Odluka o prihvaćanju projekta "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč.tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 07. svibnja 2015. godine, donijelo je sljedeću
 
ODLUKU
o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
 
 
I.
 
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Omišalj prihvaća projekt i pismo namjere za njegovu provedbu, i to:
 

1. Prihvaća se projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“ procijenjene ukupne vrijednosti 490.370.277,00 kn (64.522.405,00 EUR).

2. Prihvaća se Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“.
 
3. Prihvaća se model sudjelovanja u osiguravanju financijskih sredstava kako slijedi:
• sredstva EU fondova u iznosu 71,58 %
• domaća sredstva u iznosu 28,42 % od ukupne vrijednosti projekta (državni proračun, Hrvatske vode, JLS).
 
4. Prihvaća se da udio sredstava JLS iznosi maksimalno 10 % od ukupne vrijednosti projekta odnosno 49.037.028,00 kn.
 
5. Prihvaća se veličina udjela svake jedinice lokalne samouprave u sufinanciranju projekta u iznosu 35.199.675,00 kn (49.037.028,00 kn – 13.837.352,00 kn priznatog dosadašnjeg učešća JLS) i to:
• Grad Krk – 23,21 %
• Općina Baška – 13,62 %
• Općina Dobrinj – 13,49 %
• Općina Malinska - Dubašnica – 20,40 %
• Općina Omišalj – 18,48 %
• Općina Punat – 10,80 %
 
6. Prihvaća se prijedlog da se po potrebi financijska sredstva koja osiguravaju jedinice lokalne samouprave pribave iz kreditnih sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
 
  
II.
 
Pismo namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave na provedbi projekta i indikativna ponuda HBOR-a sastavni su dio ove Odluke, ali nisu predmet objave.
 
 
III.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2142-06-15-01-14
Omišalj, 07. svibnja 2015. godine
 
                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ
                                                    Predsjednik
                                                      Krešimir Kraljić, v.r.

    

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije