovorila da se program čišćenja nije mijenjao sigurno već dvije godine, niti se mijenjao intenzitet, a valja naglasiti da u odnosu na neke prethodne godine raspolažemo sa daleko manjim iznosom sredstava za čišćenje. Također je napomenula da je Općina Omišalj jedna od rijetkih općina koja nije povećavala komunalnu naknadu, s obzirom da ima velik broj osoba koje su nezaposlene ili su zaposlene, a ne primaju plaću. Isto tako postoje problemi i sa naplatom od pravnih subjekata. Ali napominje da se slaže sa navedenim i da će se obratiti pažnja na navedene ulice i nastojati intenzivirati čišćenje.
 
Miljenka Justić postavila je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Molila bih da mi se kratko odgovorivezano za korisnike socijalne pomoći. Oni su dužni priključiti se u određene akcije, otprilike do 90 sati mjesečno, pa me interesira s obzirom da imam informaciju da ljudi kalkuliraju s time na način da 30 sati odrade pa onda više ne bi, kakav je odaziv na te akcije, koliko se ljudi otprilike odazvalo, koliko ih je pozvano i u koje su akcije uključeni?“
Općinska načelnica ovlastila je Pročelnicu Upravnog odjela na odgovor, a koja je odgovorila da nema konkretne podatke da bi mogla odgovoriti u traženom opsegu, ali da može dostaviti odgovor u pisanom obliku što se tiče konkretnih podataka. Napomenula je da Općina radi na tome već duže vrijeme i da se upućuju pozivi i ljudi se odazivaju, da ima određenih problema, međutim da se taj postupak provodi i da odaziv postoji.
 
Josip Đurđević postavio je sljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Naime ja sam danas dobio jedan sms koji je jako zanimljiv, pa molim Načelnicu da ga objasni. Imamo školu! Ja joj čestitam i molim da nam nešto kaže o tome.“
Općinska načelnica odgovorila je da su, nakon dugog nastojanja vijećnika pozicije i nje osobno, zajedničkom suradnjom uspjeli u onome što već dugi niz godina Omišljani žele, a to je da Omišalj dobije svoju matičnu školu. Danas je na Županijskoj skupštini jednoglasno usvojena odluka o osnivanju matične škole Omišalj. Tako da sada Općina ima dva tjedna da što prije odradi sve radnje prema Ministarstvu, kako bi zadovoljili sve uvjete i kriterije koji se moraju zadovoljiti kako bi ta škola profunkcionirala. Ono što je naš cilj je ostvariti to već na jesen, odnosno za ovu školsku godinu i ona vjeruje da ćemo to uspjeti. Kroz 2 tjedna, odnosno 02. lipnja očekuje se posjet Ministra znanosti, obrazovanja i sporta u Općini Omišalj.
 
Nikola Dapčić postavio jesljedeće vijećničko pitanje:
 
1. „Kad sam zadnji put postavio pitanje o odnosu Općine Omišalj i Hotela Njivice, odgovoreno mi je da su odnosi korektni, iako se meni tako ne čini nakon što sam u jučerašnjem Novom listu pročitao vašu izjavu. Po mom mišljenju uspoređivati DINU i Hotele Njivice je malo neumjesno. Pitam vas kad ste zadnji put posjetili kamp u Njivicama? Pozivam vas, vašeg zamjenika, predsjednika Općinskog vijeća i vijećnike da jedno pola sata prođemo kroz kamp i da pogledamo što se napravilo.“
Općinska načelnica odgovorila je da što se tiče komentara na njenu izjavu u Novom listu, da je novinar taj koji je konstruirao tu izjavu, jer to nije bilo njeno reagiranje te da ona navodna uzrečica na početku novinskog članka nije njena uzrečica i da uopće nije znala da postoji. A što se tiče usporedbe sa DINOM, ili nije dobro pročitana ili ju je novinar nespretno prenio, ali ona je na komentar novinara o najavljenim investicijama u Hotelima Njivice bila oprezna i rekla da će biti veliko zadovoljstvo kada se dana obećanja ostvare, jer su na području općine Omišalj ljudi već navikli slušati o golemim investicijama, poput onog najavljivanja investicija u DINA Petrokemiji  A što se tiče sugestije i pitanja kada je zadnji put bila u kampu, odgovorila je da često šeće po kampu, pa i ove godine je bila čest gost kampa, pa čak i u kafiću te da ju je i sam direktor osobno proveo kroz kamp i upoznao sa investicijama, i da navod da je rekla da se tamo ništa ne radi, nije istinit.
Predsjednik Općinskog vijeća je nadodao da se zahvaljuje na pozivu i da je u kampu bio relativno nedavno, pred desetak dana, ali da će se rado odazvati pozivu.
 
Predsjednik Vijeća utvrdio je da član Općinskog vijeća Denis Rukavina po prvi puta prisustvuje sjednici Općinskog vijeća. Sukladno članku 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj, Denis Rukavina je pred predsjednikom Vijeća dao i potpisao svečanu prisegu.          
 
 
Vijeće je zatim jednoglasno utvrdilo sljedeći
 
 
D  N  E  V  N  I      R  E  D
 
      1.   Prijedlog odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
 
___ . ___
 
Vijeće je zatim prešlo na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
 
 
Točka 1.
Prijedlog odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
 
Članovima Vijeća materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je uz poziv za sjednicu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Općinska načelnica mr.sc. Mirela Ahmetović. Dodatno obrazloženje podnijela je Tatjana Rakovac, predstavnik izrađivača Ciljanih izmjena i dopuna.
U raspravi su sudjelovali: Zdravko Radović, Tatjana Rakovac, Krešimir Kraljić, Nikola Dujmović, Nikola Dapčić, Vjeran Piršić, Miljenka Justić, Dunja Mihelec i Mirela Ahmetović.
 
Tatjana Rakovac odgovorila je da nikada, pa ni sada, nije radila da bi se zadovoljila forma, već se nastojalo planirati vezove na mjestima na kojima ti isti vezovi postoje već sada, kako bi ih kasnije bilo moguće legalizirati. A da procijenjene brojke predstavljaju samo maksimum, a prije nego bi se uopće pristupilo realizaciji tog broja, trebalo bi napraviti i studiju isplativosti. Dakle one predstavljaju samo mogućnost, nikako obvezu.
Nikola Dujmović, kao predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, istaknuo je da je Odbor dao pozitivno mišljenje na navedeni Prijedlog odluke, te je također istaknuo da plan mora biti u skladu sa Županijskim planom, a da se naročito temeljio na želji da se legaliziraju postojeći vezovi.
Miljenka Justić i Dunja Mihelec su također napomenule da će se ovime konačno uvesti red u nered koji traje već godinama.
 
Vijeće je, nakon rasprave, sa 9 glasova za i 4 glasa protiv donijelo Odluku o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj, te je donijelo sljedeći zaključak:
1.  Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.
 
 
Ovime je iscrpljen dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Omišalj.
 
Sjednica je zaključena u 20,27 sati.
 
 
KLASA:021-05/15-01/4
URBROJ:2142-06-15-01-2
 
 
Zapisnik vodila:                                                                    Predsjednik
                                                                                Općinskog vijeća Općine Omišalj

Valentina Marohnić, v.r.                                                   Krešimir Kraljić, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije