Aktiviraj

Plan prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 49. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13), a u skladu sa Proračunom Općine Omišalj za 2015. godinu, Općinska načelnica Općine Omišalj 30. siječnja 2015. godine, utvrdila je
 
PLAN
prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu
 
 
I.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2015. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2015. godini.
 
 
II.
 
Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2015. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.
 
 
III.
 
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
 
 
KLASA: 011-01/15-01/1
URBROJ: 2142-06-15-01-1
Omišalj,  30. siječnja 2015. godine
 
                                                                                   OPĆINSKA NAČELNICA

                                                                                mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r. 

grb

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Upravnom odjelu u Općini Omišalj: - ponedjeljak, srijeda, petak od 8.30 do 11.30 sati - utorak i četvrtak od 12.30 do 15.00 sati.


Cookie Policy

design&development: 2013 novevibracije